De Vrije Pers, donderdag 17 mei 1945

DankbctnlglBg Voor het hartelijk roedeleven bij het overlijden van onze innig geliefde Vrouw en Motder Mevr G G Vttijk vaa den Akerboom betuigen wij onzen bartelljken donk Namens allen T VUIJK Gouda Onder de Boompjes 4 Het kantoor van Bouwmeester De Jong Assurantie bezorgers is met ingang van heden wederom gevestigd CRABETHSTRAAT 66 De kantoren der M V Z zijn met ingang van heden wederom gevestigd Crabethstraat 66 DB DIRECTIE Gouda 16 Mei 1945 Verloofd i JO ERBERVELD en GERARD GALAMA Gouda Ie Pinksterdag 1945 Voorwillens 26 Gouwe 155 Ondtitrouwd A M V d DUNGEN ca D L DIJKXHOORN KcrkcU kc Inzegening zal pUata hebben op Zaterdag 2 Juni door den Weleeiw Heer Dl Gefh Huil in de St Janiketkte 12 uur Receptie 2 Juni van 4 5 uur Burg Martenutraat 3 Gouda Burg Martensstraat 3 Bleekeruingel 68 Toekomstig adre Crabelhatraat H Gouda Zoo de Heere wil hopen onze geliefde Ouders JOH VERBOOM AÜR VERBOOM V Eyl op 19 Mei hun 25 jarige echtvereeniglng te herdenken Hunne dankbare kinderen aap en Jo Bertha o en Janny Adri Wim en Mieke Ina Balthua Emmy Gerard Beatrix Riny Onze geliefde Ouders en Grootouders JOH LAFEBER en M LAFEBER van Tlggelen mogen D V 2e Pinksterdag gedenken dat zij voor 40 aar in het huwelijk traden Hunne dankbare kinderen behuwd en kleinkinderen Gelegenheid tot felidteecen Zaterdag 19 Mei a s des middags van 3 5 uur St Joaeph tnat 9S Gouda Eerst heden bereikte ons de droevige mededeeliog dat onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader da Heer W C van As Ridder in de Orde v Oranje Nassau op 4 Mei 1945 te Mlddelharnls in den ouderdom van bijna 82 jaren is overleden C J VAN AS P M VAN AS V Poelgeest Delft W C A VAN AS Gouda 12 Mei 1945 Gr Florisweg 103 Wegens ongesteldheid van Mevrouw liever geen bezoek Eeniga n algameene kennltgavip j Heden overleed na een langdurig lijden onzen Innig geliefden Vader den Heer Pictet Stalenburgi In den ouderdom van 52 jaren Namens allen J I STALENBURG A STALENBURG Alphen a d R n 15 Mei 194S Vondelstraat 48 STRAKS kunt U weer filmen of fotografeeren Laat daarom NU uw filmof foto apparaat grondig nazien of repareeren Voor prima instrumentmakarswerk wordt ingeslaan Jororiiange ervaring hREFLBX Reparatie inrichting voor smolfilm on foto apparalen en weienschappeiijke inslrumenlen Tijdelijk VOSSKNBUKOHKADE 25 Gouda bij Jan V Heneeouwensiraal H l volgend nummer van De Vrije Pert verschijnt a s ZATERDAG Herfst meabileeriog vraagt voor direct Stoffeerder Behanger Naaister Hulp voor winkel en administratie OOSTHAVEN 15 Incasso Bank BANKIERS GOUDA Leesbibliotheek Jizt Centrum Gouwe 15 Ofschoon we in de oorlogsjaren ondanks alle gevaren die er aan verbonden waren U steeds voorzien hebben van verboden boeken moesten ze uit den aard der zaak wat op den achtergrond blijven Thans liggen ze weer voor een ieder ter inzage en vormen een welkome uitbreiding uwer keuze Aanbevelend C Kesting GEVRAAGD Hulp in de huishouding met volle kost niet beneden 18 jaar Zelfst kunnende werken Schriftelijke aanmelding Gouda 16 Mei 1945 Bur DE VRIJE PERS Markt 9 Hervatting der Piano Orgel Theorie Harmonie Koor en Orkest directie lessen GIJSB NIEUWLAND Gediplom Muziekleeraar CRABBTHSTK 39 GOUDA Inschrijving Vrijdag 18 en Dinsdag 22 Mei van 10 tot 4 uur OPBOUW I De toekomst lacht ons toe Derhalve wordt een stevige financieele deelname gezocht Voor