De Vrije Pers, donderdag 31 mei 1945

aantoonen dat hij zijn laatste dlenstbctrck Ung heeft beëindigd met onderling goedvinden Loonen mogen niet verhoogd worden boven 125 pet van het loonpeil van begin ïAei 1940 Werkloozen moeten zichtcr stond nelden bij de arbeidsbureaux Een werkgever 1 an een verzoek tot goedkeuring van eeu cioof hem ontworpen wachtgeldregeling in Uenen bi den Directeur van het G A B Voor de uitvoerige tekst an deze bekend riaking verwijzen wij naar de aangeplakte biljetten Het Britsche Consulaat De Britsche Engelsche Consul de heer J L Rogers heeft nu sijn kantoor te r otterëara Parklaan 18 Telefoon Rotterdam lOS 28762 en 21555 The British Concul Mr J L Rogers M C ii now functioning at 18 Parklaan Rotter i am Telephones Rotterdam 28762 and 21555 Buiteniandsch Nieuws Het Franco regime wankelt De vertegenwoordigd van de Spaansihe arbeiderspartij in het Spaansche Bevrijdmgs comiié maakte volgens Reuter in een persconferentie te San Fransisco een uit 4 punten bestaand plan bekend om het Franco regime op vreedzame wijze ten val te brengen Vooreerst wil men een verklaring van de Wereld Veiligheidsraad waarbij het Franco regime wordt verworpen en waarbij het duidelijk gemaakt moet worden dat Frauco Spanje van de wereldorganisatie uitgesloten zal worden Op de tweede plaats zullen de diplomatieke betrekklncen tusschen de democratische landen en het Fracco regime afgebroken moeten Worden Vcrvolccns zal op een spoedige vorming van een constitutioneele regeering aangedrcngen moeten worden en tenslotte zal een voorloopige regeering door de democratische landen erkend moeten worden De Japansche bommendragende ballon In Amerika zijn thans mededeellngen gedaan over de Japansche bommendragende balloos De ballons stijgen op van de japansche moedereilanden en worden autom ti ch op 25000 tot 35C00 voet hoogte gehouden Zij zweven hier in luchtlagen die zich van het Westen naar het Oosten bewegen eu de ballon zoo tot boven Amerika meevoeren Wanneer de berekeningen juist zijn gaat boven Amerika automatisch een apparaat in werking waardoor een bom wordt uitgeworpen Zijn alle bommen uitgeworpen dan wordt een l nt automatisch ODts Oi en en wordt de ballon vernietigd Deze niet bemande ballons zijn gemaakt van 5 lagen geol cd papier en hebben een diameter van 33 voet De ballon bereikt een snelheid van 190 tot 200 KM per uur Of dit Japansche V wapen succes zal hebben valt ernstig te betwijfelen A S Maandag trekt LOTISICO Polisjes è f 2 50 verkrijgbaar bij a Lafcber s Lotisico kantoor ÜftSu i 8 10 12 GOUDA M V Z GOUDA Hiermede maken wij U bekend dal de FIDMA GOUDKUIL de werkzaamheden heefi hervaf Wij komen bij al onze klanlen ierug en hopen U weer von dienst ie mogen zijn Nieuwe klanion voor Glozenwasscherij en reparaiies aan markiezen enz kunnen weer worden aangenomen Beleefd aanbevelend GOUDKUIL Molenwerf 18 20 Glazenwasschorll Schoonmaakbedrijf en Markiezenfabrlek rieden ontvlnqen wij de bevestiglnfl van let overliiden van onzen geliefden Zeon Broeder en Zwager DIRK VAN DBR BIJL sergeant vliegtuig schutter n den leeftijd van 24 jaar Hii sneuvelde hij den ondergang vat iet Noorsche S S Heegh Silveidijm n den nacht van 15 op 16 lunl 1 Hii viel In dienjt van lijn Vaderland P V d B l Korte Dwarsstraat 12 K Daornlk v d Bijl A H Doornik N Haven 195 3ouda 28 Mei 1945 E e Heer en Mevrouw James van der Hoop onlvenêenop Zondag 5 Juni en Zondag 10 J jni a s Crabeihslr 2 Ir klein gezin wordt wegens zl kte van de huisvrouw flinke hnishottdelijke hulp