De Vrije Pers, zaterdag 26 mei 1945

D £ VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEEUNGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 126 UIT iAVB VAN JE MAINTIBNDRAI HBT PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE rAARHEID EN NIEUWSORQANEN ZATERDAG 26 MEI 1945 Redactie L J A v 6 STEENHOVEH Mr A A 1 RUKSEN AdmInUtratle H THOLENS Bureau MARKT 9 GOUDA MEER VLOTHEID Toen Nederland nog zwaar onder den druk van de Duitsche bezetting lag werd er al veel gespreken over mogelijkheden van meerdere eenheid in het politieke leven Het ligt niet op den weg van ons blad zich in de discussies daarover te begeven Andere bladen hebben de taak van gids op staatkundig gebied op zich genomen Wij blijven dichter bij huis als we con stateeren dat wij in het dagelijksch leven minder vreemd langs elkaar heengaan Voor den osrlog gingen stadgenooten buren en collega s elkaar dikwijls voorbij als ships that pass in the night schepen die in het donker v orbl gaan Sedert de gezainenlijke verdooving van Mei 1940 rees langzaam maar zeker de gcs zamenlijke belangstelling in bet lot van ons volk was er éénzelfde gretigheid naar het nieuws van den oorlog Meer ea meer ster g de geme nschappelijke Verootwaardiging ovier het brutale ingrijpen van den bezetter tel kens was er een diep meeleven van allen mrt hen die door zijn roof en cioof gfe troffen werden Wij wisten hetzelfde gevoel als het onae achter het gezicht van nzen buurman Daai door smolt de vroegere terughouding we Het was een behoefte elkaar het nieuws te vertellen en zich samen te verheugen over goede vorderingen van de geallieerden Vroeger zaten we onzen stand fatsoen of financieel aanzien op te houden Toen moesten we bij onze conversatie zoeken waarover we konden praten Oe oorjog bracht belangstelling en levendigheid in de gedachten wisseling Laatst vroeg iemand Waar zullen we toch over praten als de oorlog met zijn nasleep goed en wel over is Vooral in de laatste oorlogsjaren zaten allen met dezelfde moeilijkheden De dokter woonde nu evengoed als de gemeentearbeider in dezelfde kamer waar het eten werd gekookt Hij zat ook te tobben met de brandstof en de voeding En de handwerker was daarbij dikwijls handiger dan de intellectueel Het dagelijksch leven van den een was den ander niet vreemd Ock dat maakte de onderlinge aanraking makkelijker Zoo schiep het practische leven meer vlotheid van omgang en groeide er tegen den machtigen oorlogsstorm die over het heele woedde een diepere verbondenheid Wie samen kamp of cel doorwaakten weken of maandenlang proefden n meer geconcentreerde oplossing van wat het heele volk ondervond Het zal goed zijn dezen goeden geest in zfln eenvoud en diepte voor oogen te blijven houden Misschien is de echtheid van deze ge moedel kheid meer waard dan vereeniging p de gunten van een politiek programma Zondttr het cement van de dagelijks ervaren verbondenheid blijft alle eenheid lossr constructie R STADS NIEUV S Nederland s Volkkerstel Onder voorsitterschap van den Burgemeester den Ëdelachtbaren Heer Mr Dr K F O ames werd Woensdagmiddag 33 Mei J l in de Raadszaal ten stadhuize een b eenkomst gehouden van daartoe uit genoodigde personen teneinde te Lomen tot installatie van een Goudscbe Commissie van de stichting Nederland s Volksherstel Genoemde stichting beoogt de samenbundeling van alle initiatieven en nuttige werkzaamheden welke zich in dienst willen stellen en in h t verleden stelden voor de leniging der onder ons volk bestaande nooden Waar dit noodig is zal stimuleerend en aanvullend opgetreden worden Teneinde een vlotte wijze van afdoening van zaken resp een nauw contact tusschen de samenwerkende onderdeden te verkrijgen werd een Dagelijksch Bestuur ingesteld hetwelk samengesteld is als volgt H Harms voorzitter G J Beuk 2de voorzitter F R Pruymboom pennlngm Met het Algemeen Secretariaat werden belast de heeren A C Boot en J Th Hakkeling alphab resp commies ter secretarie en waarnemend hoofd van den dienst der steunverleeningen Voorloopig werden een 9 tal werkcommissies gevormd die zich sneclaal met de volgende onderwerpen zullen bezig houden Materieele nood kleeding huisraad bij voeding enz moreele nood en bijstand medisc e iiood adviezen en hulp aan Joden inzamelingen en financiën kinderuitzendingen werkverruiming propaganda registratie legaal maken van onderduikers enz Het plaatselijk bureau van Nederland s Volksherstel zal gevestigd worden in het pand Oosthaven 59 hoek Mindei broeder steeg en op werkdagen geepend sjjn van 912 nur het cal zijn werkzaamheden aanvangen op Maandag 28 Mei e s Voor een juiste uitvoering van de tjak van het Bureau en ter voorkoming van misverstand omtrent z n werkingssfeer wordt een teder aangeraden de op de gemeentelijke aanplakborden voorkomende publicatie nauwkeurig te leze i Beaoemingen en Ontslag Burgemeester en Wethouders hebben den Heer A f Gideonse aangewezen om den gemeentesecretaris te vervangen bij verhindering van den waarnem nd gemeente scere taris en den Heer A H Verbeek als vervanger van den gemeente ontvanger b verhindering van den waarn gemeente ontvanger Tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand zijn benoemd de heeren Mr Dr K F O James burgemeester en E A Polet wetfaouder De Heer W Floonhout is benoemd tot gedelegeerde der gemeente in het bestniir van de Openbare Leeszaal in de plaats van Dr C C Koets die als zeodaaig is ontslagen Tot gemeente gedelegeerde In het bestuur va a de Ambacbtschooi zijn benoemd de heeren P Bokhaven en Th de Ruwe in de plaats van C Koole en P J Endenburg Mevr James vertegenwoordigt de gemeente m het bestuur der Industrie en Huishoud S hool in de plaats van Mevi J C H Liera Voorwinden Als gemeente gedelegeerde is zij benoemd in het bestuur der Opeobare Leeszaal in de plaats van Mevr A H AcketKraaijvanger Dr H Hlelkema Is ontslagen als lid der Commissie van Toezicht op de Stedelijke Musei tevens Libryemeester British Nationals The nearest British Consul at present ii in Bru sels The British Co sular Offiice in the Hague is expected to open early June Except in cases of extreme u gency all requests should wait until then The British Civil Affairs Officer at Oosthaven 56 te Gouda will ba glad to answer any Inquiries from British Nationals Personen v Britsche Nationaliteit De dichtsbijs ijnde Britsche Consul is op dit oogenblik in Brussel Men vervkacht dat het Britsche Consulaat in den Haag in t begin van Juni zal openen Met uitzondering van spoedgevallen zullen alle verzoeken tot dat oogenblik moeten wachten De Britsche Civil Affairs Officer op Oost haven 56 te Gouda zal met genoegen alle inlichtingen verschaffen aan personen ven Britsche Natioualitelt t