De Vrije Pers, vrijdag 4 mei 1945

v jti rr W i TSp r i füw wil to ontkomen InSlleri il verklaarde Dö nitz gisteren Kiel en ilenebuT t open stp iea De Britten ruigten biikscnenol naar het Hoorden op en zijn reeds de Deense grens overschreden Het restojit van de D regering met Dönltz aan het feoofd sohiónt zich te Kopenhagen te beviaden wr ar zij gehruik naken van de Deense radio daar alle Dizen ders in handen der geall axjn Min Speer sprak gisterenavond voor de 3 eense radio tob het D volk en deelde het mede dat Dtl verslagen is Volgens nog niet bevostigde berichtei zouden Montgomezv Bö niiz elkaat vandaag in KL el ontcioc ten In Dtl kan nauwelijks £ ïeer rap een front en strijd gesproken wordenr In Berlijn Werden gisteren 134 000 gevangenen geteld In Z Dtla schijnen onderhandeliugon o ver capitulatie gaaride te zijn Be Ara staan lOkn van Berchtesgadon Linz on Inns brUok Be bezetting van Inns É WBagr ï S é br ck hoGit i h reeds over gegeven p Hcir cori bataljon tussen do An en do stad houdt nog stand Gon A r iclor gaf gisteren zyn laatste o aa uniq ué uit Tito veroverd ïn flo on Pola V ERl COZ üIf i üoir hior verloopt de strij c uno cig Rangoon is verovord n r Bii ma heeft zioh een groir LEVEITSMIJJBiüL PINYOORZIEtTING Gisteren fiexpen sowel Br als Aid toestel 1 OU voedsel boven bezet Nederlfiid lit Gouda ontving ongeveer eenselfde kv antura als eergisteren j B suiker die eergisteren boven Goada werd uitgeVTorpon v ai ea rantsoenen die heb personeel van de RAF van hun eigen ran üsoon ted afgestaan Be Br hebben er in toegestemd dat levensmiddelen over de Zuiderzee raar A dar wordon vervoerd Be B zullen bïaiggon herstellen of ver wijderen eoelai de binnenscheepvaart ka i worden ingeschakelde ÏN verband Hict i8t f ei dat cï enige cijd Kal verlopen eer de door de luoht en overland aange voerde levenb midde ien zullen Jjn gcUsuribueerdr doet de No Heg een dringend borocp op allen die rog over een voorraad hoe klem ook be schikken deze onve fwijld ter beschikking van de zieken en Ewaklcon te stellen KORT E BMa OHTM Be gevangen genomer B gen Bittmar heeft vorklaaruj dat de kansen op een spoedige B iovergave veel groter sijn onaer Adi Bönitz dan aij zouden sijn onder ïïinimler Cen Eisenhower hooft medegedeeld dat IJimnler heeft verklaard dat het net BLl afgelopen is en de vrede me r de W geaii wenste LAATSTE I nm Sj Gen Von Kleist geeft zich in de sector an het 3e Am leger overo Er is tol verbinding tussen de B in W Nedc rland Gen Bjaskowit3 en de geall Gisteren over land 1050 ton voedsel aangevoerd on I5OO ton door de lucht net zwebw