De Vrije Pers, maandag 4 juni 1945

De Bnlvert geartettecrd Op 10 Mei J l is 6 K M bulten Deventer zonder papieren en persoonsbewijs de beruchte S D beul de Balvert door de Binnenl Strijdkrachten gearresteerd Een der leden van de B S uit Deventer herkende hem daar hij hem in Schalkhaar had meegemaakt Daar wist men echter niet hoeveel leed hl velen den taatsten tijd in Gouda en omgeving had berokkend Men werd echter ingelicht door een meisje uit Deventer die met een Gouwenaar verloofd Is De heeren H J Feith Zoet en H Hooger waard die op 29 December 19 14 een maordaanslag op hem te Ouderkerk a d IJssel hadden voorbereid welke echter mislukte kregen nu opdracht Do Balvert in Deventer te gaan halen Met De Balvett achter in de Dicky sit geboeid liggend op eenige benzmebtlkken werd de reis naar Gouda aanvaard Als een loopend vuurtje ging het door de stad dat de Balvert In aantocht was In het centrum drr stad zag het zwart van de menschen Bi het Ingaan van het B S kwartlrr hadden de leden an de Binnen landsche Strijdkrachten groote moeite het publiek in bedwang te houden Na eentge oogenbllkken kreeg het gelegenheid om uiting te geven asn ijn gevoelens die nu niet bepaald sympathiek waren De fotograven kregen ook volop gelegenheid om dit groote moment op de gevoelige plaat vast te leggen Bij eenige vraqen die hem werden gesteld bleek hoe onschuldig hij was Hij ontkende dat hij verschiUeade menschen vermoord zou hebben Hij schoaf alle feiten op de S D te Rotterdam Zoo zoetjes aan kent men echter de methoden van deze heeren wel Hij wist natuurlijk niet dat ieder telefoongesprek gevoerd tusschen S D en Orts kommandantur werd afgeluisterd Al met al was het voor Gouda een ware opluchting te wot n dat deze oorlogsmisdadiger voor goed uit de sdmerlevlag isverwijderd en zijn gerechte niaf niet zalontloopen UIT DE OMGEVING Haastrecht Afscheid der B S Op 31 Mei te 2 uur had alhier het afscheid plaats van de B T der B S Onder leiding van den Peletons Commandant den heer Verkroost werd opgesteld voor de Wachtpost Nutsgebouw waarna bij de Hoofdpost in het Gemeentehuis de C de zgn kerngroep met administratief personeel zich aan het hoofd van de groep plaatste Daarna werd door het dorp naar Concordia gemarcheerd alwaar de Burgemeester Mr L C A Lepelaars de troep opwachite Hier werden de manschappen toegesproken door den P C die de mannen dank bracht voor hun groote toewijding betoond tijdens de eerste dagen der bevrijding en hij sprak de hoop uit dat de mannen zich in het herboren Vaderland even waardig zullen gedragen Nadien richtte hij het wooid tot de kern de eigenlijke illegale warkers de ware Vaderlanders die met groote toewijding en zelfverloochening hun plicht deden en nog doen De burgemeester bracht de dank der burgerij over voor het bewaren van rust en orde in de eerste moeilijke dagen na de bevrijding De P C werd bij monde van den heer Kraan dank gebracht i oor zijn uitstekende leiding Na het zingen van het Volkslied en een driewirf hoera voor H M de Koningin werd de plechtigheid ges oten waarna de geldelijke vergoeding werd itfjekeerd waarbij de collecte ten bate van het Strijders I fonds f 800 opbracht Voorwaar een prachtig vosrbeeld Van 3 t m 9 luol 1945fleWla zi n v tklaard de volgende bonnen van de MGkaart Bon 01 voor 400 gram brood gratis 02 en 03 05 19 08 300 gram bUcutts 4 oz vleetch in blik ca 112 gram 8 oz vleesch in blik Cca 224 gram 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 11 en 20 2 K G aardappelen Brood en biscuits in de bakkerswirktis Vleesch en vet in de slagerswinkel De verstrekking van 400 gr brood s gratis Verder z n fleldig tot en met 9 Juni a s Bon B 468 ceadkaart 12 liter melk Bon B 03 Inlegvel 10 liter melk Bon C 07 inlegvel 10 liter melk Bon A 04 inlegvel 2 i liter melk Bovengenoemde bonnen met uitzondering van die vss melk mogen eerst bij aflevering der goederen aan de