De Vrije Pers, dinsdag 29 mei 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEEUNCENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 128 UITaAVe VAN JE MAINTIBNDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE QEDACHTE VRIJ NEDERLAND OE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN DINSDAG 29 MEI 1945 Redact L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Adininistrntie H T H O LEN S Bureau MARKT 9 GOUDA STADSNIEUWS Verdere afbraak io GGuda Het Gemeentebestuur poogt het onderwijs S0O pocdig mogelijk op gang te brengen Maar de sckoolgebouwen worden nog zlen deroogen afgebroken en hun ruiten door de lieve jeugd ingegooid Wij pogen het zwemmen hier ter stede weer mogelijk te maken Maar zij die nu zouden willen iwemmen gooiden nog vóór kort de egels in het water en braken de cabines af zoodat het zwembad thans onbruikbaar is De verwaarloosde plantsoenen moeten noo dtg opgeknapt worden maar enkele knapen gooien met katapulten de rulten der kassen kapot Govda is arai en gehavend maar moet het sichzelf nog verder be roeven en verminken Moet er nog meer goed geld uit de zakken der burgers geklopt worden omdat baldadigheid en roefzHcht hoogtij vieren Ik weet keti er zijn nog groote moeilijkheden met de brandstoffen maar wij hopen spoedig weer gas en electriciteit beschikbaar te stellen en het is ons aller zaak dat de stad Intusscbcn gespaard wordt De politie zal streng Ingrijpen maar Ik doe een beroep op allen op de jeugd op dr ouders op den voorbijganger Laat niet toe dat wat de mof en de oorlog spaarde nu in den vrede en door onszelf wordt kapot gemaakt De Burgemeester AMES Mr H P M de Witt Wijnen vraagt ontslag Wegens zijn zeer drukke werkzaamheden heeft Mr H P C M de Witt Wijnen aan het college van B en W zijn ntslag als wethouder aangevraagd Het Eerevoorzitterschap wederom aanvaard Mr Dr K F O James heeft het Eerevoorzitterschap van de Goudsche E H B O afdeellng wederom aanvaard Ondergedoken Duiven Gisteren zijn 1300 ondergedoken duiven van talrijke dui venlief hebbers weer opgedoken De bekende duivenllefhebber de heer C A M Speuijt heeft deze dieren onder zijn hoede gehad Voorloopig bestuur samengesteld Door het Centraal bestuur van de Neder R K Volksbond is voor de afdeeling Gouda een voorloopig bestuur samengesteld best inde uit M A de Korte voorz Th v d Oudenhoven secr J A Agten penningm A Hoonhout en J Sevenhoven Uitslag Voetbalwedstrijd Zondagavond speelden de Goudsche voetbalclubs G S V O N A een voetbalwedstrijd ten bate van oorlogsinvaliden De uitslag was 2 1 voorG S V Oe entreegelden brachten een bedrag van f 260 p Pakkettenactie van het L K B Voor het in aanmerking komen voor bij voeding is de volgende regeling vastgesteld voor het bepalen van het manco gewicht Dit zal geschieden in een der localiteiten van Bonera Nieuwe Haven 223 opschrift Kindervoeding 4 i geslachtsnaam is gelegen tussehen de hieronder vermelde na men belde namen Inbegrepen dienen te komen op den daar achter vermelden datum en wel Aafles t m Czackes op Woensdag 30 Mei Daal t m Hitman op Donderdag 31 Mei Hoboken t m Laat op Vrijdag 1 joni Labey t m v Rittel op Zaterdag 2 JudI Robberegtt m Vixseboxseep Maandag 4 Juni Vlaar t m Zijst ep Dinsdag 5 Juni Alle dagen van 9 tot 13 uur Medege bracht dient te worden de 2e distributie stamkaart of nooddlstributiekaart Bnrgerlgkc Stand GEBOREN 21 Mei Elizabeth Adriana dochter van H den Boer en E Hansum Piersonweg 3 22 Mei ohannes zoon van N d Waal en J Kortland ür Lefld traat 20 oban üau SI zoon van D Niessink en J A de Grip L Tiendeweg 7 24 Mei Augustinus Kare zoon vun F van der Horst en E E Spreksel Zoutmanplein 24 Pieter Nicolaas zoon van P N Britsemmer en L Sala Boelekade 148 25 Mei JohanneJi Cornelis zoon van C G de Jong en A E de Bruin v d Palmstraat 113 Grietje Marijke dochter van J A de Jong en G Zwag Boelekade 110 Elisabeth Sofia Wilhelmlna Irene dochter van P C B Kok en J R Elbrink Wachtclstraat 20 Marianne Johanna dochter van W Wfjtsma en N Oversteeger Willens 71 ONDERTROUWD 24 Mei J Lubken en W Koster OVERLEDEN 24 Meii MariaBranden burg geh met J Rem 83 jaar Achilles begint wter De tralningsavonden van de sthletiek vereenlging Achilles onder leiding van den Heer J Gravesteyn vangen Woensdag 30 Mei des avonds te 7 30 uur weer aan Regelmatig zal er op Woensdagavond en op Zondagmorgen om 10 uur op het 01ympla veld worden geoefend Er wordt op het grasveld geoefend zoodat zij die niet in bezit zijn van gymnastiekschoenen r f spikes kunnen mcetratnen Demonstratie van geall wapens Maandagmiddag hebben onderdeelen van het Canadeesche leger hun diverse wapens voor het Goudsche publiek gedemonstreerd Om 1 uur arriveerde het muziekcorps van The First Canadian Armoured Corps op het terrein waar reeds eenige tanks ver kenningswagens kanonnen en ander materiaal stond opgesteld Na het spelen van het Engelsche Canadeesche en Nederlandsche volkslied gaf Kolonel Walker eenige toelichtingen welke door zijn tolk werden vertaald Burgemeester James dankte de Cana deezen voor hun komst en voor alles wat ze voo de bevrijding van ons land hebben gedaan Hierna begonnen de demonstraties zooais infanterie excercities oefeningen met geschut infanterie aanvallenmetrookgord ncn en het optreden van een verkenningsafdeeling Even later rolden de 30 tons middelzware Shcrman tacks het veld op en demonstreerden de werking van hun 75 mm geschut Ook eenlge i peciale tanks en voertuigen zooais de Plall een mijnen vegende tank de Buffalo een amphibievoertulg voor het vervoer van 50 infanterlsten benevens de Duck en de Wessel waren op het demonstratie terrein aanwezig Jammer genoeg gingen laatstgenoemde voertuigen niet te water doch de Buffalo toonde zijn kunnen door het nemen van de stelling van de Hooge Schledamsche Dijk Als laatste nummer werd de werking van een vlammenwerpende tank vertoond hetgern een groote indruk op de toeschouwers naakte Het publiek werd in de gelegenheid gesteld het materiaal van dichtbij te bezichtigen B5NNENLASiE SCH NiEuyy s Hoe is de toestand in Arnhem Naar aanleiding van het radiobericht van Herrijzend Nederland over de toestand in Arnhem welk bericht wij Donderdag j l plaatsten duwde men ons eenige exemplaren van het Arnhems Dagblad In de hand met de mededeeling erbij dat de toestand niet zóó bar is als het bericht van Herrijzend Neder