De Vrije Pers, zaterdag 19 mei 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 122 UIT AVE VANi je NAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN ZATERDAG 19 MEI 1945 Radactl L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJK SEN Administratie H THOLENS Bureau MARKT 9 GOUDA ÜZYZÏ de uitoefening van zijn functie te staken 2U als mea weet hebben ook hier ter piaatse eenlge ambtenaren het bevel gekregen toe staking 4 Wat beteekent dit tiet is natuurlijk iets heel anders dan staking in den zin die er gewoonlijk aan wordt gehecht het vrijwillig neerleggen van het weik uit protest of om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen In het hier bedoelde geval wordt van hooger hand aan een ambtenaar het voortzetten van zijn werk verboden Ëeu bevel als dit wordt gegeven in wal men Mtwtjtelgevallen zou kunnen toemen Het is een veiligheidsmaatregel ter fcrmijdiug van alle risico hoe gering ook dat met minder betrouwbare krachten zou worden gewerkt Teepassing van dezen maatregel heeft op zich zelf niets onteerends De iakomttea en voordeden die aan de functie verbonden zijn blijven dan ook wel behouden Wel staat echter vast dat een onderzoek naar de houding van den gestaakte gedurende den bezettingstijd zal worden ingesteld Valt dat onderzoek in zijn tadeel uit dan kan schorsing en ontslag volgen In het zuiden vau het land loopen sommige stakingen al vanaf September 1944 zonder dat er een uitdrukkelijke beslissing is gevallen Het ziet er echter naar uit dat men in het nieuw bevrijde gebied tot een vluggere afdoening zal kunnen komen Wie zijn de autoriteiten die de staking bevelen In het gegeven geval gebeurt het door bet Militair Gezag dus hier ter plaatse door den Mlllt Commissaris die daarvoor natuurlijk zijn inlichtingen heeft ontvangen Daartoe dtenen ook de Adviescommissies voor de zuivering van de politie en van het gemeentepersoneel Het Militair Gezag dat in het vroeger bevrijde gebied de noodlge ervaring opdeed heeft deze taak ter hand genomen om te zorgen dat er spoedig en goed schoon schip wordt gemaakt Die bevoegdheid om eed bevel tot staken te geven berust intusschen ook en in de eerste plaats bij het burgerlijk bestuur Voor bepaalde kringen van ambtenaren zijn de Ministers en de Commissarissen van de Koningin aangewezen Om een paar voorbeelden te geven de Minister van Justitie kan dit ten aanzien van een notaris de Minister van Onderwijs ten aanzien van onderwijskrachten de Commls arls der Koningin ten aanzien vanhetgemecntepersonee Het bleek l0tttsschcn in het zuiden dat bet bi gei lijk bestuur ten aanzien van de z ivering te wvlaig doortastend was De eerste stap H M de Koningin heeft in Tcrband met de kabinetscrisis in gehoor ontvangen den Heer W Drees voorzitter van het tijdens de bezetting gevormde comité der politieke partijen Hat is voor h n tegen wie de maatregel van staking wordt genomen een slag die zwaar treft Zeker de maatregel bedoelt Diets onteerends maar men wordt hiermee toch prijs gegeven aan het openbare oordeel Ook het Militair Gezag kan dat echter niet veranderen Voor hem die den maatregel treft is er een belangriiice traost Wij leven niet meer onder Nazi tericur Men mag zich verdedigen en naar de verdediging zal zeker geluisterd worden Men zal niet op achterklap maar alleen op feiten veroordeeld worden Geschorst of ontslagen zullen alleen worden zij die van ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Koningin of Haar Regeering hebben doen blijken of van wie op grond van hun houding vóór of tijdens de bezetting niet de getrouwe medewerking aan het herstel van het vaderland kan worden verwacht Aldus het Zuiveringsbesluit Kon Besl van 13 Januari 1944 Staatsblad E 14 Een volgende keer hopen wij daaruit iets meer mee te deelen over schor cing enotnlsag R STADSNIEUWS Ja wUrrr De eerste xuiveringsmaatregelen van het Militair Gezag In overleg met de Advlescommüsie Zuivering Gemeentepersoneel heeft het Militaire Gezag te Gouda de volgende leden van het gemeentepersoneel met ingang van 15 Mei 1945 geschorst G J J POT in lijn functie van Gemeentesecretaris te Gouda J E HUIJSEN in zijn functie van tijdelijk armbezoeker te Gouda Mej N SCHOLTEN in haar functie van typiste 2e klas te Gouda Ir L SOLLEWIJNGELPKE in zijn functie van Directeur Gemeente Werken te Gouda L BAAN in zijn functie van onderbaas Gemeente Reiniginga en Ontsmettings dienst te Gouda J J DE VREUGT in zijn functie van schilder Gemeente Werken te Gouda J DE JONG in zijn functie van schril ver Gemeente Lichtfabrieken afd rantsoeneering gcS en electrlcileit te Gouda A GEURTS in zijn functie van smid Gemeente Gasfabriek te Gouda W LANGENI3ERG ia zijn functie van machine bankwerker Gem Lichttabrieken afd electriciteit te Gouda E M A EHLERT in zijo fancti e van syphoa pomper Gemeente Gasfabriek te Gouda r e volgende leden van het gemeentepersoneel hebben op last van hei Militaire Gezag met inpang van 15 Mei j l hun werkzaamheden moeten staken in afwachting van een nader onderzoek Deze maal regel is niet oneervol terwijl desbetreffende pcTSonen hun salaris behouden hetgeen bij schorsing niet het geval is J J STALEN BERG in zijn functie als Heofdco sonnies ot de Gem dienst der Steunverleeningen te Gouda Mej VERKERK in haar functie als Adj Directrice van het Geireente Ziekenhuis te Gouda A KLOMP in zijn functie als Gemeedte Ontvanger te Gouda J J E RUST in zijn functie als Afd chef Distributiedlenst te Gouta P VERKAAIK in zijn functie als ambtenaar OistribuUedienst te Gouda M j J STRAUB in zijn functie als ambtenaar Distributiedlenst te Gouda Mej G PRUMMFL in haar functie als ambtenares Distributiedlenst te Gouda C KNOR in zijn beroep als Machinebankwerker Openbaar Slachthuis te Gouda C HOEK in zijn functie als Slachthuiskneeht en weger van het Openbaar Slachthuis te Gouda J G POT In zijn functie als Opzichter teekenaar 2e klas Gemeente Werken te Gouda A V RIJSWIJK in zijn functie ala grondwerker Gemeente Werken te Gouda J B V HOORN in zijn functie als Directeur Gemeente Lichtfabrieken te Gouda Zuivering gemeente personeel Van het Goudsche politiepersoneel zijn geschorst A OUDENAARDEN in zijn functie van Onder Luitenant dei Staatspolitie te Gouda R FRIJLINK in zijn functie van Opper Luitenant der Staatspolitie te Gouda J B DE VOS in rijn functie van Opperwachtmeester der Gemeente PoUtle te Gouda