winkeliers worden afgegeven ongeoorloofde voorlnlevericg kan tot misbruik en nadeele van het publiek aanleiding geven Bij deelneming aan warme maaltijden uit de Centrale Keuken moeten aldaar bij den kaartverkoop op Maandag 4 en Dinsdag 5 Juni 1945 de bonnen 11 voor kg aardappelen en 05 voor 4 oz vleesch worden ingeleverd Indien op bonnen v or vleesch lo blik afleverlng plaats vindt van blikken maet en vegetables vleesch en groenten dan ontvangt men hierd ©r het dubbele van de vo r vleesch aangegeven hoeveelheid Bij aflevering van Irlch Stew ontvangt men de voor vleesch aangegeven hoeveelheid dus NIET h i dubbele kwantum Bon 440 van de noodkaart 4 A en R voor 1945 voor 40 gram Ergel xche huishoudzeep Voor de periode van 3 t m 9 Juni bon A 04 van het inlegvel GA 501 2V2 liter melk M V Z GOUDA e itceUm t Met groote droefheid geef ik kennis van het overlijden van mijn lieve Vrouw en zorgzame Moeder onzer kinderen Helena Meyer Treostwijk p 1 Aug 1944 te Wafenio tn S MEYER voorheea Krugerlaaa 35 Heden ontuingtn wi lietdreevig berlclit dat op 27 December 1944 in liet St Anthonlus Gesticht te Leur N Br is overleden onze geliefde Dochter Zuster Behuwd Zuiter en Tanfe Me Hendrika Cordelia de Wit in den ouderdoin van 35 Jaren Wij bevelen de ilel van onze dierbare veriedene in Uwe godvruchtige gebeden aan Uit aller naam MeJ de Wed A M ét Wit Ralh Ï Reeuwijlt 31 Mei 1945 D rpD23 Gevraagd R K Particalier Chauffeurmonteur Moet tevens met een zeiljacht kunnen varen en op de hoogte zijn met een boot motor UITSLUITEND schriftelilke sollicitaties onder vermelding Uvensloop etc worden Ingewacht aan het adres Burg leCoultrestr l Bodegrav n Heden ontsliep lacht en kalm na een langdurig geiiuldig gedragen li den mie lieve Moeder Behuwd enQrootmoeder Mevrouw Susanna Maria Hordijk Wed C va Leeuwen ia den ouderdom van 80 jaar M 6 van Leeuwen J van Leeuwen v d Tagt C G van Leeuwen M W V Leeuwen Gouda 31 Mei 1945 Voorwillen 73 De teraardebestelling lal plaa s hebben Dinsdag 5 Juai a a op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Vertrek van het sterfhuis twee uur Gevraagd een Brood en Banket bakkersbcdieBde COMPEER Brood en Banketbakkerij Zuidkade 5 Waddinxvecn Gevraagd op Ziekenfondskantoor een MANNELIJKE ADMINISTRATreVB KRACHT Uitsluitend schriftelljks sollicitaties te richten aan het Besi uur van het ZUkoafwds Westhaven 21 Gouda Heropend Is de gaheel opnieuw gerestaureerde HEERENKAPSALON van G L V KOOU DAMES EN HEESENKAPPER Karnemelksloot 2 Gouda Naaisters gevraagd Gez VAN DANTZIG Hoogstraat 9 Gevraagd flinke Dagdicnstbode roet volle kost Aanmelden V ITERSONLAAN 1 D V P tjes Ter ruiling aangeboden een paar loogenischoenen maat 34 en een paat witte wolltn portkousen voor een paar jonfeousboeaen maat 3S Tc bevragen Graaf Flo riswaf 7 Caniln VerlorenBleedkoraie 3rmband metf vdcn l t f aandenken Tegen belooning leraj te besorien C Hey Fluweelentiagel 73 Gevraagd hulp in de huishouding Kaam 11 aanb te Kade 4 Flitik raeitj gevraagd Volle kost Predetika Markt 15 TeT ruUing aangeboden iMgfns regenjae donkerbl gHb leeftijd 12 13 jaar Spierlngetraat 2 Te ktfap gevraagd eenige meubelwerkbatken en lijmtangen Een en ander laoet xlch in goeden staat bevinden Aanbiedingen urg vHetkad 6 4 Gouda Ukschoenen maat 37 38 ter tulHng aangeboden voor meislesschoene maat J2 33 J Aafjei Sopblantraat 4g Meisje gevraagd voor de ia rgenufe Ktuqerla 76 Ter ruiling aangeboden rn paar dairesschoeneo maat 40 voor maet 39 Te bevr Bro n Prin Hendrikstraat 24 Ter ruiling aangeboden esn paar nieuwe voetbalscbof oen m 43 voor een paar hong heeren ch en n m 42 ad rei louhaistr 62 Meisje gevraagd voor halve dagen meimid dat maal Bnrgvlietk f 7 C Kaars Ridder van Catsweg C 59 Dienstbode gevraagd lot S uu r me t kotl Meisje gevraagd voor klrdpi n Eveoluenl behulpiaam bij lichte werkiaamheden van 8 2 uur Kronenburg Koekoekplein 1 URUKKERIJ VERZIJL QOUDA