De Vrije Pers, vrijdag 20 april 1945

F R o N T N I L U V S HOOFJPUNIE Ede en agenineen veroverd Tu ersfoort i g ë steegs meer imn dc ties in He derlr nd In Duitsland Leipzig veroverd Neurenberg voor de helft Nieuwe landing op Mindapao RuesiBche vorderingen voor iaerl jn De stryd in Duitsland De 7c Br pantserdi f visie is gisteravond de aanval op Ham burg begonnen xsuchholz de grootste voorstad v Hpjnburg op 9 km van deze stad werd reeds bereikt Tankspitsen hebben 20 km van de autoweg Hamburgoremen in handen Ook de autoweg uremen Emden is afgesneden Toensdag was Himmler in Jjremen en Hamburg om de SS tot de laatste verdedigingsstrijd aan te vuren LUneburgjten Z O van Haraburg werd ver overd terwijl by Lauenbiirg de Elbe over een breeu front werd bereikt De Du deden b j Stendal een tegenaanval mot het doel de üm posities langs de Elbe in gevaar te brengen De poging mislukte Het bruggenhoofd ten Z van Maagdonburg werd verder uitgebreid Leipzig de 5e stad van Duitsland werd veroverd Meer dan 20 000 Du gaven zich over Chemnitz wordt bestormd Ten N O hiervan vorderen de ijn in de richting van Dresden In Sudetenlai d worden gestadige vorderingen gemaakt Neurenberg is voor de helft veroverd De Du bieden hier vermoede tegenstand Het Fr leger is Stuttgart tot op I5 km gen Met dt verovering van Solingen Remscheid en iJarmen is ie strijd in het Ruhrgebied ten einde In totaal werden hier over de 300 000 Du gevangen gemaakt Luchtfront Vorige nacht werd iserlyn 2 mael door mosquito s aangevallen Zware üm bw bombardeerden doelen in Tsj Slowakye en Z Dtl Gistermiddag hebben br zw bw Helgolejad met 6 tons bommen bestookt OOSTFRONT Van Geall zyde komt thans het eer 7ESTFR0NT De str d in Nederland In Frsl zyri de Can na levendige gevochten aan de af sluitdijk aangekomen ay Kuinre 53 km ten N f van Zwolle werd de N O polder tereikt jJe Poolse troepen die kinschoten bevrijdden zijn tot Nieuwe Schans doorgedrongen Ze ondervinden hier sterke Du tegenstand De trocpen die tussen N jkerk on Harderwijk het IJsselmeer bereikten he b bfcn ook laatstgenoem de stad bevrijd Vanuit jirnhem opgerukte br troepen helsten de Du uit Me en Vageningen verdreven Ze sloten zich i arneveld iJy de Cen aan en zijn ijnersfoort binnengedrongen Dè Cr n naderen overal de Gre bl clinie B i Otterlo is Maandag verwoed gevochten tussen 1 000 Du die naar het T7 trachtten door te breken en 1 000 Can die hen opvingen Na aanvankelijke vorderingen van de Du verschenen een paar Can vlaomenwerpers op het toneel die spoedig de heslissiné brachten 400 Du werden gedood en de rest werd in de bossen rond Otterlo gevangen genom n of verjaagd ste nieuws binnen over het nieuwe offensief aan het Oostfront Medegedeeld wordt dat Poolse troepen 3 dg geleden de Neisse en Oder overschreden hebben en verder in Dtl zyn doorgedrongen Zij hebben Rothenburg 20 km ten N van Gf rlitz veroverd Vlg DU berichten vorderen de Ru voorby Triesen in de richting van Strausbg êén der 0 voorsteden van erlyn Voorts zov en zy zich op 4 km vrn MUncheberg bevinden 35 km ven Jserlyn Ook over de Spree I9 km van Cottbus zouden do Ru oen brubgenhoofd hebben geyormd Op het schiereiland Sammland zyn de laatste Du op een klein gebied rond Pillau samengedr ngen De haven Fischhausen werd veroverd In htt Z van Silezi ö maken de Ru goede vorderingen in de richting van Mor Ostrau wclke stad tot op 12 km is gfcnaderd In koravie naderen de Ru steeds meer de stad örünn Li TSTE J MIICHTEN Reuter seinde om 11 45 De inundaties Dat de Du steeds meer gcUicden onder water zetten staat in direct verband met het feit dat ze het W van Nederland tot h et uiterste willen verdedigen Dinsdagavond om half negen staken de Du bij Oosterland 2 gaten in de dyk van de Wieringergermeerpolder van elk 20 M breed en 1 M onder de waterspiegel De gehele polder staat thans onder water Door het openzetten van de sluizen ty Muiden is de omgeving van 7eesp ondergelopen Verder staat onder water Het gellied 15 egrcnsd door de Haarlemmermeer jimsterdam en AlJooudöjhet ge bied rond Mijdrecht en enige polders Oostwaarts Ook het Eemland is ondergelopen De inundatie van de gehele Grc b belini6 wil nog slecht vlotten omdat de waterstand in de R jn en de Lunterse xieek te laag is dat de Duitsers terugtrekken uit de i ommeler v H ard Ten 7 van ijnersfoort stuitten Can Patrouilles op sterke Du concentraties in de Grebbelmie Het gebied tussen Utrecht en de Lek ls thans ook onder water gezet Vage berichten melden dp + d Du overzet voorraden aanvoert n naar de veetmg Hollanu Kampen iB van Du gezuiverd Du ber melden dat i uckov v n MUncheberg ten 0 van x trlijn dooi u RUo zyn verov jjn zijn gelend op het eilandj alrb ak 100 lan t£2 N yj j iori Schade in Tsovriiid ge bied Apnhem heeft zwaar geleden De mooie oude ptad bestaat niet meer Het stadhuis en de meeste kerken zyn verwoest of zwaai beschadigd J ovendicn is de stad door de Du volkomen leeggeplunderd In Apeldoorn is de meeste schrde ten 0 van het Apeldoorns kaïmal De artillorie bomT ardemonten hetïen echter niet veel mensenle vens gekost In Ve p zijn weinig slachtoffers maar de schade is hier groter Zwolle is erzonder schade afgekonen De voedselpositie is hier bevredigend maar er ii geen stroomen geen water In Aleppel is de telefooncentrale opgebl il terwijl het station beschadigd is In Heerenveen is alleen de spoor brug in de lucht gevlogen waardoor de omliggende huizen glasschade he bTDen Leeuwarden IS er goed afgekomen i r zyn hier nog vttl evacud s uit Venlo en Roermond Dnkkum is onbeachsdigd Groningen kwam er slechter af De Koordzydfc van de Viemdrkt werd donr deDu in brand gestoken terwijl verschillende gebouwen en huizen blokken door bcscnieting esohadigd werden