De Vrije Pers, vrijdag 4 mei 1945

HET DUITSE FRONT STOET INEEN Het Du front stort over de gehele liniö in een snel tempo ineen Het iL na Do itz verklaring niet duidelijk waar hy de strijd nog zal willen voortzetten want hem rest bijkans geen ge bied meer In het N maaktendQ Geall met de Russen contact over een f ont van 115 tan breed van Wiemar aan de Oostzee tct Wittenberg aan de El be De val van Ham buxg heeft in het N van Dtl tot ten volkomen de bacle geleid In 24 uur gaven ca een half millioen Du zich gevangen De grote havenstad Kiel en Flens iurg aen de Deense grens werden tot open steden verklaard Dë iaweedee radio meldde dat Br troepen het Ml helmökanaal overschreden en Eckernförde bereikt he b en De brug over het kcnaal was intact Latere berichten z n dat de Deense grens ereikt en zelfs overschreden is De Du wfcfcrmacht maakt overal haast zich over te geven Vele Du trachten over zee te ont kcruon De ge all luchtmacht bestookt echter onophoudelijk de schepen op de Oostzee Zo werder i irgisteren meer dan 50 tot zinken gehracht De chaos r an het strand aali de Oostzee is on beschrijfelijk Oldenburg W9 d na een langdiirig telefoongesprek met den Du evelheb her overgegeven De Du troepen trokken zich terug naar T ilhelmshafen IN isERLüN is het aantal gevangenen gesteg i tot 134 000 De Russen doorzoeken de puinhopen of er zich nog voormalige Nazileiders bevinden I v m het bericht uit Moskou dat Hitler en Gö bels zelfmoord hel3 en gepield wordt degedseld dat de lichamen nog niet gevonden z jn In het centnom van Dtl is de strijd bijna geëindigd ISf TBj w ïïO SLOWijjüJïi veroverden de Ru ten 0 van Mor Ostrau de stp d Tcochen Ook in de omgeving ven Brün maakten ze vorderingen De lm naderen Lina Saiz burg tsn Inne bxuck Passau werd vèrovord De Gouwl eider van ii rol verklaaide via de radio dat Inns bruck niet verdedigd zal worden XS I LIE is de strijd ten i indc De geell verwerken do stromen krijgegevpjagcn dio binnenkomen j c troepen van Maars Tito heTs bRn Fivune en het gehele schiereiland IslziB met Pola van Du ge ivord De bezetting v Triest gaf zich aen Hi raw Zee3andse troepen over nadat ook de troepen van Tito de stad wrjren innengedrongon WELR OKDERHiNDELINGEK Yeldjnaarschalk Montgomery zou gisteren of hedenmorgen een ontmoeting hcti cn met den nieuwen Pührer van Dtl Adm Dönitz Dit werd uit Stokholm door Aeuter medegedeeld ontleend aan 2 gewoonlijk betrouw aro bronnen Zij zou plaats he b hen in de stad Kiel welke niet verdedigd zou worden of inA benrad De Du gevolmachtigde voor Denema ken ken Werner Best de Du commissaris voor Noorwegen Tor boven en de Du bevelhe b bei f n Denemarken Gen Lindeman zouden de ontmoeting bijwonen oest zou aan Dönitz meegedeeld he ben dat hij niet zou kunnen instaan voor de Du troepen in Denemarken Hy zou capitulatie aangeboden heT ben Medegedeeld wordt dat Ter boven eergisteren naar Jutland gevlogen is na de situatie in Noorwegen met Quisling te heT3 ben besproken te Lillehammer De moraal van de Du troepen in Noorwegenzou beter z jn dan die in Dene marken maar TerT oven vreest dat de ineens storting in Dtl en de capitulatie in Dene marken hun invloed op de troepen in Noo3 wegen zouden doen gelden De leden van het Deense parlement z jn opgeroepen voor een vergadering op het kasteel Ghristian burg zo deelt Reuter uit Kopenhagen mede Verwacht wordt dat de Deense Min Pres Siave niuB z jn ontslag zal r an bieden en dat een nieuwe regering by een event Du capitulatie de leiding zal overnemen Svcnska Dag bladet meldt tenslotte nog dat kleine verkenningsafdelingen van RUSSISCHE parachutisten op het Deense eiland Süclanl Tijaarop ook Kopenhagen ligt zijn geland T a v het dEZETTE DEEL ViN ONS LAND komt de enige mededeling dat Veldm iJlaskowitz de Du oppei bevelhelai ber in dit ge bied een uagorder heeft uitgevaardigd waarin hiü zijn troepen tot het voortzetten van d © stryd aans po ort VERRE OOSTEN Het 14c jar leger hwseft na etn snelle op inars de hoofdstad van irma Rangoon veroverd Ook de stad Prome gaf zich over Alle Japanse troepen in W i irma zyn nu omsingeld De op Terakpn gelande troepen staan aan de rand va n d o plaats Taraka WESTELÜK NEDERLAND IS NOG NIET BEVRDD ONTHOUDT U VAN ELKE VOORBARIGE DEMOSSTRuraE Laatste nieuws 2 uur na middag De strijd op de landengte van Kiel gestaakt Salz burg capituleert onv orwaadelijk Veldm Vnn Kleist geeft zich over aan 3e im l In 48 uur 1 600 000 Du gevangen genomen Gisteren 25OO ton voedsel en 60 ton kolen aangevoerd