De Vrije Pers, maandag 30 april 1945

t I SB m id 90 30 April 1945 sk Heden 3Ö April viert H K H Prinses t iana Haar 36e ver jaar dag ï y her lenjcen deizen ds g met eerbied en vreugda en hoopen dat wij onze geliefde I e vgedjQQl versti eklcing Ieder van ons sal het gezien hebben gisterenmiddag omstreeka 14 00 h kwamen Lancaatére over de stad en hebben hun vo8dffi il pakketten afgewmrpen op pi die varr t voren waren vastg 43 teld Z ederl éu D kutoriteiten zullen het voedse 1 verzamelen n verdeQlen ï t vliegt wierp hun beste bommen die we ooit gegooid hebben uit bij Eotterdaa Beh Kat4 Ypenburg en Leide In totaal veerden 600 ton afg9worpen 3en corrGBp vörtai de dat hij lOÓQ on menschen zag wuiiuejj ojp de daken staan waar rdod wit J bl jtuwe 9n oranje vlaggen waren uitgüöpïè id I e bussen bevatten 6 a möel ei jïst vieesoh met zout peper on móste ï geprei areerde groente én vrucht denia PS vandaag worden herhaald De iaagvliegende bw wierpen ejrst groari en r o ode fakkels uit geèh enkel j militaire actie werd ondernomen Tfij hopen vurig dat hv t mogelijk zal zijn ons hongerlijdende volk op de e wijze e iiigermatë te blijven holpen Dank aan dr bre rigers evöli later dit voorbeeld Daarna werd egd zou hebbon dat Kiiïor dagen zou overlevu n ïonr bericht dat Himmlor gei v ei De Capitulatie G eruchten Allereerst ihoet ons van het hart dat wij ornotig aarsohuwen teg jh de geruchten die hierover in omleop zijn in die voor barig vreugd e e1i o on zouden kunnen uitl ken Dit sou onoverzienbare guvoX i Qn klinnen h bben Wacht nog met üw feeststemming totdat er ze kerheid is Spiegeii j U aan de ervaring elders opgedaan v aar iedere voorbarige vr Qugde oloedig door de D w rd gesmoord De uietö gang van zaken is deze güw9e r aa$ Éatgmiddag seinde Reuter via S raj ic is co dat Himmler via Oraaf Ber lifodé tte te Stockholm aan Engeland en de Ver St onvoorwaardel ike overgave had aanêöboden Downing Street pübliceör ie daarop een verklaring waarin gVji 2egd Efe j jdat alleen een aanbod aan e geall dus ook aan Rusland gSirj se ept p g iSJCT Jga worden V oorts werd véï fes d dat alle bGj ove r ims 4 p aanbod juiÉ ü waren Y ashington volgde üit S Francisco d g vergege vy ordan i evooral óp ziek was en da overgave ge n twee van zei de radio te B t dat D zich onvodr vaarde lijk haö o m dat beve Stiging van dit bericht ieder oogenblik verwachit kj n pdïs eh de radio namen ditbórieht over en in gühoj Anexika en do confer te S Pr uitte zi e jn j lltbundige f eeststeiiimirig Daar op riepPres Tr oinan een pers confer bije ëï h en vo rklaarde dat alle be i ichtei over een onvoorwaardelijke D overgave aan alle geall pii 1ulGt Y are n Scdert dien is geen verdere o ntwikkeling bekend gemaakt Jen Br oQrroBp iiit Stoo ho lm seinde dat de Zw re h et aanbad van Himmler bevestigd had r Berna vlotte 2ÓU zich inmiddels weor naar D L1IbeGk begeven hebberwG ewoonlijk O jd ing iichte kringen zeiden dat Hrtler een beroerte gehad z ou he b be i en nu in Éerlijn z jr ernstig z iüK lag j r U i t dit al blijkJ wel dat D i nütaat van ontbinding verkeert He t aanboi van Himmler ko iirt op een Qogeh bli t ratie Blijft ruatig en verspreid niimiieri genichten D e confer nti e te San Francisco dor zijn afwisselih d viéf ó orzxt t ers j 1 I ïWHi varï Se rlijn in ge a X rhanden zijïi aden Mo ïot ow en aden Molotow ge kb ze h als 11 id v h uitvoerend comiti Verschillende kwastipS zijn rejde vlot nf ehandel Stettinius en ïaung China Dr van ê ïoffe ns Is de vlot I olon Dit land ia ni t verteg nwoor digd wat algem en betreurd vi QTdt i3i 3laxid en de Ver St hübbyn een herhaald va rz oe k van Moskau op dit p ilht f ge e en Molotow verklaarde dat des Irvvaötit onder ge ri voorwö arde hot bu cc s van de confer in gevaar mocht brting n Het voorstel om de afgev yah ïfcj üo kraïne un Wit Rusland toe te laten waardoor d © o U steLimen krijgt vjrd nstemmig aangenomen hötgó i n ookv vQ lgen s de we nsch van Roosevelt J li a zitu zijn Rusland zag graag uun Pooische afgev ter confer maar piQn i