De Vrije Pers, vrijdag 4 mei 1945

aafftfm affr f piltimim J 1 5 n 1 J H W WBSDPHASa In oen razOiid snol tempo loopt de strijd in Duiteland Ijn einde Hot If atsto sprank je verzet sterf nito Gisteren trctdon 2 keii üorkonde fel ton sterk naar voren Voor hot öerst sinds 5 jaar gaf bet D oppex bevel geen ooima vit Zelfs do gi ootste leugens zijn niet neer in staat de waarheid te bedekken Het tweede fült is vnn nog gi otere betekenis t In 36 u maaltte het 2e Lr lg moer dan een nill D gevangen Een bewijs van de enorae ver zwakking van het Daraoreel Kussen en jr staan over eea front van 115km van Wlaraar tot ïïittOiibcrge schouder aan schouder Dovluchtexide eeoba den trachten n aar DenomarJcenr OAÜBLAT VG 1 GOUDA EI vllISTlüStiÜ 1 Ho ifiïïn TitIJMG 4 ïiEI 1945 ÏÏTlt mTïTTrmTrnrnti ICQITINQIN mf PHJ ÏÏSL S TM BETOIJ GEBIED HsM de Koningin t n ri ineca Juliana £ ijn gistóren in ons land teruggekeerd fdj arriveerden per Dakota vlieg Jtd g vergezeld van 12 Spitfirop op be vliegveld Gilze rijen Hoewel de da turn 9an aankomst was vastgejljteld op 28 Api il kon i v t de weersgeBtoldheia niot eerde worden gevlogen Om redenen van vcjDLli è id wordt eewet th ns hiervan mededeling gedaan Koningin en Prinses werdrm op hun autotoolib door Breda en Ginneken lulde toegejuicht HaM de Koningin stelt zich voor zich voorlopig in bevrijd g G bied te vestif en doch ao vaak IJaar piichten Haar naar Londen terugroepen sal Zij zich daarheen begOTon In overeenateurcii ng met v e omstandighedi n wenst Zij Haar eenvoudige levenewijzG voort te zetten Voor brieven en verzoekschriften aan de KonJ ngin is het voorlopig a res J C liaron Eaut Kraanstraat 4 Breda 2akon wordt bevorderd In Barcelona is de ïtranse landverradoa V val door de Sp autoriteiteifii lai restQerd Hij wordt aan de goall uit lovord De Mln ran Justitie dcolt mede dat or in het Tribunaal besluit wijzigingen worden aangebracht on voorbereid waardoor ec n snel lore afwikkeling van de gang van PM Ï 14K O An TTJfinT f ri Ton tt n I