De Vrije Pers, dinsdag 5 juni 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEEL1NGEN3LAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 134 UIT3AVË VAN JE MAtNTIENORAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN a DINSDAG 5 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie H THOLENS Bureau MARKT 9 GOUDA IHBBMB iSanBBHBHH IHaHBBani S T A D S NIEUWS Gerehabiliteerd Het stafkwartier der B S heeft ons medegedeeld dat bet ontslag uit de B S van den Heer ju sing elertricien bij de Gemeeate LichtfabriekcD tea onrechte is geschied litnoodiging voor Tentoonstelliagabezoek Het comité Eereschuld en Dankbaarheid noodigt alle ex krijgsg vangenen benevens alle mannen vrouwen en meisjes die in Duitschland in ballingschap hebben vertoefd uit op Din idBQ of Woensdagavond gratis een bezpek te brengen aan de tentoonstelling van werkstukken vervaardigd dcor Nedtrlaadsche orlogsinvaliden Deze tentoonsteliing wordt gehouden in het pand van de fa Vroom ö Dreesm sn en is geopend van 19 tot 21 uur De opbrengst van de voetbalwedsirilden die eeniQcn tijd geleden op het Olynpa en G S V terrein zijn gehouden is aan het camité Eereschuld en Dankbaarheid afqedragen Nutsspaarbank Gedurende de mannd Mei zijn ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 18 057 posten f 607 9 2 96 bijgeschreven rente f 223 78 totaal f 608 146 74 Terugbetaling in 2117 posten f 151 7i ï i Meer ingelegd dan tcnigbetaaldf 456 ó S O Aan het einde van pril wa ten nane der inleggers inge chrevcn f 8 755 3 6 84 zeodat hun tegoed ultimo Mei bedroeg f 9 211 992 21 In den loop der maand Mei zijn 17 nie uwc boekjes affiegeven 55 oude I oekic opnieuw In gebruik gesteld en 93 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde cr maand Mei 20 838 koekjes in omloop warm Predikbeurten Ned Ger Gemeente Turfmarkt 4 Woersdag 7 30 uur ds Joh v Welzen BURGERLIJKE STAND CjEBORF N 1 Juni Hubertus NiroLins Z V H N Korevaar en M N Boer Vijverstraat 9 2 Juni Mcina diis Marlnus Adnm 2 v G W Kolster fn A J de Bruin Tui istraat 9 Frederik z v W Groeneveld n G van Meijeren Riddrr v Cafsw 142 3 Juni Lucas Cornells z v A L v Oudshoorn en M C Verboom Dr Leijdstraat 18 4 Juni Johannes z v J Tuiloo en J v Grieken 4e Kade 53 OVERLEDEN 31 Mei Adriaan Annaars 8 w Susanna Maria Hordijk wed C van Leeuwen 80 j 1 Juni jacobus Kleij 79 j Simon V Tilburg 68 j 2 Juni Hendrik Jozef Laurier 2 m UIT DE OMGEVING In de gemeente Haastrecht is gearresteerd G v d Graaf Jr lid van de S D Hij was in zijn ouderliik huis ondergedoken Hij is naar het kamp Kaarsenfabriek overgebracht BINNENLANDSCH NIEUW S Zuiveringscommissies voor Universiteiten A N P bericht dat er zuiveringscommissies zijn ingesteld die een onderzoek zullen instellen betreffende de studenten die hun studie willen hervatten Er zal onderzocht werden of zij de loyaliteitsverklaring hebben geteekend in Duitschland hebben gewer tof lid zijn geweest van de N S B of van een van haar zusfer organisaties Dit onderzoek beteekent niet dat studenten die de loyaliteitsverklaring onderteekenden van de universiteiten zullen worden geweerd Elk geval zal afzonderlijk wor len behandeld Geïaundeerde gebieden worden weer drooggelegd Naar men ons mededeelde heeft de drooglegging van de gcïnundeerde gebieden een vlot verloop en aullen de meeste inundaties over enkele weken peheel zlja opgeheven Men hoopt het eiland Walcheren en de Wieringermeer voor het einde van het jaar weer droop te hebben De herstelwerkzaamheden op Walcheren hebber ten gevolge v ia de sterke stroomlng van het water geen vlo verloop De schade die onze landbouwgebieden heeft getroffen Is d zwaarste van het gtheelr land Arrangements verbod voor Concerten De Militaire Commissarii voor de Provincie Zuid Holland brengt ter kennis van belanghebbenden dat voor concerten gearrangeerd door het Conccrfburpyu Johan Koning te Den Haag door hem geen tocsttmuilng zal worden verleend BLIK HEEFT WAARDEI De ledige bl cuits vleesch en visch bllkken welke momenteel in het bezit van het publiek zijn hebben groote waaide voor de Nederlandsche blikindastrie Het is verboden de leege blikken weg te gooien of te vernietigen Men beware het materiaal Over enkele dagen zal het worden opgehaald I Gebruik van electriciteit De Chef van den Staf Milttalr Gezag heeft voor het geheele in bijzonderen staat van beleg vcrkeerende gebied sen verordening vastgesteld waarbij het verboden wordt eleciiriciteit te verbruiken voor l de verlichting van winkels op uren waarop deze niet voor het publiek zijn geopend 2 de verlichting van uitstalkasten 3 lichtieclames Overtreding van het verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste twee duizend gulden De verordening is reeds in werking getreden ORTE berichten De gemeentelijke veerdienst Gerlnchem Sieewijk en terug is weer lo wetkmg Van Gorlnchem vertrek om 8 13 en 19 uur en van Sieewijk om 9 14 en 20 uur Voertuigen kunnen niet worden overgezet daar de dienst met een raotofiloep onderhouden wordt Bi Santpoort is een massagraf waarin 350 personen begraven liggen ontdekt Uit San Fransisco wordt gemeld dat Rusland blijft vasthouden aan het recht van veto voor de gioote mogendhcdfn H M de Koningin he ft met ingang van I Juni j l Mej J C M ÏVl Geldems tot ha ir particulier secretaresse en den Heer M Cohns om tot haar part Secretaris benoemd Correspondentie moet gericht worden ain het ecre ariaat Haven 4 te Breda Op bevei v n Luit Generaal Foulkes be velheober vaa het Ie Canad legerkorps werd een groote hoeveelheid voedsel ontdekt in hft l uis van Sey Inquart onder de 50 armste f imllie i van Hilversum verdeeld Op de Lünenburgerheide daar waar de volledige capitulatie n nl e D troepen in liet gebied van de 2 Ie legergroep onder