De Vrije Pers, donderdag 17 mei 1945

r na stijd men rvan arae m op niet o t sluit ingen zich agen czen aald arde Is in kin een end olgti 0 80 7 28 ken aria nte dr ijck m nerr Sonsbeek Magister J G Stockman O F M De vertrouwensmannen hebben bepaald dat de Dep v Volksvoorl en Kunsten en Bl Z Ec Z tken hun werkzaamheden staken Voor zoover nood g worden deze werkzaamheden door verschillende Ministeriën afgewikkeld of voortgezet Het Commissariaat voor de belangen van d v m Ned weermacht staakt eveneens zijn werkzaamheden Afwikkeling of voortzetting hiervan geschieden door het Min v Defensie Het Min v KoIob lén draagt voortaan de naam Min van Overzeesche Gebiedsdeeien Met het beheer van de departementen van Algemeen Bestuur Met het beheer van de dept van Alg Bestuur zijn tot nadere voorziening belast de hiervolgende secretarissen generaal Buit Zaken hr Mr A M Snouck Hurgonje Justitie Mr J C Tenkink Onderw Kun en Wetenschappen Prof Dr G A van Poelje Defensie C Ringeling Waterst Mr D G W Spitzen Soc Zaken Mr Dr A L Scholtens Overzeesche Ge biedsdeelen Jhr Mr O F Six Met het beheer van de andere Min zijn belast als Gemachtigde Aigem Zaken Mr A L Kesper Binnl Zaken idem Fin Mr H Alberda Hand Nijv en Scheepv Ir F Q den Hollander Landb en Visscherij Dr H I Reinink Ingesteld is een centrale dienst van politie Het ambt van vrederechter het vredesge rechtshof en het Econ Gerechtshof zijn opgeheven Gewezen vonnissen en arresten worden geacht nimmer te zijn geschied MILITAIR GEZAa Bekendmaking De Militaire Commissaris in de provincie Zuid Holi nd maakt bekend dat alle personen speciaal landbouwers die weten waar landmijnen liggen hiervan opgave kunnen doen ten Gemeentehuize hunner plaats van inwoning teneinde deze mijnen zoo spoedig mogelijk opgeruimd te krijgen Ingevolge de verordening van den Chef van Staf Militair Gezag Is het verboden eenlge openbaring vergadering openbare bijeenkomst of optocht te houden zonder schriftelijke vergunning van het Mil Gezag Godsdienstoefeningen vallen buiten deze verordening Overtreding is strafbaar Bij K B van 9 Sept 44 is het verboden op straffe van nietigheid zonder voorafgaande toestemming overeenkomsten aan te gaan of handelingen te verrichten met betrekking tot zich in Nederland bevindende onderscheidenlijk aldaar gevestigde onroerende zaken of rechten onverbruikbare roerende lichamelijke zaken met een waarde van meer dan twee duizend gulden of rechten op zoodanige zaken octrooien merken fabrieksgeheimen enz effecten of rechten daarop vorderingen grooter dan duizend gulden of rechten daarop ondernemingen ene Nader Inlichtingen worden verstrekt op het bureau van den Mil Commissaris Het is verboden militaire goederen van Nederlandsche of geallieerde strijdkrachten In bezit te hebben te koopen verkoopen te ruilen ten geschenke te geven etc tenzij daarvoor een schriftelijke toestemming Is gegeven door een officier di minstens de rang VB majoor bekleedt Wat de geldcirculatie betreft maakt de Chef van Staf van het Militair Gezag bekend dat de Nederlandsche regeering geen onderscheid maakt tusschen de nieuwe door haar uitgegeven muntbiljetten en de voor of tijdens de bezetting uitgegeven bankbiljetten en zilverbons De bankbiljetten van f 1000 en f 500 blijven voorlopig ongeldig De regeeriny verzoekt zoo weinig mogelijk geld in huis of u de kas van uw zaak te houden Stort uw geld op de Spaarbank zooals U vroeger deed Inzake prijzen en toepasselijkheid sociale wetgeving zijn verordeningen verschenen Ook is er een Beschikking Prijistop verschenen Voor de of f ideële tekst der publicaties verwijzen wij U naar de aangebrachte raambiljetten Mededeeling van het Geallieerde Oppervcl Teneinde de distributie van levensmiddelen en andere benoodigdheden te bevorderen worden de Nederlandsche burgers dringend verzocht zich niet op hoofd en zijwegen op te houden Het groote aantal burgers dat er zich wel ophoudt vertraagt de distributie van levensmiddelen en hindert de bewegingen der geallieerde troepen Langs alle wegen keeren zij terng De Nederlandsche