De Vrije Pers, donderdag 24 mei 1945

DE VRIJE PERS OFHCIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOKIDA m OMGEVING No 124 IMTCAVK VAN JE MAINTIENDDAI HET PAROOi ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORSANEN DONDERDAG 24 MEI 1945 R dflotte L J A d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie H THOLENS Bureau MARKT 9 GOUDA MEDEDEELING Met Ingang van heden zal De Vri e Pen dagelijks verachijaenf De papieraituatie Iaat helaaa niet toe eiken dag met 4 pagina s ait te komen Vaotloopig zal De Vrije Pers alleen s Woendags en s Zaterdags n een grootc editie verschijnen Schorsing en ontslag van ambtenaren Het bevel tot staking waardoor een ambtenaar zijn werk niet doen mag maar zijn salaris behoudt staat naast de meer ernstige maatregel van schorsing Deze wordt toegepast op hen tegen wie bij bet Militair Gezag gegronde verdenking bestaat dat zij opzettelijk ontrouw zijn geweest aan de Nederldndsche Regeering Wie geschorst wordt moet niet alleen zijn werk neerleggen maar verliest ook de aan zijn functie verbonden inkomsten en voordeelen In ór Richtlijnen voor de zuivering van het personeel in Overheidsdienst die de Militaire Commissaris van Zuid Holiand de Lt Kolonel H G A Quarlesvan Ufford op 10 Mei 1945 heeft gegeven blijkt hoe deze het Zuiveringsbesluit wenscht toe te passen In deze richtlijnen worden gevallen vermeid die voor schorsing in aanmerking komen Hieronder vallen bv ambtenaren die lid of sympathiseerend lid van de N S B waren of van een aanverwante organisatie zooals de W A of de Landwacht Ook zij die vrijwillig met de Duitschers hebben samengewerkt of de nieuwe orde hebben bevorderd Men denke aan hulp bij uitzending van Nederlandsche arbeiders naar Ouitschland opsporen van onderduikers aanstellen van N S 8 ers in overheidsdienst Hoe is het verloop van zaken als een ambtenaar gestaakt of geschorst is Het Is de bedoeling van het Militair Gezag om in de eerste phase de zuivering in handen te houden Het werkt dan echter wel met inlichtingen die het van de burgerlijke autoriteiten ontvangt Het is natuurlijk mogelijk dat in deze inlichtingen ook persoonlijke antipathieën een rol spelen Dat kaf zal echter eerst door de Adviescommissie en daarna nog door de beslissende instantie worden uitgezift Wie beslist er ten slotte Ontslag zal alleen kunnen worden verleend door de Koningin of door een van de Ministers zoo bv de Minister van B nnen landxhe Zaken aan ambtenaren la dienst van de provincie of gemeente Ontslag Is een zwaar treffende slag Het wordt gegeven als vaststaat dat de ambtenaar het vaderland metterdaad ontrouw is geweest Het wordt toegepast in dezelfde gevallen als waarin schorsing wordt verleend schorsing is de voorloopige maatregel ontslag de defenitieve Art 4 van hetZaive ringsbeslult bepaalt in lid 5 Alle rechten op dadelijk of uitgesteld pensioen en alle andere rechten welke de ontslagenen of hon nagelaten betrekkingen zouden kunnen doen gelden vervallen De straf is hard maar ingeval metterdaad landverraad is gepleegd rechtvaardig Intusschen behoeft schorsing en zeker staking hiermee niet te eindigen De schorsing of staking kan reeds door het M G worden opgeheven indien de aangevoerde feiten onjuist blijken of bij nadere toelichtin in een volkomen ander licht komen te staan In dat geval wordt het uiet ultgekeerde salaris alsnog uitbetaald De bovengenoemde richtlijnaii voor Zuid Holland spreken naast de beide mogelijkheden van opheffing en van ontslag ook van disciplinaire straffen zooals terugzetting in rang of Inhouding van salaris D beslissingen omtrent het ontslag ofeen disciplinaire straf behooren tot de tweede phase van de zuiveringsprocedure De bedoeling van het M G is in deze phase de burger overheid te laten handelen Deze zal aanvangen op een door den Chef Staf M G In overleg met den Minister te bepalen tijdstip R STADSNIEUWS Bekendmaking De Burgemeester van Gouda brengt het navolgende ter openbare kenni Het Departement van Landbouw en Vis scherij Rijksbureau vpor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd stelt wederom voor kinderen geboren tusschen i uU 1929 en 1 April 1945 koste OO S Vitamine C beschikbaar De nitrelking van deze Vitamine C zal geschieden op het bureau vb o den Distributie dienst Westhaven 33 ïoktt 10 op de navolgende dagen van 9 12 uur voor de kindoren wier namen beginnen met de iiangegeven letters Voorbereidin gen voor een nieuwe regeering H M de Konlagin heeft zich In ver band met de vorming van een nieuw kabinet doen voorlichten door de stem der illcgalitsit Hiertoe zijn door H M de Koningin ontvangen de Hecrent Brnins Slot te Amsterdam H M van Randwijk te Amsterdam R van Nord heim te Delft en de heer van Velzen te a Gravenhage Tevens zijn door H M de Koningin ontvangen de heer de Boer te Utrecht als lid van het convent der politieke partijen Prof Ir P Schermerhorn te Delft en Dr Ir F P Teilegen te Zwolle die een politieke her orieSn teering voerstaan Dinsdag 29 Mei 1945 A t m D 5 Juni O t m H 12 I t m Nj 19 N t m Seh 26 Se t m Z Per kind zal werden verstrekt 1 zakje Vitamine C poeder bevattende 30 gram Het is de bedoeling dat van dezen inhoud om den anderen dag een halve theelepel dit is één gram wordt genuttigd Het poeder U met water gemakkelijk in te nemen Eventueel kan het ook met w ter gemengd en dan ingenomen worden De geheele inhoud is dus voldoende voor een periode van 10 weken De zakjes moeten op een donkere droge en koele plaats worden bewaard Verzocht wordt de stamkaarten van alle in aanmerking komende kinderen te willen medebrengen Gouda 22 Mei 1945 De Burgemeester van Gouda JAMES Mi heeft een ernstige klacht bereikt van de zijde van een Canadeesch troependcel dat op 21 en 22 dezer meisjes die met Cana dcesche soldaten liepen gemolesteerd zijn door een menigte Nederlanders onder voorgeven dat deze meisjes vroeger zich met Duitschers hebben afgegeven Of dit laatste waar is of niet kan In het midden blijven doch uiteraard verkeerden de Canadeesche soldaten geheel in onwetendheid daaromtrent H t is dan ook misplaatst en onbehoorlijk om vrouwen te molesteeren op het cogcnblik dat zij met Geallieerde Soldaten omgaan Uiteraard voelen de laatsten zich dan voor