De Vrije Pers, woensdag 30 mei 1945

geweldige offervaardigheid van de gevers op hoogen prl s te stellen mogelijke fouten ten split Hoorde men ooit een woord van waardeering voor de leiding en personeel van de winkels waar dit voedsel werd beschikbaar gesteld of voor al die anderen die de distributie verzorgden Oaar ligt vóór ons een prestatie van alle betrokken partijen van zoo n opheffende waarde dat deze alleen al goede verwachtingen voor de toekomst rechtvaardigt Laten wij er ons aan wennen de zaak zoo eens te bezien Nog een gedachte waaraan wi al mooi bezig waren te wennen zl het dan met ontzetting n l deze dat ook onze goede stad wel eens in een puinhoop kon worden varanderd Dat w ook wel eens met vrouw en kind den weg op konden warden gezonden de hemel weet hoe en waarheen Dat ook wl wel eens gedoemd zouden worden dagen lang in kelders te leven met He kwade kansen daaraan verbonden In tegenstelling daarmede staat onze stad op een zeer kleli percentage na geheel overeind Zijn wij er al aan gewend te denken dat deze verschrikkingen ons gespaard zijn gebleven niet tijdelijk maar voor Immer Dan de arbeid Waren wij er niet aan gewend die als onvaderlands te beschouwen en zeer terecht v or zoover het de bezetting en de oorlogvoering van den vijand ten gaedc kon komen Thans zullen wij er aan moeten wennen te beseffen dat een goede opbouw slechts mogelijk U met 100 pet arbeid Maar ook dat nze blljhetd over de bevrijding welke adertn grootendeels vo r ons bevochten hebben niet beter tot uiting kan worden gebracht dan in epgewekten arbeid Na deze opsomming van enkele der onweaalgheden waaraan wij lijdende zijn U kuat ze ad libitum aanvullen zou ik willen advlseeren Went U er aan de onwennigheid te bestrijden en te overwinnen HARMS Voonltter Nederlanésch Vali sherstel Afd Gouda Melkdistribtttic Hierbij maken wij bekend dat aan de standaardisatiebedrljven in het district Gouda per 28 Mei j l de verplichting is opgelegd uitsluitend gestandaardiseerde nclk met een vetgehalte van 2 50 o af te leveren Het is mogelijk dat neg niet alle bedrijvea op den gestelden datum aan deze opdracht kunnen voldocB doch het is te verwachten dat een ca ander in den loop van deze week zijn bislag krijgt Belaagkebbendea speciaal bij gebruik als auigelingen oedlng wordt aangeraden tah hieromtrent door hun melkleveranciers ep de hoogte te doen stallen Eveeali la voorgaande periode is voor het tijdvak van 26 Mei t m 9 Juni a s cearant soan vastgesteld voor volwbssenen A bon vaa 2 lltes gestandaardiseerde melk per persoon per week Niettemin beteekent dit rant socn voor bijna alle distributiekringen in dit district behoudens voor de stad Gouda een rain of meer belangrijke achteruitgang Door htt verbreken van het contact ea door ver▼oersmoellijkheden ▼ kon vóór en direct n de bevrl dlng niet voldoeede melk naar de groote steden worden afgevoerd Plaatselijke autoriteiten Booals vertrouwensmannen van den P V C borgemeeiter ea N B S hebben toen een plaatselijke melkdistributie in het levengeioepen Thans is de toestand geheel gewijzigd het contact is hersteld en het Bedrijfschap voor Zuivel is in staat dank zij de medewerking van het Militair Gezag 8 2 alle geproduceerde melk af te nemen Nu is het zaak de groote steden van zooveel mogelijk melk te voorzien waartoe dit district een machtige bljd age levert Bovendien ligt het in de bedoeling om het rantsoen zoo spoedig mogelijk voor volwassenen van 2 op 3 liter per week te brengen doch alleen dan wanneer dit voor het geheele Westen des lands mogelijk Is Het is derhalve ons aller belang dat zooveel mogelijk melk ter beschikking van het Bedrijfschap komt Om dit te bewerkstelligen zijn reeds vele maatregelen geaoffen Eén daarvan Is een zeer scherpe conttöle op het halen van volle melk boter en knas bij de veehouders Daartoe zal gebruik worden gemaakt van de Centrale Controle Dienst C C D politie en andere tot opsporing bevoegde personen Het publiek bedenke wel dat wat voorheen onder Dultsche onderdrukking door een groot deel der opsporlngsambtenaree toelaatbaar werd geacht thans zeker niet meer wordt toegestaan en dat van een soepele uitvoering van Nederlandsche maatregelen inzake de voedselvoorziening geen sprake meer kan zijn Een ieder drage er dus het zijne toe bij het weekrantsocn zoo spoedig mogelijk op oor maal peil te brengen hetgeen alleen mogelijk is wanneer alle melk aan de fabriek wordt geleverd Doordat onze bedrij en thans ook weer beschikking hebben gekregen over brandstof en eleotrische stroom zal by voldoende melkaanvoer bovendien de boterproductle op gang kunnen worden gebracht Het Hoofd V h Bedr fschap voor Zuivel District Gouda A L van der Marel De Politieks Opsporingsdienst Op Maandag 28 Mei 1945 zijn in functie getreden de Politieke Opsporingsdienst Gouda en