De Vrije Pers, woensdag 30 mei 1945

n i D gbaar c ver litalren S3 te at Mlt C I Tb Op dt ge renga oofd Gouda J A an de e wijze eriode meene e utt Ict de correct rslcl in het lltalrea ken in s over dell ke staten ovar an de redtB ezigli en met en dient den tot t meer mi de ant J stinges Gouda hen a d annler n G taat te dt vooronder rsecre rzoeken dienen taris te K Koop en Om Gonda hij met preek an half igcn ag heeft gelaat g nadat en itaat of VBB tic van den in of een nderdcel daarvan in gebruik in bezit voorhanden in voorraad of verborgen te hebben tenzi daarvoor een registratiebewijs il afgegeven Het Militair Commissariaat voor het district Gouda heeft aan de burgemeesters van alle gemeenten In het district een aantal exemplaren der verordening ter bekendmaking doen toekomen alsmede aangifte formulieren welke door de betrokkenen tn duplo ingevuld aan de burgemeesters moeten worden teruggezonden die voor doorzending aan het Militair Gezag zorg dragen De dagen waarop gelegenheid ot aangifte van motorrijtuigen en onderdeden van motorrijtuigen bestaat worden door de bnrge meesters bepaald Het niet doen van aangifte of het niet verstrekken van inlichtingen wordt gestraft met geldboete of gevangenisstraf Huiselijkheid voor de geallieerde soldaten Inwoners die een weinig Engeisch verstaan werden verzocht bij mij hun adres op te gevwn voor zoover zij in de gelegenheid en geneigd zijin om aan geallieerde soldaten s avonds eenlge huiselijkheid te bieden Het is niet de bedoeling dat zij aan de soldaten thee of verver tchingen aanbieden aangezien deze goederen bestemd zijn voor hun eigen levensonderhoud Schriftelqke aanbiedingen worden ingewacht bij het Town Major Office Kleiweg 13 Café i Schaakbord Gouda De medische verzorging is het kamp kaarsenfabriek De medische verzorging van het gevangenkamp kaarsenfabriek is in handen van Dr N Tom De heer A Kroandijkza bem hierbij assisteeren Aanslttiting plaatselqk Radio distributienet De P T T bericht dat voorlooplg geen gevolg kan worden gegeven aan verzaeken om aansluiting aaa het plaatselijk radiodistributienet Het personeel is voortdurend bezig storingen ap te heffen veroorzaakt door aansluitingen door onbevoegden of wijzigingen der bestaande installaties Mee wordt dringend verzocht niet aan de geleidingen te knoeien en clandestiene aansluitingen te verwijderen Op clandestiene aansluitingen zullen onherroepelijk strafmaatregelen worden toegepast Jvbilaris bq de Spoorwegen D Heer W J Zoet hoopt op 31 Meia s dtn dag te herdenken dat hij voor 25 jaar in dienst trad b de N V Nederl Spaorwegea BURGB2LIJKB STAND Geboren 25 Mai Ronald osti ohaan t V J F Signer en A Örzobo iaty vc n der Palmstraat 69 Berahard z v G Jlchouten en J W Bos Reigerstraat 8 27 Uzi Maria d V I A I Schneider en J Toor C Huljgen straat 106 28 Mei Karel Hendrik z v U Burger en A H Kruidbos Vrouwensteeg 20 Johannes z v L C den Beer enM P Geervliet Bosch weg 2 Overleden 25 Mei Arie Willem de Jong 6m Hubcrtus Adriaans Kui s 70 J 25 Mei Izaak Verschuur 8 w 26 Mei Adrianus Steenwinkel 26 j 27 Mei Jahanna Maria Catharina Versluis 3 m BUITENLANDSCH NIEUWS De Lcvant kwestie De Byptlsche mluister presideot heeft gisteravond in de Senaat verklaard dat de Egyptische regeering haar vollen steun aan Syrië en de Libanon in het streven de onefhankeiljkheid en de souveretniteit te bewaren zal geven Op het oogenbllk dat te Beyroet de stichting van een Libaneesch leger werd afgekondigd zond de min van buitenlandsche zaken van de Libanon Henri Phaeron een telegram aan den President van de conferentie te SanPranclsco waarin wordt herinnerd aan de garanties welke de groote mogendheden ten aanzien van de Libaneesche onafhankelijkheid hebben gegeven Volgens Regeeringskrlngen te Washington heeft de regeering van de V S iu de afgeloopcn maanden herhaaldelijk met de Fransche Syrische en Libaneesche regeeringen onderhandeld om een