De Vrije Pers, woensdag 9 mei 1945

Met groote blijdschap geven wij Q kennis van de geboorte van onze dochter WUheliainB Pieternella Irene T C DE BEUN M A DE BEUN Janssen Gouda 7 Mei 1945 Goej dtjk 59 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon Frank Dirk A v d HEUVEL G V d HEUVEL Uittenbogaard 6 Mei 1945 Heerenstraat 143 Het heeft God behaagd heden onze jongste lieveling George na een kortstondig leven van 13 dagen weder tot zich te nemen A S A v RUITEN E P M v RUITEN Baden Getrouwd FRITS WILLEMSEN Sergeant Neth Army en HILDA SLONT Heerlen Herfst 944 Ganzewelde 65 H H Grossiers in Chocolade en Suikerwerken Nu de oorlog ten einde is en de voedselpositic verbeterd dus ook de suiker hebben wij besloten onze fabriek weer te openen Uit goede bron hebben wij vernomen dat er weer suiker beschikbaar wordt gesteld voor het publiek Nu hadden wij gedacht voorloopig weer te gaan werken op inlevering van suiker zooals wij dat deden vóór de fabriek door de oorlogsomstandigheden gesloten werd Zoodra U de suiker hebt ingeleverd kunt U de suikerwerken mede nemen Mocht eventueel de Meelcentrale weer suiker en andere grondstoffen beschikbaar stellen dan kunnen wij ook onze artikelen weer met andere soorten aanvullen De kwaliteit onzer artikelen is U alreeds bekend zoodat wij hiervoor geen reclame behoeven te maken Alleen zij nog opgemerkt dat wij nog een groote voorraad voor oorlogschc Essence s in ons bezit hebben die wij zooab steeds voor onze artikelen zullen gebruiken Onze fabriek hoopt dan ook reeds H Mei 1945 weer te openen Hopende en vertrouwende dat wij ook nu weer op Uw dandizic kunnen rekenen verblijven wij met de meeste hoogachting Chocolade en SulScerwerkenfabriek DE HOOP Nicolaas Zassstraat 20 26 ROTTERDAM LANGERAAR S DROGISTERIJ feliciteert alle Gouwenaars met de bevrijding en wenscht hun een goede gezondheid Verloren een dubbeltjes armband Gaande van Walestraat naar Oost haven Tegen h belooning temfl te bez V d Hondel Walestr 17 Met de Vrije Pers Vrij Nederland in Ook wij waren tijdig voorbereid en kunt U bij ons keus makea in M V Z GOUDA Oranje Broches Oranje Fotostandaards en bovendien ilc attractie van deze dagen Geallieerde Vlaggenpuzzle ymsekmn met de vlaggen van 14 Verccnigde Natie s Th ALLEBRANDl Kleiweg 78 VOOR ELCK WAT WILS Belangrijk Nieuws Leesbibliotheek Jo geneel j steeds actueel ♦ dat zal óók in de toekomst ons devjes zijn Aan het lezende publiek van Gouda en Omstreken Honderden boeken zijn in de afgeloopen jaren in beslag genomen Wii hopen deze achterstand weer in te halen en alle NIEUW TE VERSCHIJNEN werken aan te koopen Vanaf heden zullen ook weer van Engelsche en Amerikaansche auteurs Spannings Onlspannings lectuur betere Romans enz ter beschikking woroen gesteld Komt U even vragen bij ons zult U zeker slagen Wij bieden een keuze uit duizenden DRUKKERIJ VERZIJL GOUDA H W de Planque Specialist voor Inwendige Ziekten heeH zijn werkzaamheden hervat Polikliniek Maandag van 2 4 uur Woensdag van 9 11 uur Zaterdag van 9 11 uur Van Iterson Ziekenhuis tijdelijk Gymnasium Dinsdag Donderdag en Vrijdag van 1 2 uur aan huls D V P tjes Verloren Zaterdagmorgen bos sleutels omgeving Markt Tegen bel terug bcz Lip Rrasmusstraat 17 fjouda Het Dlaconessenhuis De WHk Westhaven 11 Gouda vraagt 2 werkmeisjes Niet beneden de 18 jaar Aanmeldingen bi de Directrice De predikbeurten voor de Ned Geref Gem zijn voor HemeUaactsdag 10 5 uur Zondags 10 5 uur Woensdag geen dienst Hotel Het Blauwe Kruis Oost Haven 5 vraagt nette dagd bode Salaris en werktijd nader overeen te komen Leesbibliotheek Het Centrum Gouwe 15 Vraagt voor direct een flinke winkeljuffrouw Gevraagd een R K dagdlenstbode v Loco Gr Ptorisweg 2SD