De Vrije Pers, vrijdag 11 mei 1945

Mo 117 11 MEM 945 DE V OFFICIEEL MBDEDEELINGENBLAD VOOR OOUD EN OMGEVING DURriAU MARKT 9 GOUDA UITGAVE VAN OE SAMENWERKENDE ILLEGALE BLADEN STADSNIEUWS HET SLOT DER FEESTDAGEN Geestdriftige huldiging van het Militair Gezag Een grootschen Intocht van geallieerde trijdkrachten heeft Gouda niet mogen aanschouwen doch In ieder geval is er gisteravond een défilé geweest Een zeer bescheiden défflé overigens Het vormde met de ontvangst ten stadhulze van het Militair Ge sag het einde van de feestelijkheden bij gelegenheid van ome bevrijding De belangstelling op de Markt was enorm groot Rijen dik stonden de mecschen te wachten op de komende dingen Dat wachten duurde nogal lang maar de radko geluids Installatie zorgde voor pittige n Om kwart voor negen ving het détile aan Voorop marcheerde de muziekvereeniging D K A van de Korte Akkeren dan kwamen eokele auto s met het Militair Gezag de motor compagnie van de B S een aantal trommelslagers van de Verkenners en ten slotte een lange stoet van Binnenlandsche Strijdkrachten Zij trokken langs hetachterbalcon van het stadhals waar burgemeester James met zijn echtgenooje de Staf van de B S vertegenwoordigers van L O eiiN S F de wethouders C H Koemans mr H de Wltt Wijnen E A Polet en mevr van Dantzig Melles alsmede leden van den voormaligen gemeenteraad zich hadden opgesteld Toen het Militair Gezag van geallieerde zijde vertegenwoordigd door Major R J T Hills en Captain A C Griffiths en van Nederl zijde door Ma 0or A Hagedoorn CD Kapitein J J Vriesendorp met nog eentge andere militairen in de raadzaal gearriveerd was heeft burgemeester dr K F O James eerst in het Engelsch en daaina in het Nederlandsch een welkomstwoord gesproken Van de slavernij verlost Naar het moment van Uw komst zeide de burgemeester hebben wij met verlangen uitgezien Gij hebt Europa verlost van de slavernij welke de nazi s ons hadden opgelegd Wij danken U uit het diepst von ons hart Wij beschouwen U als vrienden en WIJ weten dat deze vriendschap weder kcerig is en zal voortduren Gij zijt verwonderd In een stad waar gij verwachtte dat de honger overheerschte zoon laaiend enthousiasme te ontmoeten In het algemeen had onze stad het hard te verantwoorden in deze jaren De sterfte b v is verdriedubbeld Maar het nieuws van onze bevrijding gaf ons nieuwe krachten en bracht aan de oppervlakte alle reserves van zielen lichaam Wij hebben de vreugde hoog doen oplaaien Doch aan alle goede dingen komt een eind zoo ook aan ons tsestbetoon om de herwonnen vrede 10 Mei IQlO zwarte dng van verschrikking 10 Mei IQ IS blijde dag van vreugde uw zon reigt ter kimme Maloor R J T Hills beantwoordde de toespraak van den burgemeester In al de jaren die ik in het leger heb doorgebracht heb ik menlgen gelukkigen dag gekend doch een van de gelukkigste dagen van mijn gehele leven was wel mijo aankomst in Gouda vooral omdat deze samenviel met V dag het einde van den oorlog Wij hadden nergens V dag beter kunnen vieren dan in Gouda Hoewel wij onze aankomst nooit in Uw stad geweest zijn weten WIJ er toch veel van Alles wat wij In boeken en gfschriften over Gouda konden vinden hebben wij verzameld omdat wij wisten dat het onze standplaats zou worden Ik was zoo vervolgde Major Hills bij de luchtlandingstroepen die op 17 September bij Nijmegen landden Was deze operatie gelukt dan zou de oorlog een ander verloop hebben gehad en voor U eerder afgc loopen geweest zijn Het heeft helaas niet zoo mogen zijn Eén in wederopbouw Nu is de ooi log voor ons allen voorbij maar er Staan ons nog zeer veel moeilijkheden te wachten die alleen door goeden wil en hard werken overwonnen kunnen worden Wij zijn vereenigd geweest in dea strijd laten wij ook vereenigd blijven bij den wederopbouw van ons leven van onze huizen van de geheele wereld Een geweldige taak staat ons te wachten Burgemeester ik dank U voor het welkomstwoord dat U mij en mijn officieren hebt toegesproken Het spijt mij dat ik U dit alles niet in het Nederlandsch hcbkunnen zeggen maar ik kan gelukkig eindigen met de Nederlandsche woorden Leve de Koningin Oranje boven Hierna begroette burgemeester James de Commissaris en Officieren van het Nederl Militaire Gezag dat hij als een tusschen schakel zag tusschen de geall legereenheden en de burgerij De burgemeester zegde den Heeren alle moyelijke medewerking toe bij de uitocfeniny van hun taak Wij moesten er nog evra aan wennen goed Nederlandsche gezichteii en vertrouwde Nederlandsche stemmen te vernemen van in Britsche uniformen gehulde militairen Wij zijn er reeds aangewend en wij zijn er trotsch op op deze uniformen onze Nederlandsche leeuwen te zien klauwen ons Oranje te zien prijken en onze eigen officieren distinctieven terug te vinden Spreker voerde de gedachten terug naarden lOen Mei van vijf jaar geleden toen de hemel ook blauw was en de zon ook golden scheen maar toch zulk een zwarte dag het begin van wellicht het zwartste tijd ak onzer geschiedenis De tragische cirkel is gesloten de verstoorde vrede is hersteld Maar Europa is voor een groot deel één ruïne Met stroomen jeugdig bloed is de aardbodem gedrenkt Deze bodem zal zij thans e n goeden oogst dragen Het zal onder Gods zegen van onzen eigen goeden wil van onzen arbeid afhangen Laten wij aan bet werk gaan met het gelaat gekeerd naar een lichter horizon bouwend ieder aan eigen huls tezamen aan het oede vaderland Een dienende taak Ten slofte voerde het woord Majoor J A Hagedoorn die verklaarde daf het Militair Gezag een dienende taak heeft Hoe eerder het echter verdwenen is hoe beter het Is De nood waarin Holland verkeert Is aan Engeland en Amerika bekend Beide landen zullen alles doen om Nederland op de been te helpen Eigen hulp is echter de beste hulp Daarom dienen de handen uit de mouwen te worden gestoken en dient men zelf aan te pakken Na de toespraken be af het gezelschap zich naar het acliterba con an het stadhuls Opnieuw werd er gedefileerd en het Militair Geiag had een hartelijke enthousiaste hulde van de burgerij in ontvangst te nemen Het publiek zong het Wilhelmus en vervolgens het Engelsche volkslied en het juichte de militaire autoriteiten langdurig toe Dezen waren voor de hulde zeer erkentelijk en hadden er veel plezier van dat men haast van geen ophouden wist Het wps opnieuw een uiting van de öroote crkenfe ijkheid welke er om onze bevrijding heerscht DE TOEKOMST VAN ONZE STAD Wij ïuUen mofften werken tot het uiterste Uit de rede die burgemeester K I F O James in de herdcnkingsbij