De Vrije Pers, woensdag 9 mei 1945

Afsluitiog van de stad opgeheven De afsluiting van de stad die gistermiddag werd afgekondigd is hedenmorgen opgeheven Men kan dus zonder doorgangsbewijs weer in en uit Deze opheffing geldt echter alleen voor het district Gouda dat 40 omliggende gemeenten bevat die in een ander bericht in dit blad staan vermeld Dektersdienst op Hemelvaartsdafl De doktersdienst wordt morgen Hemelvaartsdag waargenomen door dr C van Elk Kattensingel 79 en dr H A M Eijkman Westhaven 63 MEDEDEELING Van talrijke zijden ontvangen vdj artikelen en gedichten die uiting geven aan de vreugde over onze bevrijding Het zijn er zóó vele dat slechts enkele zullen opgenomen kunnen worden in De Vrije Pers Men moet niet uit het oog verliezen dat ons orgaan voornamelijk een mededeelingenblad is wearin ook a door den kleinen omvang slechts nu en dan een artikeltje of gedichtje kan worden geplaatst Wij zijn overigens alle inzenders eikentelijk voor hun medeleven m t en belangstelling voor De Vrije Pers Redactie DE VRIJE PERS De Vrije Pers zooals zij thans verschijnt is evenals vóór de bevrijding een uitgave van de gezamenlijke bladen met uitzondering evenwel van Trouw welk orgaan zich van onze combinatie heeft afgescheiden Zegels van de Vrije Per8 Naar aanleiding van talrijke verzoeken die ons bereiken dcelen wij mede dat met den verkoop van de fraaie zegels van De Vrije Pers spoedig zal worden begonnen Goudsche Politie De heer V Pijls is in zijn functie van Inspecteur bij bet Goudsche Politiekorps teruggekeerd Geruimen tijd was de heer Pijls onderduiker Luthersche Kerk Hemelvaartsdag 10 u Ds ƒ J Simon DE BALVERT GEGREPEN De beruchte De Balvcrt ia gistermiddag ondeir de gemeente Oudewater gearresteerd Hij was in t burger gekleed en reed op een damesfiets Heden zou hij naar Gouda worden overgebracht Nader wordt medegedeeld dat de arrestatie twee broers vaa den beruchte betreft Luitenant L Moons Gistermiddag werd bij de familie bericht ontvangen dat onze stadgenoot L Moons die sinds 1940 in Engeland was zich tot voor kort in Breda bevond Hij is aangesteld op de afdeeling Economische Dienst van het Militair gezag Sectie 6 en bevorderd tot luitenant Vermoedelijk is de Heer Moons met de geallieerde strijdkrachten thans op weg naar Den Haag De tijding arriveerde ia Gouda via Pater Duynstee o f m oud kape laan aan de H Sacramentskerk alhier die uit Noord Brabant is gekomen Onze Voedselvoorziening Van den leider van den Distri butiedienst Gouda ontvingen wij de volgende korte beschouwing over onze voedselvoorziening In de vrije pers dient zoo meende de redactie ook aan de medcdee lingen van den distributicdienst een plaatsje te worden ingeruimd en zeer gaarne wordt daarvan gebruik gemaakt Bevrijd is ons land van zijn overweldigers Voor het tijdstip der bezetting was in Nederland slechts in dien zin van een probleem sprake dat er meer werd voortgebracht dan voor binnenlandsch verbruik noodzakelijk was en welk overschot niet kon worden geëxporteerd het probleem van het teveel dus Thans en wij hebben het aan den lijve gevoeld is er inderdaad een voedselprobleem als tekort doch we hopen dat dit binnen betrekkelijk korten tijd zijn scherpte zal verliezen mede dank zij de hel Nederlandsche volk geboden hulp Toch liJKt het mij goed U te verzoeken om de problemen niet als opgelost te beschouwen Eerst langzaam aan zal het productieapparaat aan kracht winnen en daardoor de materiëele verzorging van het Nederlandsche volk verbeterd kunnen worden Bevrijd van de distributie zult ge nog niet kunnen zijn De distributiedicnst zal op nieuwen leest moeten worden geschoeid en opnieuw moeten worden georgani seerd Hoe Dit hangt van meer al dan alleen plaatselijke belangen De centrale instanties geven in deze richtlijnen welke wil er niet een chaos ontstaan nauwkeurig dienen te worden gevolgd Zoodra meer en positiever gegevens bekend zijn zullen nadere publicaties volgen Verder dan hetgeen toelaatbaar moet worden geacht mag óók voor U niet worden gegaan doch houdt U zich ervan overtuigd dat ook voor U alles zal worden gedaan wat mogelijk is Moge de distributie spoedig overbodig zijn Militair Commissarit Tot Militair Commissaris voot het district Gouda is bij beschikking van den Chef Staf Militair Gezag voor Algemeenen Dienst benoemd J A Hagedoorn geboren 7 Januari 1903 te Haarlem Het district Gouda omvat het gebied v de gemeentenTer Aar Alkemade Alphen a d Rijn Ammerstol Bai w utswaarder Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Gouda Gouderak Haastrecht Hekendorp Krimpen a d Lek Krimpen a d IJssel Lange Ruige Weide Leimuiden Lekkerkerk Moerka pelle Moordrecht Nieuwerkcrk a d IJssel Nieuwkoop Nieuwveen Ouderkerk a d IJssel Oudewater Pa pekop Reeuwijk Rietveld Rijnsa terwoude Schoonhoven Stolwijk Vlist Waarder Waddingsveen Woerden Woubrugge Zevenhoven Zevenhuizen Zwammerdam Ca pelle a d IJssel t Militair Gezag gekomen Goude zal lecht een kleine bezetting kri en Het Is Qlstercn in onze stad etn komen en gaan geweest van Engelsche en Cana dcesche militairen en Nederlandsche Vrijwilligers maar een contingent van bet ekenis was tot des avond laat nog steeds niet gearriveerd Druppelsgewijs verschenen geallieerde strijdkrachten vervoegden zich op het hoofdkwartier van de Blnnenlandsche Strijdkrachten in Artl Legl voerden er korte besprekingan en verdwenen dan meestal weer even vlug als ij gekomen waren ledere bondgenoot werd door de wachtende menigte met geweldifi gejuich ontvangen en het publiek toonde weer een groot enthousiasme Telkens waren er geruchten dat een groote troep militairen elk oogenblik kon worden verwacht en het zag op de Markt dan ook zwart van de menschen Maar wat er ook kwam de strijdmacht verscheen niet Wel zijn geweldige militaire colonnes gisteren langs Gouda heen getrokken Zij kwamen uit de richting Utrecht en reden over den grooten rijksweg naar Den Haag In den namiddag hetM llaidoorb gartoeretdi iteltli Uiie ntedag loii eiiooteii Onder de gt Gooda bdte 9 ook tw Jtï jübetónai V atnlioentjev Ophdkntoor jlit niiKii K iHee a Hl atlBlnwijic C o la Wlllein svBtlignlfide fit 11 liigtdet Isaixliel t la dimt ei RD do En paar Kboauodmi DtgnlUwde ilginlla nttdtt NltdtHd aaxKidl adtr do In laiÉijdtrbt vnilsjaKle t glitèrtuv Pttvenclm Dt ïN ri en JBeti Wicht st