De Vrije Pers, zaterdag 12 mei 1945

Galukkig wederzien Luitenant L Moons van de Afd Economische Dienst van het Milltalk Gezag Sectie 6 over wien wij deze week reeds een eo ander hebben bericht is gistermiddag omstreeks half 4 bij zijn vrouw en zoontje teruggekeerd na In 1940 naar Engeland te zijn flcgaan Op den dag van het 45 jarlg huwelijksfeest van Zijn ouders keerde in Gouda terug Anton Staver Scheltemastraat 24 Straver werkts twee jaar in Noord Brabant bij de ondergrandsche en sloot zich op 24 Sept 1944 aan bi d stoottroepen van de Neth Army Uit krijgsgeTangenschap la Dultschland is teruggekeerd de militair van het Ned leger H Hoogeudooin Houtmansgracht 19 alhier De heereti an Groos en Koos Oessing die als vrQwiliigers resp bl de voedsel voorziening en den medischen dienst der geallieerde sfrljdkrachten zijn hebben gisteren een bezoek aan hun familie in onze stad gebracht Pfof Gondriaao bezichtigt t station Prof Goudrlaan president commissaris der N V Nedcrlandsche Spoorwegen heeft In uniform van kolonel van de Neth Army Donderdag een bezoek gebracht aan onze stad ten einde het vernielde station in oogen schouw te namen Bij dit bezoek deelde prof Goudrlaan mede dat de aan spoorweggebouwen aangerichte schade over het algemeen meevalt Het station te s Hertogenbosch is volkomen met den grond gelijk gemaakt Het spoorwegpersoneel te Gouda dat op 17 September 1944 in staking was gegaan heeft Woensdag den arbeid hervat De administratie van de Spoorwegen in Gouda is ondergebracht in het Jeugddubhuis St aii Crabcthitraat 10 Oaderwijs vargocdinsen De Burgemeester heeft de exploitatie vergoeding over het jaar 1943 voor de bijzondere scholen te dezer stede vastgesteld op totaal f 37 221 59 Het bedrag der voor vergoeding in aanmerking komende kosten is vastgesteld op totaal f 36 657 32 Het voorschot op de exploitatie vergoeding voor het jaar 1945 is bepaald in totaal op f 29 129 26 Kleiae berichten Burgemeester dr K P O ames heeft het eere voorzitterschtip aanvaard van het Comité voor Kinderuitzending en Kindervoeding Het Comité voor Kinderuitzending en Kindervoeding deelt mede dat de naar Over ijsel uitgezonden Goudsche kinderen het NA de bevrijding allen goed maakten Het Comité bericht voorts dat de geldig haidsduur der Bonera kaartjes met 14 dagen is verlengd BtMTgerlijke Stand Geboren 9 Mei Cornells Bernardus ï v B J Boer en G J de Korte Koekoekstraat 30 10 Me Corneli z v G Laan en J S Bredie 2e Kade 54 1 1 Mei WilheloilDa Irene Johanna CecUld d V C Gouka en J C M IJpeiaar P C Bothstraat 44 Ondertrouwd 11 Mei A van Braam en Brusik C Hornes en R van der Ree Overleden t 9 Mei Pietertje van Btek 6 j Wilhelmus Gerardus Husielson 8S Apothekersdienst Van heden Zaterdag af wotdtde Apothekersdienst waargenomen door APOTHEEK GRENDEL L Tiendeweg 9 Zondagdienst Doktoren 1 H W HELLEMAN L Tiendeweg 54 en A 1 KETTLBR Gouwe 166 PREDIKBEURTEN Ned Herv Gemeente St Janskerk voorm 10 uur Gemeensch bevestiging van lidmaten N m 5 uur Westerkerk geen dienst Ver van Vrljz Herv 5 uur mej ds Thomsen Ned Herv Ver Calvijn 4 uur Rem Geref Gemeente 10 30 uur Ds J Nlenhuls Evang Luth Kerk v m 10 uur ds J J Slmon Oud Kath Kerk 10 en 6 uur pastoor Glskes Geref Kerk 10 en 5 uur ds P C ten BrinK Vrijgemaakte Geref Kerk 9 en 4 uur in Rem Kerk ds Koenekor p Geref Gem in Geref Kerk Turfmarkt 2 30 uur ds A de Blois Chr Geref Kerk 10 en 5 uur ds Dubois Ned Geref Gemeente 10 en 4 uur ds vanWelzen Vrije Evang Gemeente 8 30 uur in de Kleine Kerk Peperstraat n m 5 30 uur Zeugestraat 38 ds H C Leep Woensdag 16 Mei 3 uur gebedsuur Leger des Hells 10 uur Heiligingsdienst 11 45 uur jeugddienst 7 uur speciale dienst l v m Moederdag Donderdag 10 uur