De Vrije Pers, donderdag 24 mei 1945

e Ver a zegt nBlok nonkin king Is nhoud ommels rbftod wordcn niging gel 37a gen goede epagina isg van at men dat wij te niet zeggen Tden an die stukken ard dat plaat is op boven n aaaEt l in de n op de H maakt u Oost middag ht is te maand d pakje truitje et kind ns De uitenste i trekken reële te 17 Mei een ad pbonw n onze c stellen winnen a Anna rtels en 9 Mei r vanj M van B Irene nboom orneli fteveld n Mar A M ornhcrt ansen iSMei Arlc Schoutei 86 j 20 Mei anTeekens 80 j Anna Komhee geh met S van Tilburg 75 21 Meli Weintje Hol gel met A DuUemont 72 J Johanic Franciscus Streefkerk 56 j iiNNÏ LANDSCH NIEUWS Onze Voedselpositie Ir Louwes heeft op een persconferentie verklaard dat men niet al te optimistisch moet zijn wat betreft de vocdselpositie in Nederland in d komende maanden Dit houdt mede verband met de algemcenc voedsel positie in de geheele wereld Door de ge alüetrde autoriteiten wordt al het mogelijke gedaan om in den eersten tijd voor de bevolking per volwassen persoon het dagrant soen op 2000 caloriën te brengen Er zal worden yetracht om zoo snel mogelijk hier bovenuit t komen De voedsel positie hangt in de eerste plaats samen met de kolen productie In dit verband wordt al het mogelijke gedaan voor een zoo spoedig mogelijke regelmatige aanvoer naar het Westen des lands Nog geen tabak op de bon De tabak positte in ons land is zeer moeilijk te noemen De aanvoer van ruwe tabak uit Engeland is zeer gestagneerd Tengevolge hiervan konden in het Westen en Oosten des lands nog geen voorraden worden opge bouwd zoodat hci onmogelijk is om voor de volgende week een tabaksbon aan te wijzen In verband met de kleine tabaks voorradec in oni land zijn de rantsoenen in Limbtirg verlaagd IfOlieboringen in het Oosten van Nederland Reeds eenigen tijd geleden is er in het Oosten des lands een aanvang gemaakt met het aanboren van olie Naar aanleiding hier van meldt Anep Aneta dat de resultaten hiervan de verwachtingen overtreffen Welke perspectieven dit voor ons land opent is nog niet te overzien De strijd tijgen den zwarten handel De Binnenlandsche Strijdkrachten hebben in Amsterdam den strijd aangeboden tegen den zwarten handel Vele zwarte handelaars zijn reeds gearresteerd Het feit dat er ook vele zijn ondergedoken plaatst de Binnenlandsche Strijdkrachten voor een moeilijke taak Vooral in de ordaan iwaar de zwarte handel welig bloeit zal veel werk verzet moeten worden Arnhem niet bewoonbaar De burgemeester van Arnhem deelt mede dat voor de inwoner van Arnhem die tijn geëvacueerd en naar hun woningen willen terugkeeren dit vooreerst absoluut onmogelijk is De geheele stad Is prac tisch onbewoonbaar De wederopbouw gaat met ntzaggelijke moeilijkheden gepaard Er zijn geen materialen beschikbaar en er it geen transport Van alle woningen In Arnhem hcefi meer daa 90 q glasschade Het is gevaarlijk maraenteel Arnhem te bezoeken daar men door de vele doodea die nofi niet zijn be iraven gemakkelijk besmettelijke ziekten kan oplooprn De opsporing van gestolen Nederlandsche goederen f De Nederlandsche regeering heeft ingesteld de functie van Commissaris generaal voor d Nederlandsche economische belangen in Dultschland In deze hoedanigheid ii benoemd de reserve kolonel W Chr Poshumus Meyes tot dusver souschef van den staf van het Mil Gezag De commissaris is belast met de zorg voor het terugverkrijgen van de Nederlandsche weggevoerde goederen of het verkrijgen van andere goederen ter vervanging van het weggevoerde In de eerste plaats zullen opgespoord en teruggevoerd worden goud aandeelen en andere waardepapieren In de tweede plaats het rollend spoorwegmateriaal locomotieven binnenschepen en vrachtauto s In de derde plaats kunstschatten De Commissar Is Generaal zal zijn bureau vestigen Emmalaan 4 te Amsterdnm Het publiek wordt verzocht thans nog geen mededecling te doen over weggevoerde goederen en evenmin opsporing of terugzending te verzoeken Per radio en pers zullen toezending van speciale opgaven worden verzocht Hoog en druk bezoek in de repatrieeringskampea Geheel onverwachts heeft H K H Prinses Juliana gisterenmiddag een bezoek gebracht aan het ontvangstcentrum der repatrirering te Eindhoven waar nu reeds m er dan 30 000 personen zijn gepasseerd De Prinses had om een onderhoud met enkele oud Buchen walders en met een der leden van een commissie van de oodsche