De Vrije Pers, zaterdag 28 april 1945

q iS Uitgegeven doorj J E GLUS JE MAOTIENDRAI ONS VOLK HET PAROOL STENTOR D TOEKOMST 3 E VONK TROUf DE VEüE GEDACHTE DE TiUJE KATHEDER VRü NïJDERLAND DE WAAJRHEID en NIEÜWSOBGANEN H I j n r I y i u VOOB GOUM W 0U3TBMM Zatar as 2Q pril 1945 n No 107 dn F R o N T N I B U W S aOOFDPUNTEN In Nederland orderingen in dè provincie Groningen Officieel is IJêkendgemaakt dat de Affi rikanen en Pussen contact gemaakt hebTsen 3 3 Torgau ten N O van Leipzig De Amerikanen trokken over de Oostenrijkse grens De Duitse verdediging in ItaliÖ is ineeng e atort Mussolini en Gen Dittmar gevangen genomen l ESTgRON T D e strijd in Nederliandt Vaa het front van het Ib Can leger in Neder land werd gisteren hericht dat gemotoriseer de eeflheden de buitenste rpjad van lUolden dorp tea Z O van Delfzyi vlak hy de kust ge legen hehhen bereiktZnfantrie heeft ten Z 0 van Delfzijl ongeveer 2 km voortgang go naitkt Andere eexüxeden naderen van het N uit het plaatsje Lo8dorp ten N I van Delf zöi Vcxinu lojpit ia k emsimi van h i Cau lo leger medegedeeld dat onderdelen van de 6e Du paraohutistendivisie en Ned S S de Grelshelinie verdedigen De strijd in Duitsland Gisteren werd door Maars Stalin Pres Tnaaan en Min Churchill officieel aangekondigd dat de ver binding tassen de troepen van het ¥ front en de Ru legers tot stand is ge bracht Dit vond Donderdagmiddag cm 4 plaats T3ij de stad Torgau ten N O van Leipzig tussen Am inf antrie afdelingen en troepen van het leOokr leger De Am en Ru commandanten hadden een bespreking over de uitwisseling van bevryde krijgsgevangenen De dag tevoren had het eerste contact plaats tussen een m patrouille en een Ru verkenningsafd Stalin Churchill en Truman he b ben elk een spccialfc boodschap gepu bliceerd waarin do betekenis van de samensmelting van het West en het 0 front in het licht wordt gesteld btalin zei hierin o a De troepen van onze bond genoten staan nu schouder aan schouder met de Sovjet troepen die vasfbcsloton z n hun plicht tot het einde te vervullen op Duits grondgebied Pres Truman verklaarde o m Volkon die schouder aan schouder kimnen or ganiseren en strtjden onds akr de hinderpalen van afstand tn taal kunnen ook srjnen leven en werken voor de organisatie vrr n do wereld vrede Churchill zei o m het volgende t Nu de geallieerden Dtl he bhen dooricruist en de handen ineengeslagen zal het hun taak zijn allo resten van de Du militaire tegon tand te vernietigen de macht van de nazi s uit te roeien en Hitlers rijk terneer te wer pen Noord Dui b8l ad i thans geheel s bralcen De laatste veerstandsnesten in het havengebied en in het inirger ark ynj H n doox SohoJt$i§i tro lfsu aV geruimd ongeveer 24 uur ne dat de hoofdmacht zich had overgegeven De bedreiging van Haip burg neemt toe SËirïiËiSiSSÉ otoepen van Pattone 3o leger overschreden Donderdagmiddag de Ooaten rijkse grens in de huurt van Pa88 u 3 km ten Z van het punt waar de grens vwx Tsjecho Sl Oostenrijk on Dtl samenkomen Ze etaan hier nog slecA ts I50 km van de Ru troepen bij St Pölten Op de rechterflank van het 3eleger werd Regens burg de grote oliehaven aan de Donau veroverd De ffi zijn hier over de Donau en rukken verder op naar het Z Van 3kantcn rukken do ge all thans op Mtinohen aan De Donau werd op een nieuw punt overschreden bü Ingolstaatjdat door de jum gezuiverd is In Moravie vorderen de Am in de richtizxg van Pilsen Destrijd in Italië De Italiaanse vrijscheren he b ben in het Nd van Italië g ote ge bieden met vele steden in handen De Duitse verdediging is totaal ineenges tort Een groot gedeelte van de Ital SSwitserse grens is reeds in handen van de partisanen Volgens radio Genua zijn troepen an het ie leger in Genua binnengetrokken nadat het Du gfJnizoen zich aan de partisanen had overgegeven Het geall pper bevel en en de Ital regering in Rome he bl3en het