De Vrije Pers, zaterdag 5 mei 1945

GEBLEVEN IN DEN STRIJD Voor goed en onherroepelijk verloren Zoo velen die uw hart had uitverkoren In pijn en leed versmacht Maar t leven gaat Verder en met uw moed zult gij het schoten Ernst trouw en smartlijke herinnering Maakt de bevrijding dieper dan een ding Van vreugde alleen zij is een vreugde in tranen Die ons kracht geeft richting en loutering Opdat wij nooit vergeten blijft tezamen Van de bloedoffers eert altijd de namen Eerst als wij nooit vergeten deze hel zijn wij haar ganschelijk ontkomen Amen Uit het Vrij Nederlandsch Liedboek Met eerbied gedenken wi ABRAHAM DE KORTE fabrikant geboren te Gouda 11 October 1895 Doodgeschoten te Rotterdam op 3 April 1945 WILLEM MARTINUS CHRISTIAAN BOELHOUWER instrumentmaker Ie klasse bij den Technischen Dienst der P T T te Gouda geboren te s Gravenhagc 19 Juli 1914 Doodgeschoten te Rotterdam op 12 Maart 1945 Aan den slag Onmiddellijk na het bericht dat generaal Blaskowitz had gecapituleerd werd in hotel Schimmelpen nick te Eindhoven het hoofdkwartier van de mannen die werken aan de wederopbouw een bijeenkomst gehouden waar onderanderc generaal Bronglas het hoofd van de sectie Indische Zaken van het Militair Gezag het woord voerde Hij zeide o m Ik heb in Indië steed 5 samengewerkt met mannen van iedere richting en religie We hadden alleen steeds een doel voor oogen het Gouvernementsbelang Dit stond voorop Zoo moest het ook in Nederland worden Alle Nederlanders van welke levensrichting ook moeten samenwerken voor het eene groote doel de wederopbouw van Nederland Daarbij denken wij dan dat zoolang Indië nog met vrij is ons Koninkrijk niet is hersteld Vandaag zal H M de Koningin zich voor de radio tot het bevrijde Nederland sche volk richten HET FEEST DER BEVRIJDING Nieuwsflitsen uit een stad vol laaiend enthousiasme Het feest der bevrijding is be gonnen De stad is vol laaiend enthousiasme Het is een vlaggenzee overal waar men komt en kijkt Van de torens en openbare gebouwen wappert voor het eerst sinds vijf jaar weer onze geliefde nationale driekleur De burgerij is met oranje en rood wit blauw getooid de kinderen dragen sjerpen en mutsen Zij formeeren spont an zonder eenige leiding optochten zingen vaderland sche liederen GOUDA is herboren Gouda is weer het oude Gouda geworden Het demonstreert zijn trouw aan ons Oranjehuis en de wettige overheid We vergeten even het vele leed dat geleden werd en we leven onze blijdschap uit Het beeld dat Gouda biedt is verheugend ontroerend mooi Het geeft ons kracht en sterkte om met groote energie wee aan den slag te gaan om te gaan opbouwen wat door wreede handen afgebroken werd Gouda is eensgezind I Gouda is sterk Gouda zal weer gaan pres teeren en straks zal er een Gouda zijn welvarend bloeiend met levensvreugde en tevredenheid Burgemeester K F O James is teruggekeerd in onze stad Cn staat weer aan het hoofd Voor een groote menigte sprak hij nadat hem bloemen waren aangeboden vanaf het bordes een kort woord Vijf jaar geleden hebben de Duitschers mij van deze plaats weggehaald Thans ben ik in uw midden terug Ik weet wat ik aan U heb Gij weet wat gij aan mij hebt Wij zijn vrij Gouda heeft het niet gemakkelijk gehad toch is de stad vrij goed gespaard gebleven voor het geweld van den oorlog Vandaag begint de opbouw en het herstel Van heden af zal ik weer leiding geven We zullen tesamen ons best doen Ik reken op uw goeden wil Over een half jaar zM ons vrije volk weer gelukkig zijn Leve ons Vorstenhuis Leve Nederland Leve onze stad De heer C Hess plaatselijk commandant der N B S strijdend gedeelte leidde burgemeester James de kamer van het college van Burgemeester en Wethouders binnen cn sprak een hartelijk welkom De burgemeester dankte hiervoor Aan deze kamer zeide hij bewaar ik mooie herinneringen Ik ben dankbaar voor dit moment De N B S heeft baan gemaakt voor mijn terugkeer Ik zie in haar leden de strijders en voorvechters voor onze vrijheid Om 11 uur vond ten stadhuize een bijeenkomst plaats van de leiding der afd Gouda van de N B S met burgemeester James De N B S heeft heden oa gearresteerd Oudenaarden en Freilink politiefunctionarissen en v d Steen De Burgemeester van Gouda zal op 6 Mei 19J5 des namiddags 7 30 uur in de Raadzaal ten Stadhuize in een bijeenkomst met genoodigdeu uit de raadsleden de verzetsorganisaties en andere belangrijke groepen uit de ingezetenen een rede uitspreken ter herdenking van wat achter ons ligf ter bezinning op onze bevrijding en ter bespreking van de plannen voor de naaste toekomst Deze rede zal door luidsprekers op de Markt worden uitgezonden FRONTNIEUWS De capitulatie aan het Westfront omvat ongeveer 1 millioen man Geen front meer in West Europa Dönitz in Noorwegen Liquidatie van het Duitsche front tusschen Maagdenburg en Brandenburg Weer 45000 gevangenen De Amerikanen veroverden Bèrch tesgaden Innsbruck en Salzburg Zij reikten het 5e leger in Italië de hand Linz is tot open stad verklaard De Am staan er 3 km van verwijderd Tito zuivert Istrië De hoofdstad op Tarakan veroverd DRUK VERZIJL GOUDA iS7Z3SJISmUli W iny £