De Vrije Pers, vrijdag 25 mei 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Ne 12S UITSAVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE QEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORSANEN VRIJDAG 25 MEI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Admirttratie H THOLENS Bureau MARKT 9 GOUDA De man in oorlogstijd Wl hebben onze lezeressen In de gelegenheid gesteld hun meening naar voren te brengen over De man in oorlogstijd Aan deze oproep is begrijpelijkerwijs gehoor gegeven Wij hebben uil de Inzendingen een keus gedadn en plaatsen onderstaand artikel Wanneer we over den man in oorlogstijd gaan schrijven dan niet over den man met zijn stapels zwartverdiende bankbiljetten of over hem die uit louter egoïsme den vijand min of meer vrijwillig heeft gediend neen laten we onze oog n richten op hen die in t groote of in t klt ne de goede zaak dienden en die dagelijks de lampen der hoop in onze harten brandende hielden Op onzen echten Nederlandschen man kun we trots zijn en met rede Velen van hen lieten het leven anderen ontnam de vijand de vrijheid toch waren er altijd weer harten en handen bereid den strijd over te nemen de strijd tegen een vijand die schijnbaar onoverwinnelijk was eH voor geen enkel middel terugschrok als het ging om het misbruiken vpn zijn macht Onze mannen hebben het verzet georganiseerd en geleid wat noodig was werd gedaan hoeveel gevaar er ook aan verbonden was Onze mannen brachten ons het nieuws onze iMagale Vrije Pers in een tijd van mlslei 4at ea lMi enachtige voorlichting Onze aattneo saboteerden op alle moge Ifjke manieren en een verordening kwam er of onze mannen zochten en vonden een middel om aan het misdadig vernuft van den bezetter paal en perk te stellen Maar even trots zijn we op de maanen die ploeterden in hun volKstuintje om hun fezin voor den honger te vrijwaren velen wisten voordien geen spinazie van kropsla t ondersckelden en talloos zijn de blaren veroorzaakt door het spitten trots zijn we op onze doktoren die In weer en wind op de flets afstanden aflegden van oneindige kilometers om te helpen waar het noodig was Onze mannen zijn ondergedoken en hebben met bleeke verbeten gezichten machteloos toegezien hoe de vrouwen hun taak moesten vernemew en voedsel en brandstof halen in kou en regen We zijn nog niet vergeten de mannenjncht Ut de vijand keer op kee hield we zien ze weer voer nns de rijen gevorderdtn oeroofd werden onze mannen en vervoerd naar onbekende titreken zij leden kou honger en vernedering Hebben wij vrouwen het moeilijk gehad onze üanntn let minder zH hehtien pal qpsttlan voor ons en waar het noodig was huft leven gegevéb daarvan getuigden de lange lijsten namen van tijd tot tijd gepubliceerd in onze kranten soms namen van onschuldige gijzelaars soms van strijders die hun plicht tot het laatste toe volbrachten Vele van onze mannen zijn nog niet weergekeerd uit den vreemde met spanning zien wc naar hen uit veel hebben ook zij ontbeerd en geleden en al sprak uit hun brieven vaak hun verlangen naar huis en haard als mannen hebben ze de ellende gedragen in Lager en schuilkelder mogen zoo niet allen toch een groot deel weer in ons vaderland terugkeeren Dan wacht onze mannen een groote taak een moeilijke taak maar de echte Nederlander bezit alle eigenschappen ora deze tot een goed en succesvol einde te brengen de opbouw wacht daarin zuüen wij vrouwen naast den man staan Elk zal op zijn plaats zijn deel in dat groote werk doen er is veel vernield en beschadigd maer onver moeid en welbewust zullen onze mannen han doel voor oogen houden zij zullen ons Vaderland weer stej en groot maken Wï danken onze mannen voor al wat ze tijdens den oorlog deden en we blijven vertrouwen op hen voor de toekomst Ook onze mennen komt een eeresaluut toe Mevr R Schotborgh de Boer STADSNIEUWS Tentoonstelling werkstskken oorloflagcwondeB Zaterdagmiddag zal de tentoonstelling van werkstukken van oorlogsgewonden welke door het Comité Eereschuld en Dankbaar heid la het pand van de firma Vroom en Dreesmann is georganiseerd officieel worden geopend Om 3 uur zal de opening plaats hebben Voor deze openingsplechtigheid zija ultge noodigd de hoogste burgerlijke en militaire autoriteiten en de vertegenwoordigers der illegaliteit O a zal burpemeester James het woord voeren Des avonp om 7 uur zal de tentoonstelling worden neopend voor ge noodigden terwijl a s Zondagmiddag het publiek tusschrn 2 en 5 uur de werkstukken zal kunnen bewonderen Het Comité heeft een entree van 75 cent per persoon vastgesteld De opbrengst van ëetè lllttce gelden komt begrijpelijkerwijs aari di Óbrlogsge wonden ten goede W vertrouwen er op dat zeer veel Gouwenaars de werkstukken vein hen die voor ons allen voor hun leven zijn verminkt zullen gaan zien Het entreegeld mag hiervoor geen bezwaar zijn Dankbaarheid Voor velen zal de stoet van gevangen genomen Rotterdammers die in de gure Novemberdagen door onze straten trok nog duidelijk voor oogen staan Velen hebben toen in groote onbaatzuchtigheid hoeweide voedsel positie toen reeds niet al te rooskleurig was afgestaan wat zij konden missen Een van onze jenooten vervoegde zich een cezer da n op ons bureau en toonde ons een schrijven waarin meer dan 80 Rotterdammers hun dank uitspraken voor de hulp aan hen geboden Zij waren de prachtige ge ste van honderden Gouwenaren niet vergeten Helpt de oorlogsslachtoffers Er schijnt nog veel misverstand te bestaan eer de opbrengst van de zegels die De Vrije Pers aan de lezers aanbiedt Deze opbrengst is voor een klein gedeelte bestemd voor het bestrijden van de drukkosten De staf van medewerkers van De Vrije Pers verricht het werk geheel belangeloos Het resteerende deel komt ten goede aan de Ned oorlogsslachtoffers aan de Nederlander die door toeval hun have en goed verloren U bent hiervoor gespaard gebleven Toont daerom uw plicht tegenover hen die allea verloren BINNENLANDSCH NIEUWS De Nederlandsche regeering naar Den Haag overgebracht De Nederlandsche regeering Is naar Dei Haag overgeplaatst Woensdag j l kwan het kabinet voor het eerst sedert vijf jaar it Den Haag in het Departement van Binnen laadsche Zaken bijeen In deze eerste zitting werd het werk van de verzetsbeweging ei in het bijzonder de spoorwegstaking gcnemo reerd Er werden questies besproken over d verdceling van arbeidskrachten en betreffend de mijnindustrie Ook de voedselpositie wen onder de loupe genomen Na de zitting deelde de Minister Presider mede dat hij in den loop van de volgend week te Londen een radie toespraak za houden waarin hij de verzetsbeweging en i het bijzonder de spoorwegstaking zal herdenken De Regeerlngsdepartementen zullen volgens flnep zoo spoedig mogelijk naar Den Haag komen De Ministers zullen zich in