De Vrije Pers, maandag 4 juni 1945

Van 3 t m 9 juni 194S flelëig zijn verklaardde vfilgende bonnen van de MGkaatt Bon Ol voor 400 gram brood gratis Oe Balvert gcarreite rd Op JO Mei j l is 6 K M buiten Deventer zonder papieren en persoonsbewijs de beruchte S D b ul de Balvert door de Biauenl Stnjdlcrachicn gearresteerd Een der leden van de B S uit Deventer h rkcnde hem daar hij hem in Schalkhaar had meegemaakt Caar wist men echter niet hoeveel leed h velen den Isatsten tijd in Gouda en omgeving had berokkend Men werd echter ingelicht door een meisje uit Deventer die met een Gouwenaar verloofd U De heeren H Peith Zoet en H Hoogerwa ird die op 29 December 1914 een moordaanslag op hem te Ouderkerk a d ssel hadden voorbereid welke echter mislukte kregrn nu opdracht De Balvert in Deventer te gaan hahn Met De Balveit achter in de Dicky sit geboeid liggend op eenlge benzineblikken werd de reis naar Gouda aanvaard Als een loopend vuurtje gmg het door de tad dat de Balvert in aantocht was In het centrum der stad zag het zwart van de raenschen Bi het ingaan van het B S kwartiT hadden de ledrn an de Blnnenlandschc Strijdkrachten groote moeit het publiek in bedwang te houden Na eenige oogenblikken kreeg het gelegenheid om uiting te geven aan zijn gevoelens die nu niet bepaald sympathiek varen De fotograven kregen ook volop gelegenheid om dit groote moment op de gevoelige plaat vast te leggen Bij eenige vraoen die hem werden gesteld bleek hoe on schuldig hij was Hij ontkende dat hij verschllleade menschen vermoord zou hebben Hij schoof alle feiten op de S D te Rotterdam Zoo zoetjes aan kent men echter de methoden van deze heeren wel Hij wist natuurlijk niet dat ieder telefoongesprek gevoerd tusschcn S D en Ortskommandantur werd afgeluisterd Al met al was het voor Gouda een ware opluchting te weten dat deze oorlogsmisdadiger voor goed uit de s imerleving isverwijderd en zijn gerechte stiaf niet zalontloopen Ü lT DB OM GEVING Haastrtcbt Afscheid der B S Op 31 Mei te 2 uur haa alhier het afscheid plaats van de ö T der tJ S Onder leiding van den Peletons Commandant den heer Verkroost werd opyesteid vooi de Wach po st Nutigcbouw weaina bij de Hoofdpost lts het gemeentehuis de € de zgn ke ngroep met adininistiat ef personeel zich aan het hooSd van de groep plaatste Daarna werd door hef dorp naar Concordia gemarcheerd alwaar de burgemeester Mr L C A Lepe aais de troep opwachtte Hier werden de manschappen toege sproken door den P C die de mannen dank brncht voor hun groote toewijding betoond tijdens de eerste dagen der bevrijding en hij sprak de hoop uit dat de mannen zich in het herboren Vaderland even wajrc ig zulle gedragi n Na het ïingcB van het Volkslied en een driewerf hoera voor H M de Koningin werd de plechtigheid gesloten waarna de geldelijke vergoeding werd uitgekeerd waarbij de collectr tea bate van het Strijders fonds f 800 opbracht Voorwaar een prachtig voorbeeld 02 en 03 05 19 08 300 gram biscuits 4 oz vleeïch in blik c j 112 gram 8 oz vleesch in blik fca 224 grara 450 grarn buter of margarine of 200 g am vet 11 en 20 2 KG aatdappelen rood en bi cuits in de bakkerswirkels Vleesch en vet in de slagcrswinkeli Oe verstrekking san 400 gr brood s gratis Verder zijn geldig tot en tnet 9 Juni a s Bon B 468 neadkaart 12 liter melk Bon B 03 inlegvel 10 liter mel k Bon C 07 mlegvel 10 liter melk Bon A O t inleg vel 2 j Üter melk Bovengenoemde bonnen met uitzondering van die van melk mogen eerst bij aflevering éer goederen aan de winkeliers worden afgegeven ongeoorloofde voorinleverlcg kan tot misbruik en nadeele van het publiek aanlttaling geven Bij deelneming s an warme maaltijden uit de Centiale Keuken moeten aldaar bij den kaartverkoop