g vraagd Adres Krugerlaan 100 Voor spoedige indicnsttniding gevraagd beschaafd meisje leeftijd 18 20 jaar om opgele d te worden tot pedicuriste BA TAt H oogstra at H G vraagd een geroutineerde knipster zelfstandig kunnende werken alsmede eenige stiksters In t Ridder van Cattweg 63 Confectiefabriek Borghatijn T r ruiling aangeboden Damesschoenen maat 38 voor Heerenschocnen maat 42 Klndt molières mEiat 20 voor schoentjes maal 22 of 23 J ƒ Heaegouwenstraat 4 Gouda Bleemenmaflazijtt THIA Wijdstraat 7 Gouda vraagt beschaafde Winkeljuffroaw Goede verkoopkracht Niet beneden 18 jaar Oorlogsgetroffene uit Arnhem die van rijkswege terug moet kecren vraagt eenige noodzakelijke meubels te koop Brieven Boekh Verschoor Dubbele Buurt Boekhouder In bezit van acte M O en S P D zoekt een hem passende werkkring Brieven onder letter S naar Jongeneel Markt 41 GIJS JANSSEN WALESTRAAT 4 6 beperkt voorradig i Schuurpoeder Shampoo Stoffenverf Hoofd i au de Cologne Baby poeder Zulgfiesschen VerbaiidstoHen Bij GIJS JANSSEN gekocht is VOORDEEL GEZOCHT Ir C J G Dorrzpaal Nieuwsteeg 6 Gouda verzoekt leder die belang heeft bij een geregelde personeBvervoergelegeeheid met Rotterdam voor het uitoefenen van iljnfunctle zijn adres met opgave van functie htneveas een bedrag van f 10 tot dekking van eventueele kosten hem te verstrekken D V P tjes Net kosthuis met vi te kamer gevt in Gouda Br aan A G Vester Wcth Veateweg H 72 Gevraagd flinke wemster vT r één dag In de week De ong Graaf Floriswsg 3Bd Voor direct gevraagd wrerkster voor 2 dagen p week Goed loon lucl middageten C ter Meulen van Swietenstraat 4 Ter ruiling aangeboden een paar damesschoenen merk Swift hooge hak maat 40 z g a n voor een paar met platte bak m 40 A v Dijk R V Catsweg 48 Nette iongen gevr liefst dipl Amb school Naaimachinehandel Th Rieken aanmelden tusschen 18 en 19 uur Knekoekstiaat 38 Ben winkelhuls in Centrum of omgevInB Centrum gevraagd Eventueel ruilen met woonhuis Aanm Koekoekstr 38 Ter ruiling aangeboden een in goeden staat zijnde heerenfiets te to een meisjcsflets Adres t Gravin Jacobastr 42 Gouda Voor de vele Wijken van belangsielling van leerlingen en oud leerlingen betuig ik mijnhattelijken dank Soeur Michel Octaafdag van t tilverfeest Woningtuil huis In gemeente Gouda v or ee i In de randgemeenten Brleveo H v Alphenst 1 Gevraagd een meisie voor halve dafen kunnende verstellen aanm Wlelewaajslr lj Gevr nette werkster Ie Kade 4 Weduwe met zoontje van 5 laai zotkt irfaat sina als huishoudster Brieven aan Wed V Elk St Jansstraat 367t Oudewater Gevraagd flinke dieastbode voor dag n nacht of voor den dag Zelfstandig kunnende werken bo fn 18 aar Mevr Bokhoven v Iterwnlaan 19 Te koop gevrnaad een kinderwafen liefstopvouwbaarl v d Palmstr aat 113 T rullen x g a n suêdc schoenen maat 41 af een pr hooge bruine meis es ch en n m 38 tegen een paar molières maat J8 m pi hnk van Draanen Noorderstraat 67 Gavraagd een net meisie van 8 3 of werkster voor Maandag Woensdag en Vrijdagmorgen met kost niet beneden 18 jaar V Swietenstraat 9 Te koop gevraagd een oa entflets 8 jaar Bockenbergstraat 13 Verloren door armen boerenknecht een athter wiel In hetBeijerse zeer gedupeerd Eerlijke Vinder die vermoedelijk op de Spieringstraat te Gouda weonl wordt beleefd verzocht het gevondene onmlddelijk terug te bezorgen L Dekker Opweg B 12 Berkenwoude Twee flinke dagmeisjes gevraagd Crabetkstraaï SI Te ruilen 1 pt zwarte lage heereoschoenen m 42 voor jongensschoenen ro 38 Vossenburchkadc 34 01 UKKERIJ VERZUL GOUDA r