ser reflectanten hoogst belangrijk en interressant Kapitaal blijft onder eigen beheer Vestiging in het O des lands Refi liefst schriftelijk FIRMA ZOMERVRUCHT Stcinkadc 19 Uw Radio toestellen kan ik niet alle tegelijk Repareren U moet nog wat geduld hebben U kunt op mij rekeaen dat heeft U gezien toen ik in bezettingstijd in stilte bij u aan huis reparaties uitvoerde Droogt uw ondergedoken toestel alvast een paar weken bij de kachel of in de zon Eerst moet er stroom zijn dan kan ik U weer van dienst zijn Dankend voor Uw vertrouwen H P V Meerten Gedipl Radio Techi St Josephstr 6 D V P tjeü Gevraagd een meisje voor halve dag DiB Vrijdag den gch dag De Jong Kattensingel 13 Gevraagd een nette werkster voor dtn Vrijdag Krugerlaan 69 Zit slaapkamer gevraagd voor 2 jong dames met gedeelt pension Brieven Krugerlaan 1 Verloren een donker grijs hcerenveit guada van Plttweelensingel naar Tiendewegabrug Tegen belooning terug te bex Fluw singel 19 Eenige werkkrachten gevraagd KOOL Kweekerij R v Catswtg 45 Winkel of pakhuis te huur gevraagd voor grossierderij Liefst In het centrum v d stad Westerkade 28 Wie ruilt z g a n zwarte schoenen tn voetbalsch maat 39 voor h schoenen maat 41 7 D Verboom B 211 Gouderak dijk Verloren Zaterdag i Mei l boa ilculcli omgeving Markt Btloonlng In natura LIP Eraimautraat 17 Gevraagd een net mtiije van 8 121 uiif Vrijdagi den gehcelen dag Joubertati 148 Gevraagd een meisje voor de morgitnuicn Hamoen Burg Martenssingel VS Gevraagd link dagmeiaje niet beneden 18 van 9 tot 5 uur met mlddagkoat oi linke werkater voor Woenidag en VrQdag van 9 tot 5 uur met mlddagkoat A Ueuing Karnemelkaloot 134 Werkster gevraagd Aanbieden Ue Kluyver R v CaUwcg 2S0 Rullen 1 pr br m schoenen m 33 v 1 p maat 35 I pr br m schoenen m 34 voor 1 pr m 35 of 36 Kamer Krugerlaan 54 Echtpaar oodergedokenen vraagt voor dlr 1 of 2 kamers met gebr v keuken Linncng en brandst aanwezig I Rietkerk Markt 10 Gezocht door bc alleenst heer kamer met pension met goede ven voor direct o latei tiurg Martensingel 59 Net meisje gevr voor halve dagen Vrijdag den geh dag Vredebest Kattenslngel 95 Voor direct gevr meisje voor haele ol halv dagen Goede kost Hoogendoorn N Oorpcrw E20 Rceuwljk Gevraagd van s ocbtends 7 tot s avonds 7 uur een net meisie zelfstandig kunncadc werken en koken Mevr iCiols B Marteoistraat 15 Fabriekskantoor vraagt jongste bediende V d Want Prins Hendrikstraat 99 101 Verloren tusschen Bodegraven Gouda een heerenhoed S v p terug te bczorgea Boelckade S Net meisje gevraagd voor dag en nacht Mevr van Arnhem Burgvlietkade 64 Voor direct gevraagd Dagdienstbodc zelfstandig kunnende werken en koken Loo yaard St jozefstr aat 65 Voor direct gevraagd een dienstbod v ef dag of nacht Mevr Werkman Gouderak Gevraagd meisje voor halve dageoi G Rademakcr Parkst raat 25 Dienstbode of noodhulp gevraagd Mevr de Beun Fluweelensin ge l 90 Te koop gevraagd modern wandelwagentje z g a n of rullen voor dito heerencesluuB m 48 1 P Anders Roemer Visserstraat 11 Gevr halfwas rqwlelhersteller en leerling Ambachtsech opl gawenscht W Louwirenbcrg RljwielbBadel Wachtelstraat 8 Heer zoekt gelegenheid zoo spoedig mugeUjkmee te rijden naar Nijmegen O GotUeb Dubbelebuurt 7 Woningrull Woning in C stad huur f S 50 p w In rvll aangeb voor ruimere woning onversch waar la de stad Huur nag hooger Ijn H Smit Klelwegstraal 37 DRUKKERIJ VERZIJL OOUDA