De Vrije Pers, woensdag 6 juni 1945

lid De functie van penningmeester is nog vacant De Voerzitters van de Werkc njmissieszijn G A W J O E Paris Commissie 1 voor den Materieelen Nood kleeding huisraad en bijvoediog Ds I P C ten Brink Csmmissie 2 Moreelen Nood en Bijstand C van Elk Commissie 3 Medische Nood Mr J I van Doorninck Commissie 4 Hulp aan oden W Hoonheut Commissie 5 Inzamelingen en Financiën Dr A W Vegter Commissie 6 Klnderult zending Nog niet gekozen Commissie 7 Wcrkverrulmisg Mr A A J Rijksen Commissie 8 Propaganda Schat Commissie 9 Registratie legaal maken van onderduikers De werkzaamkeld zal zich in den eerstea tijd ia het bijzender richten ep de belaagtn van gerepatrieerdea teraggekomea enderduikers Zi die tot deze greejien baheoten kunnen hun belangen in handen geven van de Stitktlng waartee een Bureau is Ingericht in het pand Oosthaven 59 alkier Niet alleen perseoalJ ke aangelegenheden zullen vakkundig met bezieling en et den meesten spoed in behandeling worden genomen dech oek belangen van algemeenen aard kannen ter kennis worden gebracht hetzij bij een der genoemde voorzitters of bij den algemeenen voorzitter Op deze wijze keept Volksherstel eo met recht te kannen medewerken aan de oplossing van de preklemcn welke de jarenlange bezetting heeft veroorzaakt De loyale medewerking van de burgerij is hlerb aiet alleen gewenscht doch dringend noodzakelijk en onmisbaar Wij allen zijn er mede gebaat dat het maatschappel k leven zeo spoedig mogelijk maar ook aeo goed mogelijk weder gnat functionceren Dit is uitvoerbaar mits wij allen ds handen aan den pleeg slaan en eendrachtig trachten de obstakels die ongetwijfeld voer onze voeten znllen komen te verwijderen Meu behoeft daarvoor niet bepanldclljk in een werkeeminlssle te zijn gekozen Icpcr king moeit hierbij vanzelfsprekend worden toegepast Laat ons slagwoord zijn Nederland s Volksherstel door Nederland s Volks eeadraeht H HARMS Voorzitter Nederlands Volksheratcl Afd Goodn Rayon AdviMcoaialMieB iiuiverlaf G inee t fitrcomcttl De AdviescemmiMlcs Zuivering Gemeenta persoDcil in de gemeenten rondom Gouda zijn werkzaam in de rayons Krimpen a d Hiel Capelle a d IJsel Schoonhoven en Oudewater Het rayon Krimpen a d IJsel omvat de volgende gemeenten t Krimpen a d IJsel Lekkerkerk Krimpen a d Lek en Ouderkerk a d IJsel Het rayon Capelle a d IJsel omvat de volgende gemeenten Capelle a d l x Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsel en Zevenhuizen Het ayon Schoonhoven omvat de gemeenten Schoonhoven Ammerstol Bergambacht Berken woude Haastrecht Gouderak Stolwljk en Vllst Het rayon Oudewater omvat de gemeenten Oudewater Barwoutswaarder Lange Ruige Weide Papekop Rietveld Hekendorp en Waarder Blokkeeriag vaa bouwmatcrialto De Burgemeester van Gouda brengt ter algemeene kennis dat alle in de Gcmeeate aanwezige voorraden bouwmaterialen In verband met den wederopbouw werden geblokkeerd De Burgemeester voornoemd JAMES Gouda 31 Mei 1945 Opreep aaa alle eagd vercoaigiBgctt te Goada Nederland s Volksherstel houdt op 16 Juni een groete inzameling van goederen ten bate van Oorlogsgctre£Fenen daartoe roept zij de medewerking In van al Uw leden boven de li jaar Collectieve opgaven door besturen of leiders worden ingewacht met vermelding van het aantal inzamelaars ten kantore van Nederland s Volkskerstel Oostlisven 59 ep Zaterdagmiddag f Juni van 4 5 uar of bij verhindering bij W Hoonhout De la Relj laan 15 en C Heikoop Gravin Jacoba straat 21 De melkdistribntie Ondanks de waarsekuwlng aan het publiek zijn nog vele penenen aangakouden met mslk boter en kaai Men w st er ons op dat aan de voerschriften strikt de hand zal worden geh uden Het algemeen belang moet voorgaan hoe noedig ket 1b sommige gevallen ook sehljat om voor zieken en ge brekkigen extra melk bij den boer te halen Gaat geen melk meer bij d n boer kalen Wendt U tot uw huiiarti indien ge meent voor extra melk in aanmerking te komen Hout tabakdicfitallca In de Cronjéstraat werd een opslagplaats vernield waarbij een partijtje kout ontvreemd werd Bij nader onderzoek bleek dat de woon sckultbewener D van Onder de Boompjes in het bezit bleek te zijn van 19 planken Z uit de Koekoekstraat in het bezit van 2 planken en L van de Boschweg van 7 planken Bq van A op den Kattensingel werden 4 kg tabaksbladeren gestolen 5 kleine jongens alt