bidstond Donderdag 3 uur openb samenkom Leiders de heer en mevr Wels De scholen beginnen weer Het gcmc ntebestuur vestigt er de aandacht op van de ouders en scholieren dat a s Maandag H Mei alle openbare scholen weder aanvangen voorloopig nog op de wijze zooals vóór de bevrijding Twee uitzonderingen zijn daarop het gymnasium begint a s Dinsdag en de handelsavondschool a s Maahdag Nu verschillende oorzaken voor schoolverzuim vervallen zijn of binnenkort vervallen zullen rekent het gemeentebestuur er op dat alle ouders hun kinderen weder trouw naar school zullen zenden De Buiten gemeectcn en De Vrije Pers In gemeenten bulten Goud konden wij tot dusver niet zorgen voor het rondbrengen van De Vrije Pers Toch wordt ook daar naar h t blad gevraagd Wij stellen thans een aantal nummers beschikbaar ten behoeve van de gemeenten waarvoor zich een vrijwillige bezorger aanmeldt Bezorging geschiedt door deze uitsluitend aan hen die dit aan den bezorger of aan ons bureau aanvra9 VRI I Nu lonkt het leven blinkend blij Nu juicht en jubelt rij op rij Nu klinkt de klare levenslach Na Bchijnt de schoonste Meimaanddag Nu leeft het land in jubeltq Want Nedeiland ons Nederland werd vt I Na licht een lach uit ieders oog Nu richt zich recht wat beulshand boog Nu wappert wijd de vrfjheidsvlag Na schooner schijnt de lentedag Nu vaart de vreugd langs veen en klei Want Nederland ons Nederland werd orijl Na gaat naar God veel duizend dank Na heeft de hartklop ééne klank Nu bruist en breekt het bloed zich baan Nu vloeit uit veler oog een traan Nu schittert schooner toekomsttif Want Nederland ons Nederland ons Vaderland is vtijl G Wtck Het volgend nummer van De Vrije P rs verschijnt a s MAANDAG Inlevering verplicht De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd dat een ieder die goederen van de voormalige Duitsche Wehrmacht in het bijzonder meubilair textiel en aardewerk onder zijn berusting heeft deze ten spoedigst moeten opgeven aan den Geniedienst IJstel laan 2 Gouda Overtreding wordt gestraft De bedoeling van den bijzonder n staat van beleg De staat van beleg geldt nu over heel Nederland Daardoor kan het militair gezag onmiddellijk en krachtig handelen wanneer orde en rust in gevaar zouden komen De bevoegdheden van het burgerlijk bestuur kunnen daarvoor onvoldoende zijn De bedoeling van het militair gezag is zooveel mogelijk op den achtergrond te blijven De bijzondere staat van beleg is een tijdelijke toestand De gedachten is dat na enkele maanden het binnen landsch bestuur de leiding weer geheel in handen zal nemen Ben paar gevolgen van den bqzonderen staat van beleg De klanten die tijdens M bezetting na 1 Januari 1943 zijn blij en verschijnen mogen nu niet meer worden uitgegeven Pas nadat het militair gezag daartoe verlof heeft gegeven zal een blad weer mogen uitkomen Illegale bladen kunnen nu daarentegen vrij worden uitgegeven Ook is er nu geen vrijheid van vergadering Men mag wel in eigen besloten kring vrij samenkomen maar voor een openbare vergadering is vooraf de tcestemming van het militair gezag noodig Hulp Vele sta aevraafl bandei va der betee De P teekeoeo loopen f leveosfflia nieuwe pet dingen te V aan onder van den voorname de heeren Dit on aangeduid Landeliike aan Onde Donder James teo den Borq maar bult ling van van het i hoogst no stempels G A B e van de et Burgem stelling m gebracht eo hardw riskeerde in den n KÖ In plaa s avonds rtde hou De 8e Europa n Geheel deeltelijkc eerstkom soldaten Volge eenkomst tusschen einde de die gere Dultschla De Po kingen ce Church gedeeld DuitKhli eerste tij militairen slotte doo Oe lan troepen Heeft bev doren eer bebbin BI Ib Mr Tr Nederl B Ir van eo der Comiai ntofd V