De Vrije Pers, zaterdag 21 april 1945

ringen in het uiterst mocilijl c t rr i voci ror ccn Vc Lei gordel ti t aj i icn daar de üologna De luchtmacht ett unt cortdurcn üc Ivijrnd di tcunpunt zo If jj io clr £ wil l e doclte van het eiland stand houden De aanvaUand gekomen zyn De hevolking vai N Holland D E INUNDATIES r n deekundigo seint over de invndaties in hJdc voorsteden daar alles op hoge gelegen zet gehied o a het volgende De Duoinundatieegrond getouwd is w rd voora gegaan door een zocr hovig artil 1 i eh omh ar dement operaties te land De steden Doloena en Spe cia liggen onder artillerievuur VERRE OOSTEN Eenheden van de örits vloot w ó een ïrans slagschip hethen de kust van Sumatra aangevallen SahengjKotf rRdja en de ünmahaven in Padang werden door scheepage schut en door vliegtuigen gehoTothardcerd Op Okinawa hehhen de Am een nieuwe aanval ingezet op de Japanners die nog op het Z go maken een werk van 15 jaar dat mill ioenen g il dons kostte en waaraan milliocncn manuren gowerkt werd volledig ongedaan De vrucntTaareUlTieriiigermcerpolder staat onder wa tai Zevormen in Nd en Z Holland eilanden die die nen als te midden van het water gelogen egelstellingen De hevryding van deze gehiedcnwordt daardoor voor de geall êén van de mooil ste mil operaties Schormer en Beeuisterstaan reeds onder water terwijl andere pol ders in N Holland nog zullen volgen Hetschijnt dat men vnl tot de inundaties is o ycr egaan om de duikhoofbasis Den Helder houdcn 1 3 Du he bhen hei icf tcrpeil in het üsselmcer pl m 60 cn bovcu het zee peil gehouden Dit werd geda an om de inui datic van de gehicden N v Hilversum en Z i A dam die fien deel van de oude waterJinic v rmen mo w lijk te maken Het was voorts ook lodig om de inundaties rond Den Helder te verrezel en Volgens nog niet hevestigde inlieitingen zou er door nieuwe dykhvonix jS at we ter op het kaïi in geval van nood een tcorlu ht z eken in de brede duinstrook aan de kuit Zou het i ater Amsterdam bereiken dan kom toch de stad r iet onder water evenmin als de erschillen L AATSTE NIEUWS R O i mr De D Eouden stand rond de haven Delfjyl De Polen staan op 5 km van deze stad Dp de wegAmersfoort Nijkerk vford Hoevelaken van Du gezuiverde De Can staMi nu voor iet inuttdatie gehied Amersfooi b llGselmee In EDEis weirig schade aanzeiicht a Pra ise troepenstaan 40 km ten N van de Zwitser e grens Schafhausen Stuttgart is practi ch geheelomsingeld In Engeland is en bl t men zeeronder de indruk van de gruwelverï aleü overde Du martelkampen Volgens Du berichtenstaan de Ru 20 km voor Jcerlyn