De Vrije Pers, maandag 14 mei 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 119 UITGAVE VAN JE MAINTIEI DRAI HET PAROOL ONS VOLK STENTOR DE VRIJE QEDACHTE VRIJ NEOIRLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN 14 MEI 1945 Redacti L J v d STEENHOVEN Mr A A J HIJKSEN Administratie H T H O L E N S Bureau MARKT 9 GOUDA STADSNIEUWS Zuivering onder de ambtenaren Naar het algemeen oordeel is de zuivering van het ambtenarencorps in Zuidelijk Nederland te slap geweest Deze werd daar zooveel maar even mogelijk was aan het burgerlijk bestuur overgelaten Achteraf bleek dat de ambtenaren onderling sterk geneigd waren elkaar de hand boven het hoofd te houden Wij vernemen van de zijde van het MUitair Gezag dat het de be doehng is in het thans bevrijde gebied eerder in te grijpen ten einde een meer besliste zuivering van on vaderlandsche elementen te verkrijgen Zuivering Gemeente anbtenaren De volgende week zal een Adviescommissie worden benoemd tot suivering van het Gemeente personeel De schorschingen die tot heden zijn geschied hebben plaats op grond van het Amb tenaren reglement van de gemeente Gouda Dit betreft dus geen bevoegdheid in verband met den bijzonderen staat van beleg Adviesraad illegaliteit In het militaire district Gouda dat de omstreken van Gottda en van Alphen a d Rijn omvat zijn twee adviesraden illegaliteit ingesteld één te Gouda en éèn te Alphen Van den raad te Gouda maken deel uit W Dercksf n dr J de ong M A de Korte W Mulder en Scharloo In den raad voor Alphen a d Rijn en om treken hebben zitting W Brouwer A Kroon D Streefksrk D V d Waals en W Wieringa De raad heeft tot taak den Militairen Commissaris van advies te dienen over punten die deze aan den raad voorlegt alsmede over alle aangelegenheden die de raad zelf wenschelijk acht Zuivering van de Politie Adviesconimissie ingesteld De Militaire Commissaris heeft een Ad viescommissie Zuivering Politie ingesteld Deze moet den Militairen Commissaris van advies dienen om ds gemeente politie te zuiveren De Marechaussee staat hier buiten de zuivering daarvan geschiedt door den Geweste lyken Commandant De eerste adviezen worden al op Zaterdag 19 Mei ingewacht Ook het publiek knjgt gelegenheid aangifte te doen betreffende onvaderlandsche houding van de zijde van de gemeentepolitie gedurende den bezettingstijd De aangifte moet worden gedaan bij inspecteur Bijl de Vroe molen Van Schelven aan de Punt De klacht moet ondeirteekend z n auo nyme brieven worden terzijde gelegd De aangiften moeten geschieden vóór Vrijdag 16 dezer Hoofd afd Economische Zaken Beaoeming van den Heer C il tiagedorm De Militair Commissaris heeft bij het Militair Gezag tot Economisch èdviseur Hoofd van de Afdeeling Economische Zaken benoemd den Heer C H Hagedorn Secretaris van het Kantoor Gouda van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Holland De Heer Hagedorn die bij de Binnen landsche Strijdkrachtïn de functie van Verbindingsofficier tusschen Burgerlijk en Militair Gezag uitoefende heeft inverband met bovenstaande benoeming verzocht van zijn taak als staf officier te worden ontheven De Commandant der B S heeft hierin bewilligd doch aan hem den titel verleend van staf officier b d De Heer C Hess PlaatSv h k Commandant derB S zal tevens optreden als Verbindingsofficieren tusschen Burgerlijk en Militair Gezag De Heer Hagedorn heeft na bekomen toestemming van het Bestuur der Kamer heden zijn taak bij den Staf van liet Militair Gezag aanvaard Kamer van Koophandel In verband met zijn benoeming tot Economische Adviseur bii het Militair Gezag deelt de Secretaris der Kamer van Koophandel mede dat hij in den vervolge zooveel mogelijk een vast spreekuur zal houden en wel des morgens van 9 10 uur Voor andere uren gelieve met tevoren zooveel mogelijk schrlfteliik aan re vragen Inkwartiering Officieren De Burgemeester deelt op verzoek vaa Majoor H Stuart Pearson Town Major officier van kazerneering mede dat ieder I die officieren of onder officieren van het ge I ailieerde leger tijdens hun verblijf in Gouda wil huisvesten zich daartoe kan opgeven op het bureau van den Majoor Kleiweg 13 vooiheen café t Schaakbord De burgerij mag NIET huisvesten of in haar woningen opnemetn eenig lid van het Geallieerde leger dat niet voorzien is van een schriftelijk bewijs van het bureau van den Majoor volgens welke hij gerechtigd is in dat huis te wonen Inschakeling in t arbeidsproces Aaomelding op t Gewestelijk Arbeidabnreatt De Directeur van het Gewestelijk Arbelds bureau te Gouda deelt het volgende medei Nu het leven langzamerhand zijn normale loop zal verkrijgen is het noodzakelijk dat het Gewestelijk Arbeidsbureau de beschikking krijgt over gegevens betreffende de werkloosheid in Gouda Diartoe worden allé mannelijke en vron welijke personen die bij een cvcntueele tewerkstelling belang hebben opgeroepen om zich voor zoover zij dit nog niet deden alt werkzoekende te laten ins hrijven op het Geweitel k Arbeidsbureau Turftnarkt 144 gedurende de week van H t m 19 Mei 1945 en wel volgens onderstaand schema letters A t m D Maandag 14 Mei E t m G Dinsdag 15 Mei H t m K Woensdag 16 Mei L t ra N Donderdag 17 Mei O t ru T Vrijdag 18 Mei U t m Z Zaterdag 19 Mei Het bui eau is van Maandag t m Vrijdag geopend van 9 12 uur en van 14 16 uur des Zaterdags van 9 12 uur Men dient te bedenken dat niet aanmel ding tot gevolg heeft dat men niet wordt opgenomen in het arbeidsproces Langere avondwandeling De Militair Commandant van Gouda heeft bepaald dat de burgerij met ingang van j i Zaterdag zich tot des avonds half 11 op straat mag bevinden Mededeelingen van de B S Inkwartiering van geallieerde tro pen wordt vanaf heden geregeld door de affi Militaire Zaken ten tadhi ize Indien zonder inschakeling vau deze f stantie inkwartiering voor leden van de geallieerde troepen bewerkstelligd wordt moet hiervan onmiddellijk aan genoemde afd Militaire Zaken aangifte worden gedaan door den bewoner van het hui s waar de inkwartiering plaats vindt Van het bureau van den Militairen Commissaris woidt medegedeeld dat openbare vergaderingen üvcnals optochten nie zijn toegestaan zonder vergunning Vergun ilng hiertoe moet minsters één week te voren