De Vrije Pers, donderdag 19 april 1945

ZZZ t m j nnnfn b f y H f f l n m Ho 99 Donderdag 19 April 1945 Uitgegeven dooxt SB GEUS JE HAINTIMISAI ONS VOLK HET PAROOL STENTOR Lï TOEKOMST TBOOW SE 70M SE VRIJE OEMCHTE SB VRIJE KAIIIESER VRIJ SBSERLAITS SB HAARHEID en KIEÖVilSORGAlIEN EDITIE VOOR GOUSi M GHSTSlÖEin iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii MEER BAK PB gELFT VA H HBT GBOOfS SÖITSB RUK IN fiSAXiL HAKSBO II I I ii i i I I I t m il II I l i lt I I I I III I fZE NOORSELIJKE PROVINCIES VAK SPITSBRS CEZÜIVERS Nieuwe krachtige B rltse stoot in de ricHüng van Baaburf en de E be Maagdenborg door het 9e An leger veroverd G neraal Patton overschrijdt de Tsjeoho Slowaakse grens Hot Soitse Rijk in tweett gesplitst Italtse tegenstand in d Bar en h t Ruhrgebiod inewgeatort Amerikanen rukken TXi8 seldorf binnen De afstand van de legers van Generaal Patton en Maarschalk Konjof bedraagt iets neer dan 100 kn Se stryd in Balie practiseh geëindigd Ziriokau veroverd Be strijd in Nfirenberg dutirt voort I anse troepen staan op 15 km voor Stuutgart Soitse tegenstand aan de mond van de Oironde in ei ngestort In Se provincie Gelderland bereiken de Canadese d Zuiderses tussen Nijkerk en Harderwijk Be tri 1d in ons land Gisterenavond werd officieel bekend gemaakt dat de provincies Kroningen en Brente go heel van Buitsers zijn geisui verd Ook in Friesland is de B tegenetand practiseh gebroken Mleen in de omgetving van Stavoren en bij het eine i nundatiegebied bij de Afsluitdijk schijnt nog eniga S tegenstand te zijn Be beschietingen vanaf een dor Ifewlden eilanden door fi artillerie op het vasteland is van weinig betekenis Over de strijd in 9 stad Groningen is gemeldt aat deze bijsonder fel is geweest Vooral de binnenstad heeft veel geleden Bit heeft echter het enthousiasme der burgerbevolking over do bevry ding niet kunnen temperen In Leeuward i ia geen strijd geleverd Hier vielen de Cana deeen voorraden levensmiddelen in handen die de B nog gepoogd hadden xtasx Buitsland te vervoeren Op de Veluwe zijn do Canadezen snel doorgestoten en hebben halverwege Harderwijk en Nijkerk de Zulderaeo bereikt Hierdoor hebben zij een aantal B troepen op de Veluwe de terugtocht naar het Weston afgesneden Be tweodo taotisoho luchtmacht doet in hot blj EES GOEDE VANGST Zoals wij gisteren in het kort nog konden melden hebben de Can in Groningen een bijzonder goede vangst gedaan Zij namen gevangen Maat Blokzijl Lohohof plaatselijk leider der S S en oen hoge ambtenaar dor Reiohs bank Blokzijl zal nu wel oen bijzonder brandende kwes tie hebben op te los sen Over de arrestatie van Lehohof was de bevolking buitengewoon enthousiast Be ambt der Reichebank moest 71 mil Hoon gulden die hij iiiet meer naar Stl had kunnen vervoeren aan de Can afstaan sender met schroefloze motoor vllegtuigen aanvallen op B evacuaties chepen in de haven van Harderwijk en op de Zuiderzee 25 schepen w o een aantal rijnaken werden met succes aangevallen Ove de inundaties ten N van H sum en A foort is gemeld dat niet de Zuiderzeedijken zijn vernield doch dat de S de sluizen bij Mulden hebben geopend Het water stroomt slechts langzaam binnen hetgeen de Can aanleiding heeft gegeven een wedloop net het water te houden Met vlammenwerpende tanks bron gen de Br ten M vnn Arnhem de D zware verliepen too REGERDTQS MEBEBELING Bij K B van 12 4 45 beeft de Begerin f een regeling getroffen betreffende de oprichting en aaBeastelling van tijdelijke geneenteraden geduron do de tijd dat de door de wot voorgeaohroven verkiezingen niet kunnen worden gehouden Be tijdelijke meentoradon zullen hetzelfde aantal leden tellen als voorheen Be verkiezingen zullen plaate hebbon door kiescolleges die zullen bestaan uit het drievoud van het aantal t9 kiezen leden B de samenstelling van do kies colleges en van de raad zal gelet worden op personen die geacht worden tijdens do bezetting het vextirouwen van do bur gerbevolklng behouden te hebben of dit hebbon gewonnen De burgoneester voorgolioht door 3 vertrouwensmannen uit de gemeente zal de lodon van het kiescollege voordragon aan den Comm dor Koningin Laatstgenoemde benoemt de ledon van da kiescolleges Hij laat zich op zijn beurt voorlichten door een commissio van 5 loden Bij de samonstelling der kiesoollo gea dient gelet te worden dat de geestelijke en maatschappelijke stromingen in do gemeente vertegenwoordigd zijn Een maand na de verkiezing van de gem ritad zullen de eerste wethouders worden benocad In beginsel behoudt de tijdelijk © gemeenteraad dezelfde bevoegd beden als voorheen Alleen enkele bsvoegdhoden aangaande bestuursaêuigelegeftheden blijven voorlopig in handen Van B V Op welk tijdstip dezo bevoegd heden woer aan de raad worden gegeven bepaalt de bur gom Se Min van Binnenl Znkon zal bepalen in well o Qvciuntr on