De Vrije Pers, dinsdag 22 mei 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINCENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 123 UIT AVB VAM JB MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE BEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSOR6ANEN DINSDAG 22 MEI 1945 Redactie L J A y d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN AdmInUtratle H THOLENS Bureau MARKT 9 GOUDA STADS NIEUWS Spreekttreu Wethouders Wethouder C H Kaemans Maandag van 9 tot 10 uur teü stadhulze Wethouder Mr H P C de Witt Wijnen Maandag 9 tot 10 uur ten stadhuize Wethouder E A Polet Maandag 10 tot 12 uur ten kantore van Gemeentewerken Turfmarkt 50 Wethouder Mevr J N van Dantzlg Melles Woensdag 15 tot 16 uur ten tad huUe Opgeheven Bü besluit van Burgemeester en Wethouders van 15 Mei 1945 IB de Personeel centrale opgeheven Openstelliag Postkantoor Met Ingang van heden Dinsdag 22 Mei Is het loket voor zegelverkoop dagelljKs geopend van 8 tot 12 30 uur en van 2 tot 4 uur Het loket voor postwissels Rijksverzekerlnfl en andere geldsartlkelen ts geopend van 8 30 uur tot 12 30 uur Dringend verzoek In overleg met den burgemeester Mr Dr K F O ames worden alle stadgenooten die om vaderlandsche redenen In den bezet ttoastljd in gevangenissen gijzelaars krijgs oevaooen oevaooenof concentratiekampen hebben vertoefd dringend verzocht hun naam en adres te doen bezorgen bl Ds A Dubois Van Swietenstraat 18 gaarne niet later dan 23 Mei a s Desbetreffende personen zuilen dan zoo spoedig mogelijk worden opgeroepen tot een vergadering in de raadzaal die de burgemeester voor dit doel beschikbaar heeft gesteld De burgemeester hoopt zelf bij de vergadering tegenwoordig te kunnen zijn Het Arbeidsbureau gesloten Het Goudsche Arbeidsbureau is wegens reorganisatie tot een nader bepalen datum gesloten Voor dringende bemiddel ng gevallen kan men zich vervoegen Joubertstraat 102 De uitbetaling van loon voorschotten gaat a s Vrijdag gewoon door Rcisvergunningen Aanvragers voor relsvcrgunntngen moeten zich wenden tot de politieke recherche welke voor deze zaken eiken dag zitting houdt in het gebouw Arti Legi Markt 27 s middags van 2 tot i uur Verplaatsing Het Militaire Commissariaat is verplaatst van Oosthaven 56 naar Oosthaven 53 bankgebouw fa M J Ogier 6 Co Openbare vergaderingen en optochten In verband met het verbod tot het houden van openbare bijeenkomsten of optochten zonder schriftelijke vergunning van het Militair Gezag verordening M G No 15 wordt het publiek er opmerkzaam op gemaakt dat aanvragen minstens 7 zeven dagen vóór de bijeenkomst of optocht zal worden gehouden moeten worden ingediend waarbij volledig dient te worden vermeld a namen voornamen beroep en woon of verblijfplaats van de personen die tot deelneming aan de bijeenkomst of optocht oproepen of bij wie de leidingdaarvan zal berusten b datum tijd plaats in optochten route vermoedelijke tijdsduur agenda vanvergadering doel van bijeenkomst of optocht c namen beroep woon of verblijfplaats van sprekers en opgave welke spandoeken vlaggen e d zullen wordenopgehangen of meegevoerd d wijze van oproeping advertenties drukschriften strooibiljetten circulaires ed met de tekst van deze oproepingen Alleen schriftelijke aanvragen Oosthaven 53 In eere hersteld Burgemeester en Wethouders hebben bepaald dat de namen van de Surimmestraat de Cura aostraat en de Javakade worden veranderd in resp Koningin Wilhelminaweg Prinses Julianaweg en da Costakade De naam Vogelenzang wordt als straatnaam gehandhaafd uit overweging dat deze naam historische beteekenis heeft De verandering in Wllhelmlnastraat stichtte verwarring en herhaaldelijk is verzocht de oude benaming Vogelenzang te herstellen Het Rusthuis In de Korte Akkeren heeft zijn oorspronkelijke benaming Huize Juliana herkregen Een mooie gift Een hoedenmagaxijn te dezer stede verkocht op den bevrijdingsdag een restant stroohoeden met rood wlt blauw lint De opbrengst hier van een bedrag van f 406 50 werd geschonken aan het comité Eereschuld en Dankbaarheid Mededeeling voor de burger bevolking Verzoeke geen onderdak te verschaffen aao geallieerde troepen tenzij zij in het bezit zijn van de hieronder genoemde machtiging No Name bas permission to live in the undermentioned billet From To Name and Address Signed H Stuart Pearson Town Major Gouda Date Benoeming Tot hoofd der Sectie Voorlichting van het Militair Commissariaat te Gouda Is benoemd de Heer Th Arts te Gouda De Sectie Voorlichting welke is gevestigd in het pand Oosthaven 53 omvat nieuwsvoorziening pers radio film vraagstukken over film en bioscoop foto censuur tentoonstellingen voordrachten eoz Ter inzage In de Openbare Leeszaal en in het Kantongerecht liggen voor belangstellenden de Staatsbladen van de afgelopen jaren de pu blicatie bladen van het Mil Gezag en een beknopte toelichting op enkele van de belangrijkste wetten t a v bevrijd Nederland ter Inzage Openbare Leeszaal Op Vrijdag 25 Mei zal het Leeszaalgebouw Oosthaven 54 heropend worden met een tentoonstelling van een Keuze uit de in de afgeloopen jaren plm 1600 verboden boeken Deze tentoonstelling zal op Vrijdag en Zaterdag van 10 12 en van 2 5 u voor iider toegankelijk zijn Het grootste gedeelte van de verboden boeken ts gelukkig gered Eenlge honderden deelen van de In beslag genomen boeken zijn helaas vernietigd Het zal vooral voor de geregelde lezers wel aantrekkelijk zijn om nu eens te kunnen overzien wat er alzoo verboden werd Het verbieden van één bekende schrijver alsbv Herman de Man beteekende dus alleen al een gemis van plm 30 banden uit de circulatie daar doorgaans van de veelgelezen schrijvers de werken in verscheidene exemplaren aanwezig zijn Na deze tentoonstelllngsdagen zal op Maandag 28 Mei de ultleenlpg ondanks de zeer onvoldoende verlichting zoo goed mogelijk hervat worden op de Oosthaven