De Vrije Pers, maandag 30 april 1945

fW m Ml MMtttd 0 0 ADttl 1141 J B H A F WERPT 600 000 k VOEDSEL AF Gisteren om 11 47 u meldde de B B C De operatie is begonnen De eerste vliegtuigen met voedsel zijn onderweg 250 2ware HAP bw vlogen Zondagmiddag naa r de steden Den Haag Rotterdam en Leiden volgens een nauwkeurig uitgestip eldj9 route die door de D was aan ijegeven Oj ïoen terrein ten Z van de R damse havens op Ypenburg n de J$nbaan tij Den Haag en op een veld bij Leiden hadden de D éen terrein afgezet met rode en groene lichten Elk toestel was voorzien met een aantal voedselbommen die 3280 mensen gedurende 24 u ur koadea voodon De inhoud der paket tian bestond uits vlees groenten meel gist melk kaas m argarine suiker thee eieren en zelfs peper en zout Allee in blik jffle blikken 7ijn in zakken verpakt Elk van de 5 grote zallken die in de bommenrekken op speciale wijze zijn opgehangen bevatten 71 voedselbommen Defee voedselbom men zitten in grote zakken die na verschillende proefnemin SQn het meest geschikt zijn gebleken om op deze wijze voedsel neer te werpen uit vliegtuigen De D bevelhebber in Nederland heeft per radio bekend ge maalfct dat het door de geall afgeworpen voedsel overhandigd zal worden aan de Ned voedselautoriteiten en dat het het Ned publiek ten strengste is verboden om de tswreinen waar voedsel wordt afgeworpen te betreden Hedenmorgen maakte de BBC een nieuwe mededeling van het geall opperbevel bekend waarin wordt gezegd dat er vandaag mits de weersomstandigheden dit toelaten opnieuw voedsei ooj i salJU Tflst 5al worden uitgeworpen Ï Jiislotte willen wij er nog even op wijzen $ at de rode of groene fakkels die voor het voedselafwerpen worden uitgegooid een byzonder geluid maken en in de ucht uit el kaar springen Deze fakkels zijn geen bommen uniform uit en houden zich in burgerkleding sehuil In Moskou vervacht men vandaag of morgen de algehole verovering van Berlijn Ten esten van Stettin makon de Russen snelle vorderingen zojuist wordt GËTÖILD DAT HET CONCENTRATtEKAMT DACHAU IS VEROVERD SIT 52 000 GEVANGENEN ZIJN bevrijd Stalin meldde gisterenavond dat do steden Anklara Ttiendlönd Liechex en Neu Brandenburg zijn veroverd In Neu Brandenburg bevond zich kortgele den een krijgsgevangenenkamp waar Ned officieren yqren ondergebracht Het is nog niet bekend of zij zijn bevrijd D Britton staken ton ZO van hamburg de Elbe over en vestigden een stevig brug gehoofd op de O Elbo oever fmSG IN HBT VADERLJÜTD De repatriëringscommissie te Eii dhoven meldt dat er aldaar j l Zaterdag 105 Ned uit Buchènwalde zijn aangekomen Hun geest iö ongeschokt Alles wqrdt in het werk gesteld om hen ze spoedig mogelijk weer opjö achtpn te brengen zodat zij spoedig naar huis kunnen terugkeren FRONT NIEUWS jè Russen vechten thans in het hatt van Berlijn op de Alexanderplata in de Pots dammerstXJ flze en op een 800 meter vai Iïitier s kanselarij De reu8J htige arbeiderswijk MoayL e van Duitsers gezuiverd Steeds meer D lefegen de wapens nee In de laatste 2 dagen be dr o ög hun aantal 51 000 Talrijke a ideren trekken h un De Br staan op 6km van tvfbeok In Beieren is de D tegenstand gebroken Na een snelle opmars trokken de Am MDNGHBN binnen Lansberg 50 km ten Wk van MCöv chen werd eveneens veroverd Kempten werd veroverd door het 7e Am lg en bovendien bereikt dit leger bij PCtssea 90 km ten ZV7 van Münohen de O ri jkse grens De rivier de Lech word ovorsohre den Vijandelijke weerstaKd in het Zwarte Woud heeft opgehouden Langs de Ned grens zuiverden d Can het schiereiland Rheiderlan de dat aan do monding van do Eems is gelegen Sinds D day zyn aan het W front 2 594 907 D gevangen gemaakt In Italié is van een faront eeBO sprake meer Alle grote steden bevinden zioh in geall h den Ge all troepen drongen Venètlè binnen In Birma zijn Br troopén 75ka van RangoèW Mussolini is onderstebevöfi aa n een lantaarnpaal opgeknoopt f gehele dag lopen mensen langs hem heen die zijn lijk beöpiören en er tegen trappen Ben vrouw die haar 5 zoons had verloren joeg 5 kogels door zijn lijk IH Oostenrijk is eon nieuwe Regering gevormd o l v Carl Renner oud kanselier Z K H de Paus heeft een bedrag van P 45 000 voor hulp aan Ned besohikbaar gesteld Dr Ley Punk on Von Ribbentrop zijn met talloze anderen gevlübbt LAATSTE NIEUW S 583 bevrijde Nod Uit oohoentr kamp Buohenwalde zonden een telegram aan H K H Prinses Juliana De Prinses zond een hartelijk telegram terug Graaf Bernadotte is uit tl in Zweden teruggekeerd Mogelijk heeft hio nieuwe capitulatievoQi waarden bij zich REGERINGSMEBS DELINGs R O 1 uur BEGEEFT ÏÏ NIET NAAR DE UI PWERPT ERREIirEN VAN HET VOEDSEL HET KüI IT NORMAAL IN DE DISTRE3UTIE Zoer verkort ë