de Politieke Opsporingsdienst Alphen a d Rijn De P O D te Gouda is gevestigd Oosthaven 31 en te Alphen a d Rijn in de Martha Stichtlng De diensten verrichten hun werk onder verantwoordel kheld van het Militair Gezag Met Ingang van 28 Mei 1945 treden in den bestaanden toestai ii met betrekking tot de opsporing ea aaahoudlng van politieke verdachten o m de navolgende wijzigingen lm a De beoordeeling welke personen onderde AlgemeeaeLastgeving Militair Gezag vallen en derhalve moeten worden aaagehoudeo ligt niet meer In handen van de B S doch uitsluitend in die van den P O D b De aanhoudingen van politieke verdachtengeschieden ook bij den nieuwen toestanddoor de Arrestatleploegen vaa d B S doch thaas op bevel van het Hoofd vanden P O D Zonder diens bevel mogen vanaf 28 Mei geen zelfstandige aanhoudingen door de B S meer plaats hebben c Alle gegevens waarover de B S beschikken met betrekking tot politieke verdachten zullen zoo opoedlg mogelijk ter verdere behandMlag aan den desbetreffendea Op sporikiflS ilenst worden Ingezonden Alle aa iglften met belrekking tot politieke verdachten worden voortaan uitsluitend aan den r sbelreffvnden P O D gericht das niet jan den Militairen Commissaris of aan tie B S Deze aangiften moeten schriftelijk geschieden en ondcrtcekt d zijn met den naam van den aangever Aangifte formulieren zijn bij de bureaux van den P O D verkrijgbaar Verzoeken om vrijlating van polieke ver dachten dienen rechtstreeks tot den Militairen Commissaris te Gouda Oosthaven 53 te worden gericht De Politieke Opsporingsdienst bestaat alt de heeren mr S H Smit Hoofd W C Bijl de Vroe waarnemend hoofd mr J Tb de Ruwe bureau chef De Politieke Opsporingsdienst Alphen a d Rijn wordt gevormd door de heeren drs W J Wierenga hoofd mr J A de ong waarnemend hoofd A Hofland bureau chef De Militaire Commissaris voor Gouda ea omstreken de Reserve Majoor J A Hagedoorn heeft dank gebracht aan de leden van de B S voor de uitstekende wijze waarop zij in een moeilijke overgangsperioc de aanhoudingen op grond van de Algemeene Lastgeving hebben verricht Op eenige uit zonderingen na heeft in het district de opsporing en aanhouding een vlot en correct verloep gehad Adviescomnilssiën Rechtsherstel en Beheer De Militaire Commissaris voor Goada en omstreken heeft ingesteld Adviescommissies Rechtsherstel ea Beheer ter standplaats Gouda en Alphen a d Rfln De taak der Commissies bestaat In het geven van adviezen aan dea Militairen Commissaris voor Gouda ea Omstreken m zake het beaoemea van beheerders over eigendommen en bezitting ea van vijandelijke staten onderdanen van vijandelijke staten staatsverradelijke personen alsmede over eigendommen en bezlttlnflaa waarvan de oorspronkelijke beheerder om welke reden dan ook arrestatie vlueht enz afwezigIs Voor lallchtlagea en mededeeliagen met betrekking tot voren bedoelde gevallen dient men zich voortaan uitsluitend tr wenden tot de desbetreffende Commissies en niet meer tot dea Militairen Commissaris Ia de Commissie Gouda zija beaoemd de heeren W T Abbema accouatant Lnikiaga Inspecteur van Rljksbelastingea ea G J van Willigen notaris allen te Gouda De Commissie ter standplaats Alphen a d Rijn bestaat alt de heeren Ch F Bannier Inspecteur van s Rijks Belastingen Pï G Boks notaris en P Kool acoountant te Alphen a d Rijn De adviescommissie te Gouda heudt voor looplg spreekuur op Maandag ea Donderdag van 2 5 uur tea kaatore van haar secretaris Oosthaven 39 te Goada Verzoeken om tot beheerder te worden benoemd dienen uitsluitend schriftelijk bij den Secretaris te worden infcdlend Spreeknnr secretaris K ▼ K De Mcretarls van de Kamer van Koophandel en Fabriekeo voor Gouda en Cta strekan kantoor Crabethslraat 3 te Gouda verzoekt ons mede t deelen dal hg met Ingang vaa 28 Mei 1945 dagelijks spreekuur houdt uitslultead des middags van half 3 tot half 4 Registratie van Motorrijtuigen De chef vaa dea StafMlUtalr Gezag heeft de registratie van alle motorrijtuigen gelast Met ingang van den zevenden dag nadat voor eenlg deel van het la byzoaderen staat van beleg verkeerende gebied door of vaa wagc het militair gezag d registratie vaa motorrijtuigen is gelast is bet verboden In dat gebiedsdeel een motorrljluig of oderdcel voorhaodc hebben te Het Mi trict Gouci alle ge xemplare oaking formuliereu duplo loge orden ter aan het M De dage van moto rijtulgtn meesters Het ntf verstrekki met g Holselij Inwonei worden ve geven vo en geneig daten s a Het is ni soldaten t aangezien hun eigen Sehrlftel wacht bij 13 Café De me ka De ned kamp k Dr N T hierbij as Aaasl De P gevolg k OB aansl distributie beilg st door aa wijziging wordt dr dlngea t tlngea te sluitingen regelen labil De He diQ dag in dieasi BU Gcbor I V I F Palmstra 1 W E raat 10 g r e johaones vUet Bo Overle Hu ïaak V 5j M win C tl BrlD