op Maandag 4 en Dinsda © 5 uni 194 de bonnen H voor kg aardappelen en 05 VOO 4 oz vleesch worden ingeleverd Indien o bonnen vaor vleesch in blik af Ie vering p aats vindt van blikken meet en vegetable vtee ich en groetitcn dan ontvangt men hierdoor het dubbele van de voor vleesch aangegeven heteveelheid Bi aflevering van Mch Stew ontvangt men de voor vleesch aangegeven hoeveelheid dus NIET het dubbele kv antun Bon 440 vpn de noodkoart 4 A en B voor 40 grara Frgelsche huishoudzeep Voer de patiode van 3 t m 9 Juni 1945 hon A 04 van het inlegvel GA 501 voor 2 2 llfi n fil M V Z GOUDA cmekeÜH l€H Met groote droefheid geef ik kennis van het overlijden van mijn lieve Vrouw en zorgzame Moeder onzer kinderen Helens Meyer T 08lwijk op 1 Aug 1944 te Wageningon S MEYER vooriieeo KrugerlaanSS Heden ootviogen nl liet dtocvig bericht dat op 27 December 1944 in hel St Anthonm Gesticht te Leur N Br is overleden onte geliefde Dochter Zuster Behuwd Zuster eo Tanic Mej Hendrika CorrcHa de Wit in den ouderdom van 35 jaren Wi bevelen de ile van onze dierbare overledene In Uwe godviuchtlge gebeden aan Uit alter naamMo de Wed A M de Wit Rath Heeuwljk 31 Mei 1945 Doip D 33 1 Gevraagd R K Particulier Chauffeurmonteur Moet teven met een zeiljacht kunnen varen en op de hoogte zijn met een boot motor UITSLUITEND schriftelilke solhcltatlts onder vermelding levensloop etc worden Ingewacht aan het adres Burg Ie Coultrestr 1 Bodeflraven Heden ontsliep lacht en Italm na een langdurig gciuldig gedragen lijden nie lieve Moeder Behowd en Grootmoeder Mevrouw Susanna Maria Hordijk Wed C van Leeuwen in den ouderdom vaa SO aar M Q van Leeuwen J van Leeuwen v d Togt C G van Leeuwen M W V Leeuwen Gouda 31 Mei 1945 Voorwiilens 73 De teraa debestelling lal plaais hebben Dinsdag 5 Juni a s op de Algemeer a Begraafplaats te G ua Veitrek va iet sterfhuis tw c uur Gc vraagd een Brood en Baoket bakkersbedierde COMPEER Brood en Banketbakkerij Zuidkadc 5 Waddinxveen Gevrasigd op Ziekenfondskantoor I een MANNELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT Uitsluitend schciftclijke sollicitaties te richten aan het Bestuur van het ZieVcafsnds Westhaven 2 Goud Heropend is de geheel opnieuw gerestaureerde HËERENKAPSALON van G L V KOOU DAMES EN HEERENKAPPER Karnsmeilcsloot 2 Gouda iNiaistcrs gevraagd Gez VAN DANTZIG Hoogstraat 9 Geviaagd i flinke Dagdicnstbodc met volle kost Aanmelden V ITERSONLAAN 1 D V P tjes Ter ruiling aangeboden een paar jongensschoenen maat 34 en een paar witte wollen spoitkouseo voor een paar joaf nnekoeam maat 38 Te bevragen Graaf Plorn wejj 78 Cauda Verloren Bloedkoralep armbandje met gouden sUtie aandenken Tegen beloening terag te bemrren C Hey Pluweeleosiogel 73 Gevraagd hulp In de huishouding Raam 11 aanb Ie Kade 4 flink meisj gevraagd Volle kest Frederiks Markt 15 Ter ruiling aangeboden ngens reginjas doiikerbl gaj leeftijd 12 13 jaar Spieri agi traat 2 Te koop gevraagd eenige r ieubelwerkb nken en lijmtangen Een en ander moet licit in goeden staat bevinden Aanbiedingen Burg vlle lkjde 64 Gouda Lakschoenen maat 37 38 ter rulllno aangeboden voor meisjesschoenen maat 32 33 I Aaf ifs Sophlaitraat 48 i Meisje gevraagd voor de motgenuren Kruq erlaao 70 j Ter luiling aangeboden een paar daraesi schoenen maat 40 voor maat 39 Te bevr i Broa Prins Hendriks iraat 24 Ter ruihrg aangeboden een paar nieuwe voetbalichcneam 43 voor een paar honge heere hoeneiijn 42 adres oube slr 162 Meisje gevraagd voor halve dagen metmid dasmaal BurgvljctkadeJT C Kaais Ridder van Catsweg C 59 Dienstbode gevraagd lot 5 uur roet kost Meisje gevraagd voor kinderen Eventueel behulpiaam bi Üchte weikiaamheden van I 8 2 uur Kronenburg Koekoekplein 1 üRÜKKERIJ VERZÜL GOUDA f