De Vrije Pers, dinsdag 1 mei 1945

r L j o J ÈC liiJ voor Gouda en Omstreken No 109 Sr Dinsaag 1 Mei 1945 H Uitgegeven door IE ILLEGALi PERS GERUCHTEN OVER CAFITOLATIE Wy waexschuwen ernstig tegen allerlei geruchten d © over de capitulatie van Dtl inomloop zyr Bedenkt dat het nog steeds nietzever isi Toont goen voorbarig vreugde etcon want de Moffen zjjn er Itijd nog endïarmee ook hun bloedige terreur tilijftvcorzichtig Doe op het laatste ogenblikgt en stommiteiten Het is bv onver an two ordelijk een V P op slraat te gaan staan lezen zoals voorgekomen is Een onvoorzichtige lezer v erd door voor iógaande Duitsersgearresteerd HDMLER S CAPITULATIEAAKSOD In een Aa uitzending over radio Stokholm werd medegedeeld dat een nieuw e r n bod van Himmler tot overgave zowel ppji Engeland en Amerika als aan Rusland zal worden overhandigd Dit zou ge beuren door den Zweedsen bemiddelaar Grr af t ernadotte Medegedeeld werd dat üerne dotte Himmler Zondagavond weer heeft ontmoet op een kasteel te Aa bcn raa dicht bij de Deuns Duitse grcn bcr nadottc is inmiddels weer 8 fgereisd enw6rdt elk ogen blik in Zweden venvr cht Reuter s spec corr deelt mede dat Churchill in Lon den is teruggekeerd Hij verneemt dat het oorlogskaT inot onmiddellijk bijeenkomen zal als het antwoord van Himmler ontvangen is Het stpicon van de vijandelijkheden zou vlg de correspondent nog in de loop van deze week verwacfet kunnen worden PRES TRUMAN HEEFT VANLaORGEK ECHTER MEDEGEDEELD DhT i lKNEN 48 UUR G EN i ELAN6RIJK NIEUWS TE VERDACHTEN IS Churchill zal vand Lg een bespreking he b ben met het kabinet waarna hij waarschijnIjijk een belangrijke verklaring zr l afleggen voor het Lagerhuis Een correspondent van de Evening Standard seinde uit Stokholm dat Himmler zyn diensten heeft ftf jage oden om wat or e in de chaos te scheppen Hij schijnt te hopen dat de gc ll zijn eig n leven zullen sparen in dank voor zjjn an bod Hij zou aan Graaf Oernadotte he b i en verteld dat Goring bira b bel o Rl uitslaat en zich vermaakt met speclgoeutrcii en en dat Hitler ijlde en stervende was Himmler zou onder degenen lio iets van de zaken van Dtl i weten de enige zijn die zijn positieven bij elk iar had Intussen he en vlg de zelf e berichten 1 e Du bevelhe ers in i enemaricen met inbegrip van den Iseruchten commissaris Werner isest de gcall mecLcgocleeld dat zy bereid zijn te capituleren en hun troepen v L Seclanl en m e lijk o k v n Jutland ti rug te tr ekken Dit aanbod zou eveneensvia Bernadottc zijn gedaan VOEDSELPij gKETTM VOOR i7EST NEDERLiJ ïD Gisteren he b ben 450 gcall toestellen weer voedsel uitgeworpen bf vcn Don Haag Leiden en Rotterdam Er werd in totaal I25O t n levensmiddelen neergelaten dat is dus meer dan 2 maal z veel dan de vorige dag Ook vanmorgen waren vecr voedsel brengen de vliegtuigen boven i ns land In diverseplaatsen in de omgeving werden enige pakketten uitgeworpen WIJ GB IENGDE JERICHüMf De Zwitserse radio deelt mede dat Donna Mussolini de weduwe van Mussolini met haar 2 jongste kinderen zijn gearresteerd in de buurt van het Comomeer De 2 kinderen werden ncar een klooster overgebracht Uit Washington wordt gemeld dat er tussen de Ver Staten en Nederland len nieuwe bruikleenovereenkomst is gesloten waarmee 240 000 000 dollar mee gemoeid is Het doel van de overeenkomst is Nederland in staat te stellen in toenemende mate bij te dragen tot de geall overwinning Nederlajadis van groot belang in verband met zijn ligging t o v Dtl Er zullen ook weer goederen van Nederland aan Amerika worden geleverd Amerika zal o a wapenen munitie en machinerieën en verdere goederen voor drooglegging leveren De geall he ben het Du voorstel om dekrijgsgevangen te laten in de kampen waarze in zyn aangenomen LAA TSTO BERICHTEN i o C 14 uur Uit Stokholm wordt geüiueld dat Graaf iicrnadotte een nieuw capitulatievoor tQl van Himmler bij het Min van Buitenlandse Zaken hegft ingediend Zitting van het Britse oorlogs ka binet Ook de Britten zijn In kccklen burg doorgedrongen Radio Tokio meldt Am landiiig op Tarakan Ned oomco Tcrcgele genheid van 1 Mei spec dagordcr van Stalint In 3 è 4 mnd werden 800 000 Du gevangen gemaakt 1 000 000 sneuvelden Duitgcmaakt of vernietigd 6OOO vlgt 1200 tanks of gomotorist ide kanonnen en 23 000 stukken geschut