De Vrije Pers, dinsdag 15 mei 1945

Onze Zegelactic Veel lezers vragen zich nog leeds af wat het doel is van de zegels die De Vrije Pers te koop aanbiedt De opbrengst van deze zegels komt ten goede aan de Neder landsche oorlogsslachtoffers Zooals bekend mag worden geacht zijn ongeveer anderhalf mlllioen Nederlanders ten gevolge van oorlogshandelingen dakloos Al doet onze rtgeering al het mogelijke in zeer veel ge vallen ii de steun niet voldoende en is de hulp van alle Nederlanders een dringende eisch Wij doen daarom een dringend beroep op onze lezers steeds wanneer wi met een nieuwe lerle zegels uitkomen hiervan exemplaren te koopeo De verkoop van de nieuwe serie met groene opdruk beginta s Donderdag Gouwenaars toont Uw solidariteit Koopt de Vrije Pers zegels Reizen bniteu t district Gouoa Velen stellen zich de vraag of men buiten het district Gouda zooals dat in een onzer vorige bladen is aangekondigd zich vrijelijk bewegen kan Om groottre reizen te kunnen maken is een speciale verganning noodig Men dient zich te wenden tot de politieke recherche in het gebouw Arti Legl waar beoordeeld wordt ofhet verzoek kans van slagen heeft en eventueel een bewijs van politieke betrouwbaarheid wordt afgegeven Familiebezoek wordt slechts in heel uitzonderlijke gevallen toegestaan Personen van buiten Gouda moeten bij hun aanvragen een bewQs van politieke betrouwbaarheid mede brengen af te geven door den burgemeester der betreffende gemeente en mede onderteekend door den Plaatselijken Commandant der Binnenlandsche Strijdkrachten Werkstukken Oorlogsinvaliden Zooals reeds is medegedeeld wordt de tentoonstelling van werkstukken van oorlogs invaliden welke momenteel plaats vindt in de etalages der N V Vroom en Dreesmann deze week gevolgd dooi een groote expositie in het ruime winkelpand van deze firma De Commissie Eereschuld en Dankbaarheid vraagt iroo spoedig mogelijke inlevering van door oorlogsinvaliden vervaardigde werkstukken ten einde de tentoonstelling tot n zoo goed en mooi mogelijk geheel te maken Inlevering kan geschieden bij de N V Vroom en Dreesmann Wijdstraat te dezer itede Ter navolging Zaterdag heeft in de zaal Kunstmin waar de Ie Compagnie der N B S is gesta tlonneerd onder de Ie sectie een verloting plaats gevonden van vier roggcbrooden De verloting bracht op f 101 70 waarna de prijswinnaars de brooden beschikbaar stelden om bij opbod te verkoopen hetgeen onder veel hilariteit geschiedde In totaal brachten dt brooden de Somma van f 215 20 op welk bedrag ter beschikking var de Neder landscha oorlogslachtoffers is gesteld Voor het bevrijdingsfeMt De heer B Rozendaal ving aan c n dogger in het Weegje gemeente Waddinxveen een edelkarper van 23 pond Inachakeling ii het arbeidaprocea De Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau verzoekt ons mede te deelen dat de aanmelding op het Gew Arbeidsbureau tot nader order is stopgezet Huwelijksfeest in een drukken tijd Morgen herdenken de Heer en Mevrouw C A Bennis Prevoo den dag waarop zij voor I2V2 jaar in h t huwelijk traden De heer Bennis vervult thans de functie van Dlstficta intendant bij de Binnenlandsche Strijdkrachten In den moeilijken tijd dlc achter ons ligt heeft de Heer Bennis bewezen den juisten man op de juiste plaats te zijn Steeds prettig in den omgang eerlijk en billijk in zijn handelwijze en altijd zakelijk ook waai het moeilijke kwesties betreft telt hij veel ware vrienden onder de zeer vele personen waar hij dagelijks mede in aanraking komt Wij bieden hem op dezen dag onze hartelijke gelukwensen aan Zilveren Professiefeest Woensdag a s herdenkt de Ecrw Zuster Michel den dag waarop zij voor 25 Jaar werd geprofest Zr Michel is reeds 20 Jaar in Gouda werkzaam als piano en viool leerares Feest op den Bodegr Straatweg Serenades gebracht en vuurwerk aan t slot Ook de bewoners van den Bodegraafschen Straatweg gemeenten Waddlnxsveen en Reeuwijk hebben feest gevierd ter bevrijding van ons land Van vrijwel elk huis woel de driekleur Op twet avonden werd een optocht georganiseerd Ia en lange groote rij stelden de deelnemers zieh op met vlaggen lamplons an onder luid gezang werd eenige malen den marsch van de brug bij de Veiling tot aan de Reeuwijksche brug gemaakt Een viertal serenades zijn gebracht n l aan Frlts Wlllemseci Sergeanth Neth Army Ingedeeld bij het 9e Amerlk leger aan Mevr den Hoed wier toon de laitenant vlieger in den bezettingstijd naar Engeland wist te ontkomen aan den heer L Westdorp gcpens sergeant majoor schipper van de Koninkl Nederl Marine die zoo langen tijd de illegale Vrije Pers op den Straatweg heeft bezorgd en ten slotte aan den commandant van de Binnenlandsche