Regeeringsvoorlichtings dienst meldt dat er dank zij de goede verzorging van de Russische regeering er in Odessa 720 Nederlanders zijn aangekomen Via Engeland zullen zij naar Nederland terugkecren BUITENLANDSCH NIEUWS Het trieste Triest Er zijn moeilijkheden gerezen naar aanleiding van de bezetting van Triest door troepen van maarschalk Tlto Tito meent op historische gronden het bezit van de havenstad te kunnen opeischen Van geallieerde zijde is men van meening dat deze kwestie pas ter sprake gebracht moet worden op de komende vredesconferentie Tot dat tijdstip moet Triest daar het een ItaUaansche stad was onder geallieerd bewind komen Begrijpelijkerwijs deelen de Italianen de meening der geallieerden Besprekingen tusschen generaal Alexander en maarschalk Tito zijn afgebroken Thans worden er officiëele re geeringsnota s gewisseld Intusschen is er in de stad een vreemde situatie ontstaan De Joego Slaven hebben 6 van de 20 leden van het communistische bevrijdingscomité gevangen gezet De overige 14 leden zijn ondergedoken De Italiaansche communisten die Tito aanvankelijk steunden durven zich nu nauwelijks op straat te vertoonen Na Polen zijn Karinthië en Triest als territoriaal geschilpunt in Europa opgedoken Gisteren meldde Herrijzend Nederland dat Tito ook de Oostenrljksche provincie Karinthië opeischt KORTE BERICHTEN In Oostenrijk zijn alle naziwetten afgeschaft Prins Olaf van Noorwegen is van meening dat Noorwegen zal deelnemen aan de bezetting van Ouifschland Generaal Eisenhower heeft zijn afkeuring uitgesproken over de houding van Ameri kaansche officieren tegenover Duitschers welke houding tot verbroedering zou kunnen leiden Prinses u iana Prins Bemhard en Prof Gerbrandy woonden Zondag de Dank zeggingsdienst in de St Paul s Kathedraal In Londen bl Maximumprijzen voor groenten De Burgemeester van Gouda maakt bekend dat de prijzen voor de groenten In de periode van 5 20 Mei zijn vastgesteld als volgt GroHieri Detail per 100 per 100 Witlof p K g 56 72 50 Bospeen p bos 56 72 50 Andijvie p K g 50 65 Sla I 18 Kg opp st 9 12 Sla II 14 Kg 18 St 7c 10 Stoofsla p K g 28 36 Raapstelen p K fl 28 36 BLOEMKOOL la boven 24 c m p St 67 86 van 20 24 cm p St 56 72 Il van 16 20 cm p St 33 42 Stek p St 11 15 Radijs p bos 9 12 Rabarber p K g 45 58 Selderij p bos 9 12 Peterselie p bos 11 14 Kervel p bos 11 14 Prei p K g 45 58 Spinazie p K g 45 58 Kroten p K g 13 50 17 50 Peen p K g 13 50 17 50 Schorseneeren I p K g 56 72 50 II p K g 28 36 GOUDA 15 Mel 1945 De Burgemeester voornoemd lAMES Publicatie van den Gemachtigde voor de Voedselvoorziening Het is onmogelijk clu goede verdeeling van groente te verkrijgen tegen de vastgestelde prijzen indien er geen verandering komt in de wijze van aflevering door de tuinders Door de Centr Controledienst worden strenge maatregelen genomen om de verkoop door telers aan handelaren en consumenten tegen te gaan Alle groenten moeten door de telers ter veiling worden aangeboden heeft een tuinder bijzondere vervoermoeilijkheden dan wende hij zich tijdig tot de directie zijner veiling De tuinders die hun velling onmogelijk kunnen bereiken zijn verplicht te vellen aan de dichtstbijzijnde veiling Wanneer een ieder zich aan bovenstaande stipt houdt is het bij redelijken groei zeker dat ieder voldoende groenten kan betrekken Voorts wordt een ieder die in het bezit Is van velltngkisten aangeraden deze ten spoedigste In te leveren voor de volle statiegeldwaarde daar anders lOt inbeslagname zal worden overgegaan zonder dat vergoeding zal worden betaald De Gem v d Voedselvoorziening Aautjes Maandag j l is kroonprins Olaf van Noorwegen met een geweldig enthousiame in Oslo ontvangen Het beruchte Duitsche concentratiekamp Belzen waar eenigen tijd geleden een typhusepideinie uitbrak zal teneinde alle besmettingshaarden uit te roeien tot den grond worden afgebrand Recept gedroogd vleesch In een koekepan doen op een zacht vuur Het vet er pl m 15 mlnu on uitbraden Daarna 2V31 kopje water bijvoegen en wat zout Eenlge minuten laten braden De jus aanbinden met aardappel of wat meel