De Vrije Pers, woensdag 30 mei 1945

Met daaJt aan Ood en groote bll d Itlitstmnl St Hoogtndooro Gonda schap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en Zusie NEELTJE M RIDDESSMA Gouwe 186 Gouda De leiding van het Nat Jong Veeb te Gouda verzoekt aan allen in Gouda en omgeving die in 1940 lid of begunstiger dez r vereeniging waren zich zoo spoedig mogelijk schriftelijk in verbinding te stellen met G LOEVE Kleiweg 33 Gouda onder vermelding van N J V op de enveloppe M V Z GOUDA eccBekm4 tg ft EXPRESSE KOERIERDIENSTEN door de provincies Noord en Zuid Holland en Utrecht W poaten uw brieven in de plaats van geadresseerde Aanneemkantoor voc Gouda iVOSSIUSSTRAAT 39 KOOPT ZEGELS VAN DE VRIJE PERS Wl noemden haar NELLY J Becker P Becker van Dijk Martina Cor Jacob Plet johan an 25 Mel 1949 Blo men aa S5 Algemecne ken iageving Met groote vreugde seven wij kennis van de geboorte van onzen zoon Johan Klaas Wt noemden hem Hans H Terlouw H S Terlouw Hukema Gouda 28 Mei 1945 VcssiusKtraat 19 Hiermede vervullen wi den droeven pticlit U kennis te geven dat op 28 Mei tijdene een oefening voor zijn vaderlan l door eea noodlottig ongeval om Let leven ie geliomen onze lieve Zoon Broeder Zwager en Verloofde Cornelia Monrik la dea leeft d van 24 jaar en 2 maanden L Muurik T Mourik Rietveld J de Bont Mourik H de Bont Martha PoUbroek 29 Mei 1945 Dorp 30 De tcriardebeitetllng zal plaats licbbea op Zaterdag 2 Jvi a s tussdien 12 13 u Heden ontviel oas door een aeodlottig ongeval tljdeni de uitoefening van n plicht onze vriend Cornelia Mourik gebaren 20 Maart 1921 Zijn getrouwe plichtibetrachting ea pre tlge vrlenduchap zullen steeds In o zt gedachten blijven voortleven Uc leden der Nederlandsche BlnneatandscheStrildkrachtea te Polsbroek Polsbroek 29 Mei 1945 Op 12 Juni a s hopen onze qliefde Ouders R STEIJN en H STEIJN Doosje den dag te herdenken dat zi voor 25 iaar in den Echt werden verbonden H dankbare Klnde ea Jaa Corrie Arie an Miea Dim Voadelitraat Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank aan Dr Bik aan het bestuur de Doktoren en verplegend personeel van het Diakonessenhuis De Wijk voor de bijzondere goede hulp en steun tijdenf mijn ondergedoken ziek zijn Tevens aan alle bekenden en onbekenden waar wij tijdens Vught ziekte en onderduiking hulp van mochten ontvangen P VAN LOON Voor STUCADOOR EN WITWERK F J de Bruin WcstcrkadclS ttiM ge beschikking van den E A Heer kvt t hirrcammlssaris is de VerificaticTergadering die op 4 Juni zou plaais hebben uitgesteld tot Maandag 3 Sept des morgens te 9 30 uur in het Gerechtsgebouw aan den Noordsingel te RotterdamVorderingon kunnea alsnog tot 5 Augustusworden ingediend 0 Curatar Mr A A J RIIKSEN Gouda 25 Mc 1945 OPROEPl Wil arbtldaman Overschir Rotterdammer geëvacueerd naar Oudewater die op 5 Juli j I een burgerpak bij mij leende dit pak ten spoedigste terug bezorgen Bockenbergstraat 89 Gouda steeds VLUG EN VAARDIG GOUWE 156 Kantoor Gouwe 128 Opleiding voor Practijkexamens Ook voor