De Vrije Pers, woensdag 2 mei 1945

Na rie op linis clschê borichteno die de laatote dagen uit 2we den binnG kvramop over do te verwachten overgave van aitslana laat thans orm Keuterbcriohfc uxt Stookholra een goheol ander geluid horen Jfedcgodecld wordtv dat do Zweedse bemiddelaar Graaf 3ornadotte d Jo uit Duitsïtmd en IJenemarken in Stpokholo iü terug ekeyrdop oen persconferentie verklaard heeft Ik heb Hiinialer tijdüna i r jn laatste bezoek aan Denemarken niöt geslen Hc heb p een boqö sc top van nimler of een anderen DuJIiBcn autore te t aan de geallieerden overgebrachte Tijdons zijn beaoök ontmoetto hij wïi Admiraal Dönita Koning Christiaan van Donema rkGn on de jMltso Min van Donemarken en Von Dusch den JJ bevelhobbor vprlde N legorgroep Bij de gevnordö besprekingen waren Z TOodse lögerdf sloindigen en politici a iJ J van eraohillendo sijden vordt erop geweaen dat do mogelijkheid niet idtgealoten is sdat een ander dan Graaf Bomadotte als tussen perBoon aal opris don n In het L rprhTxte heeft Char hi ll aan een Laboiarafeeyaar ew op diens vragen geantwoord Ik heb gee a speciale jerklajin af te lerron over ae Bt and van de oorlog in E ropa behalve dat de oSïand zollr beter is dan 5 jaar geleden ze mededellnfi werd net gelach ontvangen Ohurchili i de regering eenaantal schikkingen is getrofTen mt betrekking tot de V day dè dag van de overwinning i f ö f v i Binnenl 3 en heeft naar aaxleidijag hiervan ke maakt dat het f5nde vaia de strijd in fropa J f g i door de radio b ekend zal worden gemaakt Op f f ft S n George e v adè cm 9 uur een toospraaJc voor de Jio houd en ofde Zondag daaropvolgende zal P f f in de Kerken van alle richtingen een danlcdienst worden geho J SVit verbar A jzen wij op de mededeling gj dBt de Viotorv day niet zal worden gevierd f land Denemarken en Noorwegen geheel zullen zajn gezuiverd Naai aanleiding v n het brengen van voodsel dooi de P aciii heeft de Ned Honoring de vol gende mededeling gcjdaan De Ned Hegering doet een dringend beroep op alle bur gere strikt alle aanwijziivgen op te volgeny welke een enelle en rechtvaardige verdeling van het iritgoworpen voodeel ktinnen waarborgen Het voedsel wordt ver iaaicld door Ned arahtenaren er komt dan op normale wióao in do distributie Het is ntvtteloo en duB ongewenst zich naar de terreinen te begevenf waar het voedsel wordt uitgeworpen De Hegering rekent or op dat de turgors de aeer i eker moei lijke maar noodzakelijke zelf tucht Kullen betrachten Tot zover de Eegeringsverkla ringe Wij dringen er bij eenieder met de meeste klem op aan zich nauw keurig aan deze instructies van onze Regering uit landen te houden Éelaas i3 gisteren gebleken dat te Krimpen a d IJsel en Krimpen a d Lek afzonderlijk neergekomen pakotten door de bevolking werden achterovergedrukt en n e t bij de bevoegde 5 nstajritioQ werden inge l yerö a Er wareft ISèlfs Wïi die helden die er prat op gingen en zij vonden zichzelf daarbij zeer handig Engeiee cigaretten uit zo n aan de npchtvaardige distributie onthouden pakkeö te kunnen roken lÉVERT JE fÜKDEN PAICSTTEN IN alleen dan houdt ü sich aan de instructies van onze wettige Regering Jl GHOENyEN EN HONGERSNOOD De vóedselnood heeft schrikbr rende vormen aangenomen en eenieder strijdt met alle krachtsinspanning voor zijn r aakt bestaan Wij verkeerden hier in de gelukkige omstandig heid dat groenten bonloos ver krijgbaar v aren Dank zij de zeer onvaderlandslievende houding van de tuindei s c s wordt ons hongerende volksdeel diS welkome voedsel onthouden door de scha ndalige prij7 en die er voor spinaaiü bloemkool etc worden gevraagd Wij doen een beroep op alieiij die de prijsvorming In do iiand heb ben do prijzen der groente tot no2 male proporti 3 terug te brongen Toont nu Uw Neder landerschapl I ±$ wijzen er nog maals op dat d mededeling over Melk en Ve eleveriag in ons nummer van j l Zaterdag van bevoegde aijde afkonistig ie FRONT N IFJT 3 e strijd in jïerlijn loopt ten einde Pet J aitöe Wehï macht bericht meldde gisteren dat het garnizoen van de stad op een klein gebied is samengodron gen en ziöh tegenover een overmacht verdedigt Stalin maakte gisterenavond de verovering bekend van Strahl simd aan de 00staee Voorts wer den een aantal belejigi ijke ver keersknoopp onten en versterkingen veroverd Ten W van Der lijn veroverde öoekof BRANDENBURG Hij mankte hier en in Berlijn I4 COO gevangenen Aan do Elbe verenigden de Britten hun brghfd Zij staan op 3 km va n L öbeck Als Lub eek is bereikt aijn Danemarken en Sleeswijk Holstein geiooleord £ en Wc van BrcTien worden 01 den burg en Leer veroverd In ZO Dtl is de strijd oractisch ge leindigd on wordt ï lj ovorgo cracht op Oostenrijks gr ondge bieê Fransen en m ruk en o rer eon breed front Ocatenrijk binnen Zij staan 40km wwa lojDZ en 1 5 vBj vSA lotisljirö In de Oostenrijlree Alpen zijn de generaals Von Kleist Li8sst en Rilter von Leoh gevangen genomen Patton a troepen heb ben de vroegere Regent van Hon garije adm Horrhy onder beschermende bewaking gesteld In O rijk veroverdfn Am trpe pen Brunau de geboorteplaats van Hitler Jeroisenko veroverde ten N van M Oetraw überbêrg In Italië verenigden troepen van Jfeiarech Tito zich met Nw Zeelandse troepen Bij Montfal con geschiedde deze vereniging Udine met zijn vele vliegvelden werd veroverd De haven van Venetië is geheel onbeecha digd Maarsoh Grazlani gelast te het Ligurische leger aiéh over te geven Zondag stond een jongeman op de dijk te Krimpen aan de Lok de Vtije Pers te leaen Hij werd prompt door 2 Duitsers meegenomen BLIJFT VOORZICHTIG In verband met de mogelijke D capitulatie zal Molotow uit San Francisco naar Moskou terugkeren