De Vrije Pers, dinsdag 22 mei 1945

en aal dei eid me Re wer nï llea van er der het aire as ied n i bil ni I mt né fle der er er I n den ehe de li k BUITENLANDSCH NIEUW S Ben tap in de goede richting Maarschalk Tito heeft gisteren meegedeeld dat zijn troepen Maandag j l Karluthië zouden ontruimen Gisteren werd tevens een tweede verklaring van Maarschalk Tito ontvangen waarin wordt gezegd dat Joego Slavië bereid is besprekingente voeren over Triest ea Istrië teneinde een voor beide partflen bevredigende oplossing te vinden joegw Slavië heeft op geen enkele wijze de bedaellng het betwiste gebied op eenzijdige tHJze te annexeeren voor de vredesconferentie Het wil de kwestie van het kustgebied van ijtrie en Triest geregeld zien door directe onderhandaliogen iusschen Joego SlavlS en Italië Radio Rome meldde Maandag dat de voornaamste militaire commando s uit Triest zijn teruggetrokken alhoewel er geen teeken it van ontspanning In de Joego Slavlsche controle over de stad 0 evacuatie van de geallieerde troepen greep plaats na de verklaring van Veldmaarschalk Alexander op Zaterdag j l Rusland heeft tct nu toe zijn houding t a v Tlto nog niet bekend gemaakt Nieawc spanningen In het Midden Oosten De Regeeringen van Syrië en de Libanon hebben geprotesteerd tegen de landing van Itceds meer Pransche troepen In den Levant In een officieel commnnlqé van de belde regeeringen wordt voorts medegedeeld dat zH in dit stadium weigeren te onderhandelen over de voorstellen die vervat zijn in een memorandum dat door een Franschen Gevolmachtigde Generaal Etiennc Beynet werd overhandigd Het is in Damascus Beyruth en Aleppo reeds tot botsingen gekomen Er zijn stakingen uitgebroken Uit Damascus wordt bericht dat 8 personen waaronder 4 studenten werden gedood en 25 gewond bij een botsing te Aleppo Uit Fransche kringen wordt medegedeeld dat 3 der gedooden Franschen waren Zal de Coalitie Regeeriiig Chtircbill aanblijven De grootste vergadering die door de Labonrpartij in Engeland in de laatste 22 jaar werd gehouden vond Maandag in Blackpool plaats Als de vergadering het voorstel van Churchill om het coalitiekabinet te continueeren tot na den oorlog met Japan verwerpt dan zal Churchill een nieuw kabinet moeten vormen Churchill zal bij verwerping van hit voorstel de 3 Labourmlnisters uit zijn kabinet o I Attlee de plaatsverv eerste minister Ernest Bcvin en Herbert Morrissen verliezen Het schijnt dat Clemence Attlee oe leider van de partij in een schrijven aan Churchill het standpunt van de Labourpartlj uitvoerig heeft uiteengezet De Labonrpartij gaat niet accoord met Churchills voorstel om net oorlogskabinet te contlnueeren tot na den oorlog met Japan Zl dringt er op aan ook de nieuwe verkiezingen In den aanstaanden herfst te houden als verschllleade van de gedemobiliseerde mannen en vrouwen weer terugzijn en n et een vervroeade verklezlna I luni bet alternatief van Churchill bij nlet contlnueerlng van het huidige kabinet Hal volgend nummer van De Vrije Pen verachUnt a s DONDERDAG Dreigende staking in België De Belgische Premier Van Acker heeft Zaterdagavond in een radiorede verklaard dat In de eerstkomende drie maanden alle stakingen in België verboden zullen zijn Zooals reeds bekend waren er in het kolen van de Borinage en Charleroi reeds stakingen uitgebroken De toestand is critiek De oorlog in het verre Oosten Tarahan is voor 2 3e deel door Australische scheen Nederlandsche troepen veroverd Volgens den correspondent van de New York Times zullen de oliebronnen van Tarakan welke tot de rijkste van de geheelc wereld worden gerekend binnen een maand door de geallieerden In gebruik kunnen worden genomen In Japan zijn 30 milUoen studeerenden gemebiliseerd Alle leerlingen van middelbate en hoogere scholen zullen omgeschakeld moeten worden voor de verdediging van het moederland In een radio boodschap is mede gedeeld dat een vrij groote geallieerde vloot In de richting van het Japansche moederland opstoomt De Japansche bevolking werd door middel van dit radiobericht gewaarschuwd voor deze geallieerde vlootbedreiglng Medegedeeld werd dat de vlootbewegingen gedurende de acht dagen na het verlaten van de bases in geregelde observatie zijn gehouden In de 7 maanden strijd op de Phillppljnen zijn 370 000 Jappen gedood of krijgsgevangen gemaakt Op Okinawa drmgen Amerikaan sche troepen steeds dieper de hoofdstad bineen Luchtaanvallen op