De Vrije Pers, vrijdag 11 mei 1945

toe by om het juk van deze militaire slachtoffers die voor ons de kastanjes uit het vuur moesten halen te verlichten I Commissie E en D Gouda Door da Redactie ingekort Voedselvoorraden der Duitschers Velen vragen zich af wat geb uren gaat met de groote hoeveelheden voedsel welke de Duitschers eenigen tijd gelepen in Gouda hebben x pgeslagen voedsel dat zij in alle deelen van Nederland hebben gestolen Het Britsche Militair Gezag te dezer stede heeft aan de Duitschers instructie gegeven dat zij slechts zooveel mogen meenemen als zi voor eigen gebruik noodig hebben op den tocht van hier naar het interneerings kamp Van het voedsel hetwelk in onze stad ligt opgeslagen mag ook worden afgenomen voor Duitsche militairen die in omliggende gemeenten zijn gehuisvest indien zich daar geen voedselvoorraden bevinden In Gouda liggen o m nog 70 000 k g aardappelen BINNENLANDSCH NIEUW S Mossert in de fuik Mussert Is te s Gravenhage gearresteerd toen hij zich in het Kabinet van H M de Koningin bevond aldus meldde Herrijzend Nederland Voedselaanvoer in otterdam Zeer spoedig zal in Rotterdam dagelijks rnlm een millioea k g voedsel worden aangevoerd Gebleken Is dat de schade aiin de Rotter damsche haveas niet zoo ernstig is als aanvankelijk werd verondersteld KORTE BERICHTEN Bij een poging om naar Zweden fe ontsnappen is Quisling de beruchte Noorsche verrader aan de grens gearresteerd Officieel wordt uit Zweden bericht dat Htmmler zich niet op Zweedsch grondgebied bevindt Jc groote Duitscke oorlogsmisdadiger Gjeiing is met vrouw en kind gearresteerd Hij verklaarde door Hitler ter dood te zijn veroordeeld Ooriogsnienws Ill Frankrijk hebben Pransche troepen St Nazaire en de duikboothaven Lorleotbezet Troepen van maarschalk Konjef veroverden Praag Stalin heeft medegedeeld dat deDuischers zich in Tsjecbo Slowakije blijvenverzetten Distrlbutienieuws Heden zijn aangewezen de volgende bonnen No 418 400 gram brood 9 t m 19 Mei No 417 400 gram brood of taai taai of scheepsbeschuit of biscuit 13 t m 19 Mei No 419 IV4 rantsoen vleesch 13 t m 19 Mei Voorinleveringsbonnen In te leveren bij de detaillisten voor 16 Mei No 421 100 gram kaas afleveren van 20 t m 26 Mei No 420 suiker hoeveelheid en datum aflevering zal nog nader bekend gemaakt worden Cievraagd zoo spoedig mogelijk voor Bngelsche Militairen iO WERKSTERS voor tijdelijk met halve kost en 2 MEISJES voor vast met hcelekost Melden van 9 tot 12 en van 14 tot 16 our bij het Arbeidsbureau afd vrouwen Turfmarkt 144 Winkel juf f rouw gevraagd boven 18 jaar SCHUTTELAAR Walvisstraat 6 M V Z GOUDA Nederland herrijst l Wij deelen U mede dat wij onze geachte clientèle zoo spoedig mogelijk weer van goede stoffen en costumes zullen trachten te voorzien KLEEDINGM AG AZIJN N J FENNET DOELESTRAAT 31 GOUDA Met groote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter Anthonla Adriana Francisca F VAN VLIET A VAN VLIET Binnendijk Gouda 6 Met 1945 Kleiw eg 45 1920 1945 D V 1ste Pinksterdag hopen onze geliefde ouders A F V d STOK eo F v d STOK KERSBERGEN huq Jt5j irige echtverenigina te herdenken De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan dies zijn wij verblijd Hunne dankbare Kinderen ea Verloofde Haastrecht K 5 Op 12 Mei a s liopen onze geliefde Ouden T va Vliet en A van Vlkt Radder hun 25 jarige echtverecniging te herdenken Httn dankbare kinderen Frans en Tiny Adrie Gretha Gouda 12 Mei 1945 Heden overleed tot onze diepe droefheid na teq geduldig gedragen h den in de hope dei eeuwigen levens ome Uev Broeder Behuwdbroeder en Oom Wilhelmus Garardus Husselson Wed iwnaar van Sara Korver In den ouderdom van bitna 86 jaren Uit aller naam N HUSSELSON Gouda 9 Mei 1945 Nobelitraat 1 Condolatleadrei Keiierilraat 100 De tcraardebeitelling ibI U V plaat hebben Zaterdag 12 M o te 2 uur vanaf het van Iteftooilekeöhul Ie 2 30 uur op de Algeia Begraafplaat Gouda Heden overleed in het Diaconessenhuls De Wijk to onze diepe droefheid zacht en kalm onze lieve Dochter Zuster Behuwdzuster Tante en Nicht Elisabeth Adriana Smit in den leeftijd van bijna 5Q Jaren Namens allen G SMIT B A SMIT Bakker Gouda 4 Mei 1945 Gouwe 40 De teraardebestelling heeft Dinsdag 8 Mei op de Algem Begraafplaats te Gouda plaats I gehad Verzilvering Vacantiebons In verband met de loonderving op Hemelvaartsdag en 2en Pinksterdag bestaat er voor bouwvakarbeiders gelegenheid ten hoogste 8 Vacantie Ons in te wisselen aan het adres Kattensingel 85 te Gouda op Zaterdag 19 Mei a s van 2 4 uur n m Losse bons worden niet aangenomen doch moeten in het z g Vacantiebct boekje zijnopgeplakt Vacantiebonboekjes verkrijgbaar aan bovenstaand adre Voreeniging v Vrijzinnig NederL Hervormden Godsdienstoefeniog Zondag 13 Mei 5 uur Kleine Kerk Peperstraat Ds C P THOMSEN Attentie l Heden is weer geopend de Hercnkapsalon BEP DEN EDEL Spoorstraat 19 Gouda D V P tjes Gevraagd een NETTE HULP in de huishouding voor dag of dag en nacht De ONG Volmers Wi dstraat24 Flinke dienstbode gevraagd V g g v zelfst kunnende werken Scharleman L Tiendeweg 75 Auto te koop gevraagd in zeer goeden staat geschikt voor het vervoeren van visch Ook genegen te huren tot het geld is geregeld Scbarleman s Vischhandel Gouda L Tiendeweg 7S Gevonden een Kinderhoedje Nieuwe Haven 108 Gouda Net KOSTHUIS met vrije kamer gevraagd Brieven onder nr 2 bureau van dit blad Gevraagd een leerlinge of gevorderd KAPSTER Kapsalon Fa J de Jong Westh 15 Dansschool Holthuyaen Karnemelksloot 46a Voorlopig alleen privaatleMen Gevraagd een leerling of aankomende Bedlende voor de herensalon Kapsalon Fa J de Jong Westh 15 DRUKKERIJ VERZIJL GOUDA