De Vrije Pers, vrijdag 20 april 1945

II iw i i i Pii I riir T yt rn OPMAllS CVEi ia ld Ik oiör jt fc de gou corclrn geonczins dö te v x dmg van aden en 5 g Nederland oor ie zeti en C sterena Lnd D vioh tt tel lot be og 11 exiD made fdc ldoJvtn inn 1 er s oeucn aj cc J beuneds op de el ie aie de rerng o l tsweg is af gosneoon en vpa ocr door de jfe x G iJï g an Harde r 00 IC een e vacucxxe o er 2 eo ox iogcl j c is i oe ge he c er ngexnee polder onaer v ace sta i t is er een belangrijk oogstgeoied xijdelxok vOor o is land VPiloren gegaan Over de toestand m de bevrxjde stedsjn van 0 er lï Nederland J s nog het volgende medegÊ deeld In Arnhem JTijn pzéo sv n alle grote gel ouwen oa 3 het Pa eis van Jay ie he Hxis an BG7fe ing de Waibx g vOw Hotel Royal en net sxax on frn f uTgd v e T heex wasr geleden douli het aafttai slaclitox vr 1 3 de i In 9fi jï SIott s vaerb Pdxton 40 kir raxi Karlsbad en 150 km van Praagc Neuxenbex g worde op bevel van Hxtlpr uoc hex uiterste verdedigd Van 42 1 dringen de ito biiinen Het gtote sbatxon is in Am handen De grote veigader zalen de na lx Tja 13 ZJ jn doo T eind vcrnie ü Be stxx d an het mü rgebled is 0 bonnen gekocht worden 0 D de voor 11 4 ingeleverde L d Gi de ordon 020r t m 5 5 orSon sekooht 1 te geeinaxgd n 18 dg werden D ge ngca genomen üC§I 0y V xiRBRr5KT STIT g 5 dg na het ceg n van net Rlls ofxensiei aan Oder en Nciszo heeft osrou giste ronavond 3act het 3u v xj gen vcrbiokona VoxgonJ D borlv hxcr scaan do Rucscn xj ïlüjicnebexg ongeveer h ver 7ege Bo ixXjn en Kjetr n Do R ss sxaan hier O kn van de im FotoX on RTLeni3u rg Ijn vcrov t rd De D vo x en da dfe Rus i en N van Ba x ei do S ep heo ien Dcre kt ITALUjo Ii 1 6o 3r Ic ruk üG o uikto bxnne i jc ig si i t l6 i on V in lolügnf VERRE OOSTJNs lieuwe c idxrgon De £ t r 1 1 0 Har Be aandacht van ont v ia m de e dascn geheel en al ger cni oo Cfc £ tn miadon Ncaerl id T f op ae Velawe l £ roedT de Canaclei en ti ei oiiicn dezwijk Vooi oa c e i veld Ede Vagra ifci o volkomen ven ian se Q verd Can ee Lhdder r k 3n snel op lil de i chcig van de Grebbeimxn T ïï var Amersi oort ua t eci jro c gebied ondei Jt Tt Z van Amctfoorx jeobcn de minder oü jogE n b vji daties De wa erotaid ia ao Rijn en de Lunberse took is te Taag om een groot gebxed doe aiablg te J ide en De Duxtse s □ eJ en al es in het werk om een gea ll o mai o in de richting van Ai sterdam te verhinderen Zii hebbei daarom A aam door een got dei van water omgevci Va a de Haarlemmexmeor tot de spoox lijn A dam AbA xde itaat het gebied blank terwjl door het openen v n de slijjzen te Mi idon hci sfcad t Weesp midden in iTxet water xj kernen xc liggen Deae Ip jt e maatre verkortj Gis eren bereiicte bet 2e Br lego op 9 ochij lende pxjaten de oei edenloop der Elbe Snel nadert het Harbürg de voorcrtad van Hamburg Strijd in B emen duxirt voorc Be zetten alles op alles om de Noordzee havens in be it o houden Gen Fisenhower XDCit c ccn oproep oot de D zeelieden der handelsmarine waai in hij zeide dat do goa l na de oorlog goen enkel s h p ter beaohikKing v n DtL zullen sxcJlen Btl zal voor zijn eigen transportschepen moeten zorgen Tassen t3re itn en Hamburg beset be he e Br leger 3 km v d autcDtiastweg die beide pxa t pn met elkaar verbindt Jj d g werd veroverd Be st jd xn Hallo Js goc d gd aoipiug met he + groot to paoiiftpjstation vpn geheel Europe is in jira iaiden Vco ce intocht der ii n r eG dG de burgem met ijn gezan zelfmoord Gnemnit z is icneG in geslo een Pattjon ex Jijn oom j xr het Sudeien aud oo t 11 s groot enDhouLiacne oi vangt de bur gcxbevolking hen ij begroexen hem alc een bo lü E c ge otkig gerJng Het O d3£l van Apeldoorn heeft an uG strijd geluden doch de t J Oi od aljokomon Hex Loo is rr goed c g komen doch genuel LPeggpp underd Zwolle 70 el al Heppcl hebben weinxg gclec n In Meppel werdae oelelooncentrale vernielden vTortoont het station spore van besohj etxng Ook mFoexT reen xs de schade nietgioot eei arden en Dokkumxxjn or beschadigd uit dectrijd ge oren Be situatieover Stoo i k is nog nietdi deU k I AA l STE NIElT ro R O 1 uur 0r i l 2 i i bemde Reuters jorxespondcnt dat de Duit sers de Bommelerwaard ont 1 ruimen Voortschrijdende i nundapies in West Nederland jDe streek ten Z van Utrecht ot de Lek sttiat onder water jDe vnd i9 echter voor inun datxei ongonstig Can patr In de omgeving van Amersfoort 1 zijn op sterke D concenfra ties bio de Grebbelinie ge jstoten KAI1PEN bij Zwolle is bevrijd Kuinre eveneens lueawe aa nv i Bings 408 B 452 4 rants brood Geldig t m 28 4 In te leveren vöör 25 April a p j 409 1 kg aardapp 1 B453 50 gr kindermcGl voed suiker of 210 gr bloem e 06 nlegv 100 gr k iderdrankpoeder Met ingang van50 4 mag eerst op aardappeil en 5 kg suikerb en 250 gr kandermeel etc TORTE BERICHTEN A s Zondag zal in alle Kerken in bcvriad gebied een biddag v orden gehouden voor een spoedxge uitkomst in de nood waarin midden en WestNederland verkeren Cp verzoek van gen Eisenhower vertrekken vandaag uitEngela d 10 ledon van hethogeren Lagerhuis naar Wei mar waar zxo 553 eh zullen nve ruigen van de beostachtffi go j oeanec eter nazi s m hex ka np van juohenwalde j CoebOGl i e d gisterenavond 1 n cl NT h tj e s veriaardag e via nQ iz ng van 40 minuten vraa in hxj L eide dat de schit t ends to besohavxng wordt