De Vrije Pers, dinsdag 1 mei 1945

STlffiKP J £ frblad Toor GCUTM m m HVMFi TTmTrïïiTTi rnm JjJNSMO 1 ME 1945 r I C N D E R H i II D H 7 M M L E R DE TOREL j wacht IW ÜPMNING p y capitulatiü ap Et Is nog steeds geen ofiicieol nieuws bekend over de cipitulaLio van Duitsland Gis teren is bericht dat Graaf Lernadotte een tweede óndez houd neeft gehad met Himmler op het kasteel van Aabenraa aan de DoenB MitsG tpi ens G3 ccorencivond laat bevond Gx aaf ilemadotte sich m Kopen hagen Hij weigerde iets uit te laten aan Zweedse da bladoorreapondenten ornadotto werd vandaag in Stockliojin tei agverwacht In Stooidiolm gelooft men algemeen dat heb vandaag de grofce dag zal zijn O P N I E IJ ïï ei dat do goall nog voer het weekeindG hot aan bod zuilen aanvaarde C Reutor S politxeke corr deelt mede dat Cnurchill giateren in Londen is teruggekeerd e goholo dag tot gisterenavond laat boe voordo hiji besprekingen net loden van het oorlogskabinat In poldti ke ki ingen is nea van men ing dat tengevolge van do nuidige stand van sakcn Ch orchili het Lagerhuis vandaag misschien iets heeft mode te delen over do lopende onderhan delingen Voordat het Huis bijeen komt heeft Chui chill niouwo bosprekréngen net bet Kabinet I3ekondo L xitso radiosprokers bereiden hot Dui + j volk op de capitulatie voor ZJj zeggen dat do oorlog is afgelopen en dat voor Duitsland een periode vai herstel gn opbouw begint V MED g ELING Nu do capitul atie van uitslan d en het einde van de 5 bezetting van ons land voor de de ar staat vorzookt men ons van bevooj e zijde aan het pu bliGk te willen mededelen dat alle gebouwen voorwerpen en g oederon welke nu nog an het Aiitse Rijk een Duitse officiële instantie of een Nederlands l jationaalsocialistischo instolling toebehoren of door deze worden beheerd over gaan in hr jiden van do Nederlandse Stf at on zijn bondgo