de examens In October B J A Bakker De la Reylaan 9 Gouda J F de Vroom Hoogstraat 2 Gouda Leeraren Boekhouden M O Aan de Gcmeentelijlke Middelbare HandelsBvondschool met i jarigen cursus wordt gevraagdeen CONCIERGE Jaarwedde f 500 v gehuwden plus 6 pCt Onvolledige betrekking Nadere inliclitlngen op afd OnderwQs Sollidtatles v6Ar 5 ai Is tt zeadea aan Burgemeester ca Wethouders SLAGERIJ f 50 BELOONING voor dengene die aanwijzingen kaa geven omtrent de verdwijning van mijn rijwiel op 23 Mei Merk Wolff zwart stunr zonder kettingkast en lamp Anker StolwijkeralulB B 247 Gevraagd hulp in de Huishouding voor dag of dag en nacht Aanm Mevr de Jong VoUmers Wljdstraat 24 Net meisje gevraagd voor de hulshouding vi n 8 3 uur met kost Aanmelden Drukkerij Schouten Kleiweg 63 BANKINSTELLING vraagt Werkster Aanmelden Dinsdag of Vrijdag van 11 4 uur Kantoor Oosthaven 58 In de week van 7 13 Melvcr loren een groote bos sleutels Tegen belooning terug te be t i Zoutmanstraat 33 Wie kan inlichtingen verschaffen omtrent de volgende goederen een fraplooper htuin grijze randi een vloerkleed l a x hoofdkleur beige zwart rood en groen een gehaakt sprei 2 persoon Ootvrcemd uit een pakhuis en a lEomiUgvBa gebombardeerde inboedel waardoor elgeoaai zeer gedupeerd II M Lakerveld Zeugestraat 70 NAAIMACHINENANDEL Th Rieken Reparatie van alle soorten Huishouden IndustrieNaaimachines Zoutmanstraat 4 De repetities van de Arbeiders Toonelvsreea Door en voor het Volk beginnen eerstdaatjs Voor jeugdige mannelijke personen bestaat gelegenheid zich op te geven als spelend lid adres Westerkade 30 VERLICHTINaS INDUSTRie GOUDA HOLLAND vraagt EENIGE MEISJES voor io het atelier Aanmelden tusschen 9 12 en 2 5 KLEIWEG 41 D V P tjes Mevr Goedewaagen Jonker Regeateue plautaoen 16 vraagt wegens ziekte der tegen woordige een neite dienstbode Vitrage te koop gevraagd Bakkerij Van Dijk Doelestraat 20 jongen gevraagd voor de Binderij Boekbinderi H Agten I ssellBan28 Gouda Werkster gevraagd 2 ochtenden per weekL V Oei Gouwe 83 Ter ruiling Klndeiledikant 120 x 7 cM voor een 2 pers ledikant event bij betaling Boelekade 227 Zondag met Te rullen gabard blauwe mantel oude kwal maat 46 voor een zwarte mantel m 42 44 Boelekade 227 Tl rullen kinderwagen in goeden stBat voor 2 pers bed adr Boelekade 327 Zondags nie Flinke werkster gevraagd 4 of 5 middagenp week van 1 30 6 uur v g g v Mevr Bisschop Turimarkt 12 Net meisje gevraagd voor de morgenuren niet beneden 16 jaar Vrijdag den geheelen dag V g g v Mevr Bissch op Turfmarkt 12 Verloten door armen boerenkne ht een achterwiel In hctBeijctse zeer gediipeera Eerlijke vinder die vermoedelijk op de Spieringstraat tt Gouda voont wordt beleefd verzocht het gevondene anmlddeliik terug te bezorgen L U ek ker Opweg B 1 2 Berkeawoude Voor direct gevraagd meisje voor halve da gen Mevr C Demand G r Florlaweg95 Mevr Schultelaar Nieuwe Veerstal 7 vraagt tegen einde Juni een nette DiensJbode 01 dagmeiaje niet ben 20 jaar en v g g v DRUKKERIJ VERZIJL QOUDA i