De Vrije Pers, zaterdag 26 mei 1945

Op st lUns Gcwestel k Axbeidsbaivaa Het Gtwestelqk Arbeidsbureau te Gouda is met ingang van Maandag 28 Mei a s op werkdagen opengesteld van 9 tot 17 uur dM Zaterdags van 9 tot 12 uur Opduikcrs repatri erenden en andera terugkeerenden dtenec xich allereerst te vervoegen bt bot Centraal Bureau van de stichting Nederlands Volksherstel Oesthaven 59 Dit barean vangt op 28 Mei a s haar werkzaamheden aad De zuivering Het is van het grootste belang dat een leder die biertoe In de gelegenheid is m 4e rkt aan de zuivering De zuivering Is een zaak van nationaal belang Over vrttgiagen van persoonlijken aard moeten dan ook kiervoor wijken Zy die een gegronde aanklacht hebben tegea iemand die zich gedurende den be Mttingstqd onvaderlandslie vend heeft gedragen l lnzen er nog dikwijls voor terug een met naam onderteeksnde aanklacht in te dienen Deze schroom is ongemotiveerd daar de aanklacht ingediend wordt bij officieele instanties en de beklaagde onkundig blijft van den naam van den aanklager Inlevering van overtalliga distri butiebcschelden en vervalschte Perae nsbewi$zen Het Militaire Geiag verzoekt ons mede te deelen dat zij die in het bezit zijn van meerder levensmiddelenkaarten u ti distrt butlestamka rten de overtollige exemplaren moeten inleveren bg de distributie kantoren Personen die in het bezit zijn van een valsch persoonsbewys moeten zich wenden tot den Burgerlijken Stand in de plaats van hunin woBlog Bcvrqde boeken Vrijdagmorgen had in de Openbare Leeszaal een eenvoudige plechtigheid plaats die een getuigenis was van onze geestelijke bevrijding In aanwezigheid van Mr Dr K F O James van de Heeren van het bestuur der Openbare Leeszaal van de directrice Mej Verwaal en haar staf van helpers benevens eea aantal geroodigdrn opende Mr A A Rljksen de tentoonstelling van een gedeelte der boeken die door den bezetter in da loop der jaren waren verboden Mr Rijksen heette in het bijzonder welkom de heer W Hoonhout die nu weer als geaeen tc gedalegeerde in het bestuur zal zitting nemen In zijn openingswoord deelde de voorzitter mede dat de directie ongcvepr 1300 boeken aehter slot en grendel had opgeborgen 300 exemplaren aren bij de politie i geleverd waarvan er 150 van zijn vernietigd Hieronder bevond zich o a John Günther s Europa in de branding Onder de boeken die zijn tentoongesteld bevinden zich da uitgaven van Den Doolaard Heyormans Que rld Undset Maurols e vele andere Ook het boek van Rauschnigg De Nihilistische Ravolutie waarvan Ter Braak de vertaling verzorgde een boek dat velen In de afge lOOpen jaren zouden hebben willen lezen staat ten toonge teld en kom weer in ir calatie Als voorbeeld van Duitsche kleinzieligheid s aat het verboden boek Dik Trom tt tusschen andere gevaarlijke weiken te prijken evenals Potgieters Jan Jannetje en hun ongr te kind Gottda mag zich verheugen in het feit dat d boekenschat van de Openbire Leeszaal van het oorlogsgeweld bespaard is gebleven en h publiek zal zich mede dank zij de voortreffelyke leiding van d directrice weer kunnen verdiepen in de yeestesvruchten van honderden schrijvers Rectificatie Het Militair Csmmissariaat op de Oost haven is geopend van 10 tot 12 nui en van 2 tot 5 uur en met van 2 tot 3 uui zooals abusievelijk in ons nummer van Donderdag stond vermeld Geen bez ek ann kampen Bg het Militair Gezag te Gouda komen vele aanvragen binnen om toejte mming tot het b zoeken van gearresteerde familieledtn en vrienden die op grond van hua politiële richting of houding tijdens da bezetting thans in kampen lijn onderflebraehl Vootloopig kan het Militair Gezag deze verzoeken NIET inwilligen en indiening heeft dan ook geen enkel nut Dit besluit geldt in het district Gouda zoowel voor Gouda ais voor Alphen a d Rijn waar kampen gevestigd z n Flitsen uit een kamp i FfanktiSk Veel Nederlaadscho mannen hunkeren naar terugkeer in het vaderland Wij laten nlt een brief van een aan onze lezers een enkele passage volgen die even licht werpt op hnn bestaan De brief is van 9 dezer en komt uit een kamp in Frankrijk De schrijver beschrijft het als volgt Het plaatsje Beaune la Rolandc Loire dat ongeveer 130 km ten zuiden van Parijs ligt is een rg terugkeerkamp Hier worden allen