De Vrije Pers, maandag 7 mei 1945

Sluitingstijd cafe s De sluitingstijd voor de cafe s is vastgesteld op 21 30 uur Het publiek mag zich na 22 uur niet meer in de open lucht bevinden Districtscommandant der Binnenl Strijdkr Geen vnurwerk afsteken Aan het publiek speciaal het jeugdige publiek wordt verzocht aan iija feestvreugde geen uiting te geven door het afsteken van vuurwerk of voetzoekers daar dit aanleiding zou kunnen geven tot misverstand en misschien de ernstigste gevolgen met zich zou sleepen Districtscommandant der Binnenl Strijdkr Binnenlandsche Strijdkrachten De zetel van de Binnenlandsche Strijdkrachten is te Gouda gevestigd in het gebouw Arti Legi Markt De functies der leiding zijoiUs volgt W L Mulder Districtscommandant S G Str dend gedeelte C A Geverr Chef Staf S G M A de Kde Districtscommandant B T Bewakingstroepen W van Rees Chef Staf B T C Hess Plaatselijk Commandant S G T Köoistra Plaatselijk Commandant B T Bea kale kop Gisteravond Is in de Kleiwegstraat van een damt het hoofdhaar radicaal afgeknipt De reden van dit voiksgerecht behoeven wi niet toe te lichten De fecatvreegdc dtttirt voort Oe feestvreugde in onze stad duurt na Vrijdagavond onvermindert voort De stemming op straat is uitstekend er heerscht wer kelijke ongedwongen blijdschap Er wordt gewandeld gekeken gepraat Dèt doen de ottdcrca Qie zijn wat bezadigd Maar de jongeren laten zich anders zien Zl zingen danMn en hossen vormen vooriril in de avonduren lange optochten met vlaggen en wimpels en trekken rond onvermoeid Orasjc boven Van je hela hola We gaan nog niet naar huis en nog ander schoone melodieën daveren doOr het luchtruim En d n de kinderen I Z worden hot niet zat Des avonds zijn er warempel jongens en meisfes met lichtende lampions De kaarsjes daarvoor zijn zeker zuinig bewaard De feestvreugde is er vo op Zij zal nog stijgen als de geallieerde troepen zijn gearriveerd Dit wordt het hoagtepunrl Wij vertrouwen er op dat de feestelijke stemming door geen enkele wanklank zal worden verstoord en d t de Goiidsche bur Ocrij haar waardige houdlnp steeds zal weten te bewaren De tnancl is ook vrijl De tunnel aan de Spoorwegstraat Ridder van Catsweg is ook bevrijd van het water en het puini Ge ruimen tijd heeft hij blank gestaan Daags na het bekend worden der Duitsche capitulatie werd de tunnel leeg ge pompt en schoongeveegd Het is een verbetering van het stadsbeeld dat heusch wel een opknappertje noodig heeft Mean s der Centrale Keuken Naar wij vernemen zullen Je menu s der Centrale Keukeu reeds in de komende dagen worden verbeterd De stampot en soep zullen steviger van samenstelling worden en de voedzasmheid zal daardoor belangrijk stijgen De duizenati deelnemers aan de Keuken zullen zeker erkeiatflljk zijn voor hetgeen voor hen in dit op icht wordt gedaan Zestig tou uit vlicgtalgea Tot en met Zoterdagmiddag is bij onze stad ongeveer óO OüO K G voedsel door vliegtuigen uitgeworpen Apothekeradicnst Apotheek P Weijer Gouwe 131 DE TOEKOMST VAN ONZE STAD Uiteenzetting van burgemeester James in bijeenkomst ten stadhuize Ter herdenking van wat achter ons ligt ter bezianing op onze bevrijding en ter bespreking van de plannen voor de naaste toekomst Is gisteravond in de met bloemen en groen versierde raadzaal van het Stadhuis een bijeenkomst gehouden waarop burgemeester Dr K F O James een belangrijke rede uitsprak Velen waren voor deze bijeenkomst ult genoodigd De geestelijkheid der Goudsche kerken gemeentelijke autoriteiten o w wet houder C H Koemans wethouder mr H P C M de Wltt Wijnen en wethouder E A Polet vroegere raadsleden hoofden van