De Vrije Pers, woensdag 2 mei 1945

r I M J 1 1 7 7 r 7 V J2J r i 1 h i = 1 1 7 r R i Ro j 2J ib o I0 en door E G SfJSj JL i I lIia J tl a ONS VOLK ITET PAROOL ÖÏ ilTTUH 3 ÏC lKCteST TRüIjY L i VONK 1 S YRTJE G jACU ïï ü uLE m 2 MoL 9 i5 1 UTiJ3 VOOR COUPA E OI S J l tCEÏT jrrTmrmniTniTïïnirrmi L E xï C I S Rj R E N 1 1 T D D A G G V 3 T O H YEN nous Ie Apr i deluge t isteren dé eerste Kei 19 is de dood bekend gemaait 7an den man die de were id in bloed en tranen heeft gestort en zijn eigen volk ten gronde heeft ge richt Radi Hamburg de aatüfc3 zender op iJuitce bodem die n fig in nat GOC handen is deelde gisberenavond mede dat Hitler gistere i Ti1ft 3r op Lijn hoofcilwartjer in d Reioh£3kaTiselarei jn 3er li3n5 strijdend tot de laatste ademtocht is geva ien Hitler heefr AdvAvaal Kinxta de oppGrbeve iieVoer der Duitse vleet Maandagmiddag tot Ai n opvolger benoend Auraraal Dönitz heef zich gistei en oniiiddellijk tot hot Dj tfco volk gericiit meii e xx oproop en een do gorc Gr Hierin aagt hij 3 Ds I ilhror is gevarilon en heeft nlj tot zi js opvolger aangewesen ik neen het opperbevel op nij van alia delen van de vVeb mach j iot de vaste wi 1 de ctrijd tegen het Jinlsjewisno voort h te aettef totdat onsé strijdende iroeperi de ondcrdduizordtsn sconen en dochters in hot Oocton vaxi de sLavoraij holiben gerod De strijd tegen de Eïigelaen en Amorikanon 2Xillen zij zolang voortaetien totdat alj ons niet meer hinderen in de strijd tegen het Bolsjev isice De toestand oJst van U dat U z±c h verder onvoorwaardelijk aan de gemeenschappelijke zaak suit gevon Ik veT lang dat U mijn oevelen onvoorw iarde ijk ton tiitvoerTjrengL Zo loinncn chaos en vernietiging worden voorko ien Eenlaraard en verrader is hij die zloh nu aan aijn plicht onttrekt en zo over Duitse vrowren en kinderen d e slfivernij uitstel t jDo troitW die gij den Fihror hebt gfjK 7oren5 ïnoet gij nu zondermeer r au mij bewijzen DiiSwse sojdaten doet Vw plicht diteist het leven van ons voük De benoeming var Dövilts tot op volger van Hitler is opnieuw een l eVijs iran de onenigheid die in de Drltse ïia a kliek heerst Dt nits is altjjd een woijri g op do voorgrond tredende figuur gewee Bt TI xj was bij de no ine niet populair OEDSLLOVERE i NKaife T 5 aöecn de goalï on T jltbe autoriteiten is T3 nd tg volled 1 70 overG ens tor Kil ig bereikt ii sak do voeöseivoor J or ag vna ¥ estNeIerland Op oen niet nader gen y nd piaafca h0bbe j besprekingen ylaa a ge had 7riarbii vr n g 3aJlc rjijde aanA oaig 70 veii La i b en r nith o hoi s Pi de h ja op prlne Dernh tor r ij do X autcri ï eitsn n II3Ö jvSfoad v= J teg awcordigd vipren du r den Haiolxyco Ji a So va Lnqiu rt In prin pp gin 2 on do Do raet alle ca vocr tell an ac oofdr Er aal op 3 riè iöron P EC lin GBI JEDE TiLUlQ Cicte cn boeit do NodjRegj de voïgendo mededeling goricht tot de bevoJking van be üt gobieds Gexion do politieke go CiJrtenlsson in do laatote dagen acht de lTod Rogi hr l haar plicht de bo7oi5l n van het beiiiebte gebied car jtfi manen ai oh te onthop cn r elke voorbarige loFon j stratie l TroR E IERICHTjlN Gis tori nïïiorgen wierpen 4OO vliegden forten 800 tpn voods5 f bij Don Haag ön Ro tt CT d lm Gi s tor ema i ddag s n EagoIv id aeJ u i rcte n itr onaie iv lirg fordon ophouden voor Ted j aia IngOLiamcid wor en z cho jnc 0 I cd i ngr = il n I koukei o t iJj i t t i ioor i i IedoAi i ai r iv do o r o r n ydu irtida ioo rn r 1 tal J 1 i c B Q