gevangenen it het kamp Theresiëastadt die zoo jul t in het Vaderland was aangakomen De Prinses bezocht de verschillende gebouwen waarin de gerepatrieerden waren ondergebracht en ook de ziekenzalen De Belgische repatrlee rings commissie heeft bekend gemaakt dat Dinsdag j l 4 642 Nederlandsche onderdanen in België Kijn aangekomen Gisteren zijn 251 Nederlanders vanuit het kamp Ath België naar hoB Vaderland teruggekeerd BUITENLANDSCH NIEUWS De oorlog in het verre Oosten Op Tarakan zijp de Japanner geheel omsingeld en van hun verbinding overzee af gesnedca Berichten over een spoedig afloopen van den strijd zijn volgens Mac Arthur voorbarig geweest Op Okinawa wordt de strijd bemoeilijkt door hevige regens Japanners in Amerikaansche uniformen deden een tegenaanval die werd afgeslagen In centraal Mindanao vorderen de Amerikanen tot aan de rand van Malah Balae In Birma hsbben de Japanners ten Oosten van Ungoo 240 km ten N O van Rangoon voor het eerst sedert de Britsche doorbraak 4n de centrale vlakte van Birma itandgehouden Zware bommen werpers beschadigden 5 bruggen op de spoorlijn Bangkok Singapore Formosa werd 6 dagen achtereen gebombardeerd Ook werden er luchtaanvallen gedaan op de marinehaven van Balik Papan Gisteren deden 550 Super de iwaarste luchtaanval op Tokio 4509 ton brandbommen werd afgeworpen Gespasnen toestand in Sj rïë en de Libanon In Syrië en de Libanon blijft de toestand gespannen In Londen riet men d ontwikkeling met eenige bezorgdheid tegemoet Syrië heeft het Fransche verzoek voor het afstaan vaa vliegvelden en havena afgewezen Distribntienieaws De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat voor de periode van 24 Mei tot en met 26 Mei 1945 de volgende bonnen van de Noodkaarten 4 A en 4 B zijn geldig verklaard tot het koopen van Bon 424 voor 600 gram biscuits Bon 425 voor 100 gram vet Boa 426 voor I tablet chocolade pim 50 gr Bon 427 voor 125 gram suiker Bon 428 voor 170 gram vleeschwaren Bon 44 voor 1 k g aardappelen Vóór inleveringsbon in te leveren voor 26 Mei 1945 bij de groentehandelaren bon B 460 v or 500 gram sinaasappelea Bovenstaande artikelen zijn verkrijgbaar Bon 424 bij de bakkers Bon 425 en 428 in de slagerswinkel Bon 426 en 427 In de bekende Roode Kruiswinkels Bon 441 en B 460 bij de groentehandelaren Deelnemers aan de Centrale keuken behoeven bij uitzondering bon 441 niet in te leveren De Britsche brigade die onlangs in Zuid Libanon was aangekomen zal binnenkort worden teruggetrokken teneinde elke mogelijkheid tot misverstand te vermijden De Britsche regetring heeft de Fransche regeering voorgehouden dat de versterking van Fransche troepen in de Libanon en in Syrië onvermijdelijk verkeerd zal worden begrepen Inmiddels wordt vastgesteld dat het Midden Oosten een basis is voor den oorlog tegen Japan en dat het wenschelljk is dat alle partijen zich met omzichtigheid gedragen en geen overhaaste stappen doen In een heftig bewogen vergadering van het parlement te Damascus hebben Syrische afgevaardladen onmiddellijke actie geëlscht in verband met de Fransch Syrls he betrekkingen en er op aangedrongen dat de hulp van Arabische troepen zal worden ingeroepen Een woordvoerder der Fransche delegatie te San Franciscd heeft verklaard dat Frankrijk zijn positie in de Libanon moet handhaven omdat het ander zijn plaats aan een andere groote moqcndheld zal moeten afstaan Bovendien is Frankrijk van plan den Levant als luchtbasis in den oorlop tegen Japan te gebruiken evenals ook de opslagplaatsen en de havens Hij voeode er aan toe dat noch Syrië noch de Libanon de veiligheid van hun gebieden kunnen garandeeren en dat een groote mogendheid als een beschermer moet optreden Ben historisch Kabinet treedt af Woensdagmiddag om 12 uur heeft Winston Churchill aan den Koning het ontslag van zijn Kabinet aar bodrn Koning George van Engeland heeft net ont lag van Winston Churchill aanvaard en hem verzocht een nieuwe regeering te vormen Dit ontslag beteekent het einde van de coalitiercgeering die jaar aan het bewind li geweest Churchill zal het einde van deze week gebruiken voor dc vorming van een nieuw Kabinet waarin behalve de conservatieveen de labourpartlj ook anderen zitting zullen hebben Het Britsche parlement zal op 15 Juni worden ontbonden Op 5 Juli a s zullen nieuwe verkiezingen worden gehouden Alle Britsche partijen werpen zich met kracht op de komende verkiezingea