De Vrije Pers, maandag 14 mei 1945

worden aangevraagd aan het Bureau van het Militair Gezag Oe N B S district Gouda heeft een Zuiveringsraad Ingesteld welke tot taak heeft de rijen der N B S van ongewenschte elementen te zuiveren Zij die klachten hebben over bepaalde leden der N B S kunnen een met redenen omkleed en onderteekend rapport bij den Plaatselijk Commandant B T indienen Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen Het Stafkwartier der Nederlandsche Bin nenlandsche Strijdkrachten te Gouda is verplaatst naar Westhaven no 27 R K Lees vereeniging De Commandant der N B S te Gouda maakt bekend dat alleen door de onderstaande Sectie Hoofden onderteekende bestel bonnen als geldig worden erkend Voor de afdeeling vervoer en Technische Dienst door den Heer J Groenendijk Intendance levensmiddelen en textiel door den C A Bennis Administratie door den Heer C de Graaff isiNNENLANDSCH NIEUWS Doodgewaandcn kecren terug Na eerst een bezoek gebracht te hebben aan H M de Koningin zijn in Den Haag na 5 jaar krijgsevangenschap ieruggckeerd Generaal H G Winkelman opperbevel hebber van land en zeemacht en Luit Gen J J G Baron van Voorst tot Voorst commandant van het Veldleger De Pict Hein gevondea De Piot Hein het jacht dat het Nederlandsche volk 5 jaar geleden nan Prim 3ernhard en Prinses Juliana heeft geschonken is i ruggevonden Het werd door de Duit schers ls woonschip gebruikt BUITENLANDSCH NIEUW S De kroon op 5 jarenzwaren arbeid Gisterenavond sprak Winston Churchill tot fcct Britsche volk zijn jaar lijksche groote rede uit 5 Jaar geleden verzocht Koning George hem een Kabinet van natonale eenheid te vormen waarin alle partijen zifting zouden hebben Met dit Kabinet is het Britsche Rijk sterker dan ooit uit den strijd getreden Het Britsche Volk heeft in de afgeloopen vijf jaren een geweldige k volbracht 40 tot 50 R A F eskaders sloegen tijdens de Blitz boven Londen de tanden van de Luftwaffe kapot Na jaren van inspanning volgdfu de groote feiten In October 1942 de landirg in Noord Afrika 6 Juni 1944 Publicatie van den Gemachtigde voor de Voedselvoorziening Bon A 491 van de noodkaart IV A geeft recht op het koopen van 50 Gr m Thee Bon B 491 van de noodkaart IV B op het koopen van 100 gram chocolade ea 1 blikjr melk Voor volgorde van verdeeling zie men de raambiljetten De Gem v d Voedselvoorziening J Aantjcs de grootste mihtaire gebeurtenis der geschiedenis D day Churchill bracht hulde aan Alexander en Montgomery Hij sprak zijn bewondering uit over het beleid van Eisenhower en deelde mede dat thans de eindoverwinning in Europa was bevochten dank zij de geweldige Amerikaansche overmacht en de gigantische krachten van het Russische volk In zijn rede bracht Churchill hulde aan President Roosevelt dien hij zijn persoonlijken vriend en den grootcn vriend van Engeland noemde Hij deelde voorts het Britsche volk mede dat hij desgewenscht premier wil blijven tot Japan is verslagen want nu komt Japan eerst goed aan de beurt Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zcoü en broertje TOMMY W TOL J C TOL De Jong Jan en Wim Gouda 8 Mei 1945 Klimopstraat 7 Met dank aan God en groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter Pietcraella Johanna J ELEVELD D J ELEVELD Goeseye 10 Mei 1945 Bodegraafsche Straatweg 102 Met dank aan God en groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter die bij het H Doopsel de namen ontving Withelmina ircne Johaoaa Cecilia Wij noemen haar WILLY C Gouka J C M Gouka IJpelaar 11 Mei 1945 P C Bothstraat 44 Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders Jacobua Pronk en acoba Klazina Pronk Toet den 22en Mei hun 50 arigc echt vceeniging te herdenken en dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen en kleinkinderen Prin Hendrikstraat 113 Gouda Oud adres Hoogaarsitraat 34 Scheveningen Tot on e diepe droefheid overleed heden na een korte ongeiteldheid anie eenigite lieveling ANNIE inden jeugdigen leeCtiid van bijna 3 jaar N W VAN LOON P M VAN LOON Sauer Gouda IS Mei 1945 Raam 37 De begrafenii heeft heden op het R K Kerkhof plaats gehad Remonstrantach a Capella Kerkkoor ÖERVATTiNG repetities Maandag 14 Mei 7 uui n de Rem Kerk Raam ingang poort nc it Kosterswoning Nieuwe leden zijn welkom aanmelding op den repetitieavond of bij den Heer A P Vermey Kru gerlaan 107 Met ingang van 14 MEI zijn onze kantoren geopend van 9 2 2 Zaterdag van 9 12 T Goedetvaagen Zonen Nederlandsche Middenstandsbank N V Incasto Bank N V Fa M J Ogiet Co Fa Wed KnoxêDortland Rotterdamsche Bankveceeniging N V J pan Mensch Pzn OPENBARE LEESZAAL In verband met de electriciteitsvoorziening is de UITLEENING tot nader aankondiging nog gevestigd RAAM 53 Verboden boeken worden nu reeds zooveel mogelijk daar in circulatie gebracht mTvTz GOUDA Sltta tmu xAdvetteert in De Vrije Pers Door politie agent een vrije ZIT SLAAPKAMBR gevraagd Niet in de Korte Akkeren Brieven Politiebureau Voor DIRECT gevraagd 3 Bakkersbedienden voor de brood en koekafd FIRMA KRANENDONK Korte Tiendeweg 15 Agenturenhandel vraagt levering van blijvende herinnenags artikelen van oorlogsjaren 1940 1945 Spoedige aanbiedingen aan BOBGHBIM ToUenstraat 82 D V P tjes Thallatheater vraagt een FLINKE WERK STER voor de morgenuren Hoog loon Aanmelden Kleiweg 1C3 VERLOREN Woensdagavond 9 5 een dameahorloge omgeving Markt of binnenstad aandenkenl Tegen bel terug bez Verhoef Krugerlaan 3 Mevr Tilttetman Bleekernsingel 15 vraagt voor zoo tpoedlg mogelijk MEISJE voor dag of dag en nacht Gevraagd HULP IN DE HUISHOUDING voor direct P G met volle kost Wed Kamermani Achter de Vijchmarkt 58 P DE BOER Jr Arts tot nadere aankondiging AFWEZIG DPUKKERIJ VERZIJL GOUDA