Strijdkrachten zetelend In het Raadhuis van Reeuwijk De heer Gijzenij hield daarbij een korte toespraak Besloten werd met een groot vreugdevuur van het gelukkig niet meer te gebruiken verduisteringsmateriaal Canada Olympia Gisteravond is op het 01ympla terre n een voetbalwedstrijd gespeeld tusschen een elftal van Canadeezen en een Olympla combinatle Ondanks het feit dat de Canadeezen de laatste jaren ongetwijfeld heel wat meer becon gegeten hebben dan de Goudsche voetballers en dat was goed merkbaar wonnen de Olympianen de match met 2 1 Vóór den wedstrijd werd den bevrijders een bloemstuk aangeboden en werden foto s gemaakt De entree gelden van de ontmoeting komen ten goede aan de oorlogs invallden De belan jstelling wa evenwel niet bijzonder groot De total opbrengst was f 205 55 Het Goudsche Gevangenenkamp Over het Goudsche gevangenenkamp waar tot nu toe ongeveer twee honderd N S B ers eii Duitsch gezinden zijn ondergebracht is in de afgeloopen dagen heel veel verteld en beweerd Allerlei geruchten over slechte behandeling deden de ronde en velen hebben er aanstonds geloof aan gehecht Toen Zaterdagavond Capt Evans Public Safety Officier in gezelschap van eenige Engelsche en Nederlandsche militairen het kamp waarvoor een deel der Kaarsenfabriek is ingericht bezocht hebben wij den rondgang mogen meemaken Wij moeten het eerlijk verklaren het kamp maakt een goeden indruk en wij ge looven dat er heel wat betere toestanden heerschen dan in de kampen waar goede Nederlanders maanden en Jaren zijn gekweld mishandeld en uitgehongerd Natuurlijk is bet kamp geen ontspanningsoord en dat behoeft het ook heelemaal niet te zijn want velen die er vertoeven hebben niet verdiend thans een heerenleventje te gaan leiden Momentcel zijd cwee groote hallen in gebruik één voor de vrouwen en één voor de mannen Het aantal vrouwen bedraagt 21 De jongste Is 16 de ondste 68 jaar s Morgens half 7 moeten de gevangenen opstaan s avonds 8 uur gaan ze weer naar kool De houten kribben en het beddegoed zien er zindelijk uit Met het schoonhouden der hallen zijn vanzelfsprekend de gevangenen belast De vrouwen hebben bovendien de wasch der Britten en Canadeezen die In Gouda zijn te verzorgen De mannen worden belast met sloop en constructlewerk aan auto s en machinerieën moeten het terrein opknappen enz Elke groep staat onder era voorman uit de gevangenen zelf aangewezen Tijdens het werken mag niet worden gesproken s avonds is er een uur vrije conversatie gedurende welke ook klachten naar voren mogen worden gebracht Lectuur is er voor de gevangenen o a door de verschijning der legale bladen die voorheen Illegaal waren De geestelijke en lichamelijke verzorotag der gevangenen heeft de volle aaadacht der kampleiding Zondagmorgen hcbbto godi dienstoefenlngcn plaatsgehad De lichamelijk verzorging geschiedt o a door de beoefening van sport Bom welbekend mag zijn kennis op dit gebied demonstreeren Eiken dag komt In het kamp een dokter voor de geneeskundige behandeling der mannen en vrouwen Kampcommandant Schults staat op het standpunt dat bij de behandeling der gevangenen niet tot het peil der Dultschers mag worden afgedaald doch hij verlangt discipline en correctheid Het Is dus wel vanzelfsprekend dat er een strakke militaire geest wordt na gestreefd Over het eten zullen de mannea en vroji wen zeker niet te klagen hebben De rantsoenen zijn behoorlijk en niemand zal van honger behoeven om te komen Een luilekkerland behoeft het kamp tenslotte niet ie zijn De barakken hebben sprekende namen gekregen Amersfoort Ommen Vught Wes terbork lazen wij Maar het Goudsche kamp lijkt ons niet zoo n hel Ds A Dubois Chr Geref Prediksnt heeft bl een bezoek aan het gevangenenkamp verschillende personen ondervraagd waarbij hem bleek dat de wilde geruchten berasten op fantasie of verdraaiing van niet laakbare feiten Alle gevangenen zeiden hem desgevraagd dat geen lijfstraffen worden toegepast Een groep vrouwen noemde de bthandeling elfs Vest Bnrgelljke Stand Geboren 11 Mei Dorothaa Hendrika d v Ph Burghoornen A D v d Berg Raam 151 Bernhard Leopold Elizabeth z v C v Golden en L C Blaazer Rozendaal 30 Henriette Marianne d V H Koster en M Vonk Wijde rpoot 11 12 Mei Janna d v A Schoonder woerd en d v C Maria Jo Lange D Overl 2J 12 Nieuwe loolj ge Spruit d Kraat UI Giste het gra was op Mei 19 De marche een inl WBchtm Irene hul w Wac woord vijf jar gebrac waren Verd Burge herdac verzoc Wllhel Een gevall waarbi volk De meeste en bel Wede De rakter tijden spoed nood staand ons v allerw het no gruwz om na genoo Vel uit de zetter Ten werke de R vertro Regee Zo Ne koepe band organ perso mater hefiSn getro En t