Formosa en doelen langs de kust van Fraasch Indo China In Birma bieden de Jappen heftige tegenstand in het oostelijk gedeelte van de Shan provlnde teneinde hun ontsnappingsweg naar Slam open te houden KORTE BERICHTEN In Den Haag heeft gisteren de overwinningsparade van de Canadeesche troepen die staan onder het bevei van Generaal Crtarer plaats gevonden Ook de Brigade Prinses Irene nam aan de parade deel Duizenden hebben de troepen met enthousiasme toegejuicht Het Haagsche blad De Telex meldt dat Majoor Stevens van de Engelsche Intelligence Service die voordat Nederland in oorlog was met een van zijn medewerkers door de Duitschers naar Blerick werd verlokt en daar over de grens werd gesleept in het concentratiekamp Dagau is bevrijd De Russische troepen hebben Praag verlaten De bevolking van de stad heeft hulde gebracht aan Maarschalk Stalin en het Roode Leger bij gelegenheid van een groote demonstratie Alfred Rosenberg de stichter van het nieuwe heidendom is in een zicVenhnls in Flentburg gearresteerd Uit Athene wordt gemeld dat er in het geheele land stakingen uitbreken als gevolg van het feit dat het levensonderhoud steeds duurder wordt en de loonen niet stijgen De goudreserverves van de Bank van j Hongarije lijn door de troepen van de 18e Amerikaansche infanteriedivisie gevonden In het hospitaal van een klooster in Oostenrijk In de omgeving van Bremerhaven zijn door de geallieerden 135000 Duitsehe krijgsgevangenen aan het werk gesteld voor op rulmings en herstelwerkzaamheden De Japansche regeering heeft officieel het drievoudig verbond met Diiltschland en Italië verbroken In de Engelsche oorlogsindustrie zullende vrouwen boven de 50 jaar ontslagen worden A s Zondag heropenen de Zweden de Inchtlijn Stockholm Parijs De dienst zal worden onderhouden met omgebouwde Vliegende Forten De Russen zullen zich van het Deensche eiland Bornholm terugtrekken zoodra dit eiland geheel door de Duitschers is ontruimd Uit Gotenborg is het 5e Zweedsche schip met levensmiddelen voor Nederland vertrokken Zweden heeft tot nu toe reeds 15 millinen k g levensmiddelen aan Nederland geschonken Naar The Maple Leaf meldt zullen de 300 000 Canadeezen die zich in Europa bevinden in Nederland worden bijeenge bracht alvorens zij worden gedenlobiliseerd Zure melk Ik Bedrijfschap voor Zuivel te Gouda deelt het volgende mede De weersgesteldheid is de laatste dagen van dien aard dat melk dikwijls vrij spoedig zuur wordt Dit temeer omdat het vervoer van den veehouder naar de fabriek over het algemeen met paard en wagen moet geschieden en de melk dus geruimen tijd onderweg blijft Bo endien is een factor van beteekenis dat de melkbussen niet zoogoed gereinigd kunnen worden als vó6r den oorlog omdat borstels scda enz ontbreken Wij dringen er daarom bij de huisvrouwen sterk op aan de mdk nadat deze van den slijter is betrokker zoo snel mogelijk te kaken De melkslijters kunnen zuur geworden melk niet van hun klanten terugnemen omdat de fabrieken geen retourmelk aanvaarden Zure meHc behoeft niet te worden weggegooid zulks is in dezen tijd van schaarschte niet verantwoord Rauwe melk dus ongekookte en nlet gepasteurlseerde melk wordt frlsch zuur en is heel goed te gebruiken Anders is het met gekookte en gepasteuriseerde melk die te lang gestaan heeft De smaak is niet frisch zuur kan zelfs onaangenaam zijn en de melk schift tijdens het koken Het beste is gekookte of gepasteuriseerde melk te vermengen met een scheut karnemelk en op een lauwe plaats ongeveer een uur te laten staan De melk wordt dan zoodanig zuur dat zij voor onderstaande recepten benut kan worden Pap van znre melk 4 personen 1 liter zure melk iets zout 60 gram havermout tarwe of derg suiker Zet de melk op voeg het zout toe Klop de havermout of de tarwi er doOr Laat de pap onder af en toe roeren of kloppen gaar en gebonden koken pl m 10 minuten doorkoken Hangop van znre me k 2 liter zure melk Laat de melk door een doek lo jcn Nat gemaakte doek liefst uitspreides in vergiet Schep het dikke gedeelte er siccds af Gebruik de hangop als nagerecht b v met vruchten aardbeien en bessen en zoo mogelijk suiker of gebruik ze als broodbelegging Vermeng i dan voor een hartige belegging met fijngesneden peterselie en zout moiiterd e d Voor zoete belegging met ikcr vruchtensap e d Van het vocht dat overblijft V n zoo noodig al of niet aangevuld met melk of karnemelk pap gekookt worden