gemeentelijke diensten leiders van de Binnenlandsche Strijdkrachten Gouda en andere vooraanstaande ingezetenen waren gekomen om het woord van den burgemeester te beluisteren Mede waren aanwezig mevr James en mevr de Korte en mevr Boelhouwer van welke beide iaatsten onlangs in Rotter de echtgenooten werden doodgeschoten door de Duitschers Na de rede van den burge jieester werd de bijeenkomst besloten met het zingen van het eerste couplet van het Wilhelmus en een driewerf hoera voor H M de Koningin en den burgemeester Toen burgemeester en mevrouw James na afloop het stadhuis verlieten werden zij hartelijk toegejuicht door een groote menigte munschen die zich bij het stadhuis had verzameld De rede van den burgemeester waarvan wij in ons volgend nummer een verslag zullen geven werd met geluidsversterkers uitgezonden en door talloozen op het Markt plein beluisterd BUITENLANDS MEÜWS De conferentie ie San Fransisco De Engelache en Amerikaansche regering hebben geweigerd op de conferentie te San Fransisco verder te onderhandelen met de Russische regeering over de Poolsche kwestie Rden en Stettinlus hebben hun leedwezen betuigd over de arrestatie van een aantal Poolsche democratische leiders door de Russen Gelukkige bcvr den In de laatste dagen zijn talrijke vooraanstaande Ëuropesche persoonlijkheden uil Duitsche concentratiekampen bevrijd Hieronder bevinden zich o a de oud Oostenrljk sche kanselier Schuschnig de Fraasche oud premiers Daladicr Leon Blum en Reynaud de Fransche generaals Gamelin en Weygand de bekende Duitsche predikant Dominë Nie möUer en Gen Bor de leider van den Poolschen opstand in Warschau 5 Jaren oorlog De Britsche Min President Winston Churchill zal ter gelegenheid van het feit dat Duitschland 5 jaar geleden de strijd aan het Westfront opende Donderdag a s 10 Mei een rede uitspreken Naar alle waarschijnlijkheid zal Churchill reeds voor Donderdag de eindoverwinning bekend maken Gisteren heerschte er in het geallieerde hoofdkwartier in Parijs een electrisch geladen spanning De volledige capitulatie wordt hier elk oogenblik verwacht Montgomery heeft geweigerd de capitulutie van de Duitsche troepen in Noorwegen te aanvaarden zonder dat Rusland hierin gekend wordt KORTE BERICHTEN Admiraal Dönitz heeft zich in een radio bnodschap tot de Duitsche bevolking gericht en haar geboden zich te onthouden van elke vorm van guerilla activiteit tegen de bezetters Prins Karel van België effKoning Gustaaf van Zweden hebben telegrammen gezonden aan Koningin Wilhelmina bij gelegenheid van de volledige bevrijding van Nederland Koning Leopold van België heeft zich in Zwitserland met zijn familie vereenigd In Denemarken en Sleeswljk Holstein zwerven 2 miUioen gevluchte Duitschers rond Montgomery heeft verzoeken om hen vafi voedsel te voorzien afgeslagen Nederland en Denemarken gaan voor Officieel wordt medegedeeld dat zich bij de geallieerde bezetting van Denemarken geen ongesageldheden voordoen De sectie Voorlichting van bet Mil Gezag deelt mee dat S de Hoo directeur van het centrale distributiekantoor in zijn functie geschorst is De Utrechtse Courant deelt mee dat de gepens majoor Kruyt oprichter van de N S N A P op 72 jarige leeftijd te Heemstede is overleden Gisteravond meldde Radio Oranje dat HoUandsche SS in de omgeving van Veenendaal bezig was zich in te graven en aanvallen deed op geallieerde voedseltransportcn Zij zullen hierdoor hun vonnis niet ont loopen Radio Herrijzend Nederland zal Dinsdagmiddag om 3 uur de namen en voornamen bekend maken van Nederl pohtieke gevangenen die bevrijd zijn uit Duitsche concentratiekampen