De Vrije Pers, donderdag 3 mei 1945

r ir 1 I u Sf fïfr m 4iTmïïïïïïTTTïïni j H E f o T A C o o o R D V i M fi O O H LOG 0 000 krijgsgevangenen f eteldsgoail hoofdkv7G rtier in het Een kl e iKe V P raQ t goweldig fs oo DEHLIJN ÏWdil J E iiüSSJÏlN VEItüVEItjJ IN HÜ0BJ3 ÏTALIE M OOSïEMlüTJK LEGGEN B2JNA 1 OOO ÖCO Lui bsors onvoorwaardelijk da wapens nser LMEE EKEN en SLEESWIJK HULSTEIN ïan DuitsjLand afgosnedon LT l3ECIC en ROSTOCK vororerdo Roater meldt ait lïsw York dat HAMDUKG door de Britton is veroverde HITÏ£R pn GOE13BEï 3 ploegden self moord LOlïT iJ ontclaat VOH RlTl J3MTR0P LAVAL in Barcolona gearresteerd BERLIJW i EHCVEIÖ 8 ondergang var het LVlüso Rijk voltrekt zich in do apothese v aii i n rousachtig 7 iP ui Woi ka Gisterenmiddag on 3 uair gaf do Ihaitse be nievL H s Tt ihol ljer van Jjcrlijh Gf uWeb ling ± ti ove r Tot on met grotorenavoüd iiadc a de Rtissen VTiO een jTroot aantal JXiitse geners aiDt Ton ZO an er lijn werd een ingoeioten legGr roep voliodig geliq idee d Eo crerdon 120 000 Luitse gevangenen getolde Do strijd en Eeriijn kcatto het L leger een kwart EÜlióen laan CAPÏ RILfiTIE lïï lïï LLIE De catas ürophe vaa do al i s n Lerlijn woid gevolgd door et n nog grcterc Duitse nederlaag De caDit jilatio van alle iji tec str i jd la achten in N I fcalii en Weot Cjcstenrijk Dit vcexd n iodegedeeld in een sppsoiaai coEiLroiiiqué van het Middel Seogooiedü Laarin ic L Or m gesegd dat de vijaadelijke l£indj zeèon 1 v rih 1 3 cz ijdlcrachten onder bG elva4 i Goneraal Vletini ioffEcsheei zich ön roorvi a ardeiijk aan Veldo iqr Kérald Alexander ovei t QQQr S n De staking t vyaiidoiljJ üiedon v as op gisto renriiddag 2 x x va 6tgQsteid Le tekenijDg van de voorwaar den goschieddo Zondaf middag 2 Ax ril in het geall hoofd T 7artior te Caserta Mer schat hot aantai ecrijd s c f iM M t i fi w SL jy M i t M