uitgesorteerd Zeelanders Brabanders Limburgers mannen uit Groningen Friesland OverÓsel Drente en een deel van Gelderland mogen naar huls Het is niet licht als je elke keer zoo n groep ziet vertrekken naar huis maar het kan ook niet anders en dus wacht ik maar geduldig af tot ook wij aan de beurt komen Blijkbaar waren de deelnemers in staat aan da geallieerden hulp te verschaffen Dat is uit het volgende af te leiden Maar op één ding ben ik trots en jnllle moogt mij gerust een opschepper noemen Wij hebben een Elzasser en ik wel te verstaan toen alle menschen zoowel Dultschers als buitenlanders in hun broekje gekakt hebben van angst onze post niet verladen maar zijn de pantsers tegemoet gegaan hebben ze om de Duitsche stellingen heengeleid en zoo zonder veel bloedvergieten 2doipen en en klein stadje Gernsbach geheeten binnengebracht Ziehier hoe uitbundig het bericht van de C ipttulatie op Vrijdag 4 Mei ontvangenis Het was bij ons een reuze feest hoor We hebben hier in het kamp een groote radio en dia had radio Londen doorgegeven en daar was Iets van vrede gezegd Nu hadden we la de barak ook nog een clan destlenit radio m die bracht het in het Belgisch nieuws Uiddeu In het nieuws brak da Bals intens af en ze4 Een heel balaag rük bericht de Duitsehere hebben mat ingang van morgenochtend den str d in Molland gestaakt Nb er zijn hier ongeveer 700 van die knaapjes zo als ik meestal nog 2 of 3 jaar jonqer bij alkander dus u kunt zich voorstellen wat er gebeurde De Lagercommandant een reuze fijne vent van het Hol laadsch gezantschap ia Parijs werd zonder meer uit zijn bureau gehsald en oadar luid gejuich het Icamp rondgedragen en z ngen nou het gans che veld dreunde van het gebrul Militaire Show Op Maandag 28 Mai des namiddags om 1 unr zullen geallieerde troepen op ae Markt aan demonstratie geven van militaire uitrusting en bewadening Er zullen gedemonstreerd worder een groep tanks een ver kenningsgroep een attillerieetoep en en compagnie infaateria Een militaire kapel zal voor de muzikale omlijsting zorgen Steun aan Oorlogsinvaliden A s Zondag vindt op het O N A terrein plaats een voetbal wedstiijd tusschen da eerste elftallen van de vereenigingtn O N A en G S V Da wedstrijd vangt aan s avoadste 6 30 uur De opbrengst komt ten bate van de Nederlandsche Oorlogsinvaliden Nieuws uit het 0 N A kamp Na een gedwongen rustperiode begint het levea op de sportterreinen waar aaidi chttc trekken Het bestuur roept dan ook alle leden weer op om wekelijks weer deel te nemen aan de training zoowel aan voetbal en athletiek De voetbaltraining vindt voorloopig Doa derdagsavonds en de athletiek Wacnsdags avonds en Zondagsmorgens plaats Het bestuur vertrouwt dat allen weer present zullen zijn Zwarte handel bestreden Door da Binnenlandsche Strfdktachten is gearresteerd F T Scharlemaa Kulperstr 29 Deze persoon verhandelde Eagelsche sigaretten tegen 4 gulden per stuk Naar wfl vernemen zal het Militair Gezag zeer streng optreden tegen personen die zwarten handel draven van welke nationaliteit deze persaaen o ic megea zijn Veratrckkiag leveutmiddelen vaa Bngelschen oorapreng Aangezien in de practljk is gebleken dat Jaor den handel de beschikbaar gestelde Uvensmiddelen hoofdzakelijk die welke in blik verpakt zijn ea waarop een inhoud ia Engelsch gewicht staat aangegeven niet altijd mede door onbekendheid met Eng gewichts eeaheden een juiste hoeveelheid wordt verstrekt volgt hieronder aan omrekeningstabel in Hollandsche gawlchtseenheden Engelsch ons 1 oz is 28 gram 5 oz is 142 gram 2 3 M 57 85 10 15 284 425 M 4 114 Engelsch pond 1 Lb is 454 gram 2 Lb 907 5 Lb 2268 Voorbeeld 1Beschlkbaar wordt gesteld 170 gram is 6 oz worstjes Gewicht par blik 1 Lb 8 oz Is 16 az pis 8 oz is 24 oz 1 blik is dos 1 rant 4x6 oz 24 oz Voof 5 bonnen zal en dus 1 blik pis 170 gram mootea ontvangen Voor 6 bonnen ontvangt men dus I blik pis 340 gram enz Voorbeeld 2 Beschikbaar wordt gesteld 340 gram 12 oz vlaesch laet groente Gewicht par blik 1 Lb 14 oz is 16 oz pi 14 oz is 30 oz 1 blik is dus 2Vj rantsoen 2 2 x 1 oz 30 oz Voor 3 bonnen zal men dus 1 bil pis 170 gram moeten ontvangen Voor bonaen 1 blik pis 510 gram enz N G Bns W Ve Tho N tan f de geli G ds N We in uur WO die ke ver 7 3 Me sta is P nu do