De Vrije Pers, donderdag 26 april 1945

M YM nuuin nn fn iim I MAm J l DONDÊllDAG 26 April 45 UitgogGvea ctó r DE GEUS JE IL4 INTIEND AI ONS VOLK HET PA ÏOOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW DE VONK DE VRIJE GEDACHTE DE VRYE KATHEDER VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID en NO EDITIE VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mm 4nTIIIIII l llll ll llllllll l l l LEVENSMIDDELEN DOOR DE LUCHT BERLIJN VOLKOMEN OMSINGELD winat Delfzijl en de zeedijk van Delfzijl tot Spijk T evinlen zich nog in D handen Vanuit Emden beschiet D artillerie de Canadezen Over hot zenden van voedsel door ffeall yliejjtuicen aan het verhon jerende Ned volkedecl zijn no eni e mededelingen verstrekt Gisterenraaddaf deel de Kt O mede dat deze wijze van voedselvo trzienin no él te6li3k ndj irbeT eTic 6e schaal aöesfr ch±ed n en een tijdelijk kaijakter had Er waren reeds andere maatreti len in voorteréidin maar deze an nj t zulke moeilijkheden Ê epaard d at men hesloten heeft ons van uit da lucht té fouracéren althans tijdelijk Gisterenavond deelde R O he t volt de mede Benieder die de mededelingen van het geallieerd opperhevel h eft gehoord wordt erop gewezen dat de f voorhereidiRfjen noe ènifjen tijd in besla j zullen nemen v Jjit groot optjeéette jeall plan kan ver lichtintj brencon aan de millioenen die hier in het Fösten hi ngsr lijden indien aan de gereven instruciiea jehopr wordt jepeven Het prootste probleem wordt de inïsaffi 3Ling der paketten en de samenwerking met de D instanties die in dit geval absoluut noodzakelijk is Slechts dan kan van een goede gan van zal en worden gesproken wanneer zij die belast zijn met de in ameling der paketten hiüi grote verantwoordelijkheid kernen H t li in het geheel niet in de bedoeling dat eenieder wanneer het voedsel wordt uitgeworpen erop uittrekt teneinde zoveel mogelijk in de wacht te slepen Hi öCiaal hiervoor aangewezen personen zullen hiermede moeten worden heiast De mededeling van het geallieerd opperbevel over de aanvoer van voedsel door de lucht heeft velen er ten onrechtetoegebracht de hopp op een spoedige bevrijding op te Z IilT 13 GEHEEL ON l IST Het uur van onze bevrijding kan ni t worden V tepaaldj daarentegen het uur waarop onze voedselvoor raden zullen zijn uitgeput wel En aangezien laatstgenoemd tijdstip schrikbarend dicht is genaderd is ir et geallieerd opperbevel dat beter dan wie ook kan j beslissen wat voor ons het beste is ertoe gebracht tot de kostbare verzending van voedsel door de lucht over te gaan De strijd in ons land Wie van onze lezers wil wat tabak missen voor onze jon nsjdie dag en nacht klaar r taan om U het nieuws te brengen Over de strijd in ons land is weinig belangrijk nieuws biimen ekomon Uit Gelderland worden beperkte vorderingen xn de Grebbelinie en bij De dagen van Berlijn zijn geteld Gisterenavond maakte Stalin in een dagorder bekend dat Berlijn om singeld was nada i troepen van Soekof ên Konjef ten N van Potsdam contact met elkaar hadden gemaakt Voordat de omsingeling voltooid was probeerde een stroom vluchtelingen de stad te verlaten terwijl vanuit tegenovergestelde richting nog D vei sterkxngen werden aangevoerd De stad is nu v or 2 5 deel in Russ handen Vannacht klaagde één van de weinige D zenders die nog in de lucht zijn dat de 5e en vreselijkste dag van de slag om Berlijn ten einde was Het artillerievuur is verschrikkelijk De 6e dag der titanenstrijd breekt aa in onzekerheid Zelden is eat in deze oorlog heviger gevochten dan na in Berlijn Er wordt gevochten in de straten op de daken ert in de tunnel B der ondei grondse spoorweg Hierdoor hebben de Russen zich eeit weg gebaand tot het centrum van de stad Goebbels heeft gisteren nogmaals verklaard dat hij in Berlijn blijft en er öterven wil Zelfs de grootste optimist heeft nooit durven hopen dat de strijd om Derlijn zo snel en gunstig zou verlopen In de omgeving van Berlijn veroverden de Russen de steden Nauen Elstehl Kóhrbeck Marguarat en Ketzin 0 km van Tangermünde waar de ito aan de Elbe staan De aanwezigheid van Hitler in Berlyn staat nog niet vast De D radio bev eerde dat het bericht een vuile leugen was 1 uur later werd zijn aanwe zigheid becestigd