vriendschappelijke overeenkomst te bereiken Financieele blokkade doorbroken Het Amerikaansch ministerie van Financiën heeft de voorschriften omtrent handel met den vijand wat Albanië Oostenrijk TsjechoSlowakije Dantzig Denemarken Nederland en JoegoSlavië betreft opgeheven Hierdoor worden de weqen opengesteld een orderlijke hervatting der handelsbetrekkingen met de bevrijde gebieden te beginnen Br zal geen miniiteriaele vergunning meer noodig zijn om contact te zoeken met de bevrijde gebieden indien dit contact van flnancleeleo of zakelljken aard Is Namens het Ministerie van Financiën Is medegedeeld dat deze verbinding met een aantal bevrijde landen in feite nog niet hersteld is Zoo spoedig mogelijk zullen regelingen getroffen worden om uitvissellng van transactloneele verbindingen mogelijk te maken alsdan zal het Ministerie bereid zijn opheffing van blokkades van rekeningen in de V S goed te keuren ten einde vorderingen ep personen in het betrokken land te kunnen betalen KORTE BERICHTEN Von Orelm Je opvolger van Goring heeft zelfmoord gepleegd Ook de gevangen genomen gouwklder van Danzlg A Forster had zelfmoordplannen De nazi bonzen schijnen zich allen op de methoden van Hlmmler van het leven tt willen berooven Het postverkear tusscben Nederland en Italië is hervat Zwitserland zal materiaal leveren voor het herstel van de eloctriscke centrale van Geertruldenberg Ie de Oostzee operceren nog enkele ondcrzeebootpitatea die weigeren om zich over te geven De Russen patronilleereo et vliegtuigen om ze op te sporen waarbij verschillende geveehten hebben plaats gehnd Onze gehele nati anale schuld bedraagt thans 12V milliard gulden Zij Is dus met 8 miülard toegenomen Japan brandt Terwijl de branden van de vorige weck nog steeds voortwoeden is In den afgeloopen nacht weer een 3200 ton bommen op fokohama neergeworpen D ze stad is de grootste haven van Japan Ook alle zeeen landroutcs worden bewaakt daor de Amer liegtnl cn DÏSTRIBUTIENIEUWS De Dlricteur Geacraal van de Vofdselvoor ien ng maakt bekend dat voor de periode van 30 Mei 1945 tot en met 2 Juni 1945 de valgende bonnen van de noodkaarten 4e serie geldig zijn verklaard Bou 439 Eén tablet chocoUde Bon 443 170 gram vleesch 6 oz Bon 422 200 gram vet Bon 488 400 gram gezouteu visch Deze artikelen zijn verkrijgbaar Bonnuwmer 439 in de Roode Kruiswinkels 422 eo 445 in de slagerswinkels 488 In den vischhandel Zie verdeeiJ g raambiljetten iJe aandacht van hei publiek wordt er opgevestlgd dat uitsluUend het vet verkrijgbaar op bon 422 en 488 voor viseb GRATli beschikbaar word gesteld Het melkrantsoen voor Gouda is weer verhoogd tot 2 L per persoon per week Bon A 03 la eldlfl van 27 llel3 Jani i p v tot 9 Tuni Volgende week zal een nieuwen bon worden aangewezen Maximumprijzen voor groenten van 26 Mei tot en met 3 Joni D t U per 100 54 46 8 6 50 25 20 64 46 46 32 16 10 10 35 40 10 14 14 40 30 15 25 75 40 200 110 60 60 50 38 50 300 270 25 100 GroMieri pit 100 41 35 5 50 4 50 18 15 48 36 25 12 7 6 50 25 25 7 50 10 10 29 17 50 9 17 50 58 30 150 75 5 46 37 24 35 240 210 17 85 Bospeen minstens 0 5 K G afgebroken peen AndQvie p K g Sla I 18 Kg p st Sla II 14 Kg 18 st Stoofsla p K g Raapstelen p K g BLOEMKOOL la boven 24 cm p st van 20 24 cm p st van 16 20 cm p t van 10 16 cm p st S ek p st Radijs 25 t p bos los aangev p K g Rabarber Selderij Peterselie Kervel Prei Spinazie id ld p K g p bos p bos p bas p K g p K g w p K g stek p K g Boskroten minst 3 st per bos 4 cm Postelein Spitskool Peulen Doperwtcn TuinbooncB Komkommers I boven 65 Kg II van 55 65 p bos p Kg p Kg p Kg p Kg p Kg p st Kg p st 45 55 Kg p st in p Kg p Kg p Kg Kg Kg stek Asperges Aardbeien Besuien en Bossjalotten Kasaardappelen De Japanse luchtmacht is in actie tegen de Amer vloot bij Uklnewa De helft van Naha is thans in Amer handen De eer te raiuister van Egypte steunt Syrië en de Libanon in hun esahil met Frankrijk