de omgeving bleken de daders te stjn Civil afEairs vertrekt uit Gonda Vandaag zal de afdeellng van Civil Affairs ket geallieerde koatnar voor bnrgevltjke kea uil Goede vwtrdtken Uajor R T J lills vertrekt mot zgn itaf naar Hannovor De kelaagcn van de bevolklngem in ket distriet Gouda cullaa an beharilgd wo d a door de afdeellng van Civil AfiFairs welke 1q den Haag Is gevestigd Gteft gehoor aan atopfebod De plaatselijke commandant van de B S ve foekt ons aan het publiek medetedeeUs dat wanneer waahtposten van de B S beve tot halthouden geven hieraan onmiddellijk gehoor dien gegeven te worden daar dooi loepen of verder rijden ernstige gevolgen voor de betrokkenen kan hebhen De Athletiek bloeit op Reeds sinds eenige dagen na debevljdlng valt in Gouda en omgeving een opoiwekt athlethleklevcn te constateeren Hev duld van de athleten was toch reedt eenige ui ian den op den proef gesteld en de Voctkai en Atkletlekverecniglngen Gouda en O N A waren de eersten welke hun poorten voor de athleten open tn direct op den voet gevolgd door de verecnlgingen Acktllei en Excelsior terwijl Vires et Celerltas deze week haar nieuwe terrein bij de z g Waaler slnls in gebruik hoopt te nemen Ook de trainingen in Gouderak A1 en a d Rijn Schoonhoven en Krimpen a d Lek verloopen naar wensch terwijl pogingen in het werk worden gesteld in Ammerstol Bergambacht en Krimpen a d IJssel met de oefeningen een aanvang te maken Zaterdag a s vindt te Goada een besprekino plaats net de aangesloten verceniglngen dei üoudiche Athletiek Commissie waarmer U oveiltg met de Districts Techn Commissie efn rooster samen zal stellen van in de maanden Augustus en September te organiieeron wedstrijden Het lif t in de bedoeling de voorgaande jaar vervallen Jubileumwedstrijden van O N A einde Juli of midden Augustus te deen plaats vinden In verband met de vocdselpesit e der laatste maanden en de daarmede verband houdende lichaamsgesteldheid werdt geen toestemming verleend tot het houden van wedstrijden vöör 15 Juli In verband met het feit dat de Goudsche Athletiek ComMlsslc in April jl vöór 20 jaren met haar werkzaamheden is begonnen znl worden getracht aan een der te houden wedstrijden eea bijzonder knrakter te verleenen In verband met de zeer moeilijke vcrkeersmogelljkheden zal dit janr van ket bezoeken van wedstrijden buiten Gouda nog niet veel komen Gouda Is echter met een kern van 1000 tot IICO athleten in staat haar wedstrQden een nationaal karakter te geven IINNENLANDSCH NIEUWS Radio Oraoje uit de aether Zaterdagavond gaf Radio Oranje haar laatste uitzending Bijna viif jarenlang hebben de enscben die deze echte Nederïandsche uitzending in Londen verzorgden hun beste krachten gegeven teneinde ons zoo goed mogelijk voor te lichten ens moreel op peil te houden en het verzet in Nederland te stimuleeran Wij kunnen aiet anders zeggen dar dat Radio Oranje hierin vr wel altijd is geslaagd dank zij de kracht ea plastische voordracht van den Rotterdammer bet goed verzorgde weekoverzicht van Blankenitelo en de Jong en vooral dank c het karti lochtel k lyrliche temperament vaa A den Doolaard Vooral aaa laatitgeaoemdo hebben wi bijsonder veel steun gehnd Zijn woorden litea wonderen Ie verriehten Door lijn taal en bazieling wlsl hij velen van ons wanneer zM een dieptepunt doormaakten hierait op te heffen Zijn verbeelding en kunsienaarstal ot stelde hcia In staat te voelen wat wij voelden te denken wat wij daahten te zeggen wat ons in de klauwen van den onderdrukker op de lippen lag Wi zijn alle medewerkers ven Radio Oranje oprackt dankbaar voor allea wat zij ia de afgaloopen jaren voor ons hebben gedaan Vooral in de laatste zes maanden toen onze moeilijkheden tot ongekende hoogte waren gestegen voorgelic i van oin werd aan Oranj zouden he xwarte pe veel zwaa gevolgen hebben ö stem vAV ons hlerv Bi dl anders da voor het Oranje Het O Op et gunning v deelt de Gezag m Daar h instelling Kultuurka slagen wa voor het heudiogen zuivering perlodeee geacht Hi geen oer uttslultead toe heeft bare bqee Militair Het is kunstea weer ep Daartoe z meen voo optreden Ia gevalle et den verstrekt la te steil radea die De veerl iMctrekk iemands eodlg kl voorwaar deor het aangaaade komsten Zeodra vergu aader la Prinses Pflnse Twefcet tfale maga l Na va het k waarvan Zaterda van Ke Pla handigen C Neeagtkr Prlnitt ent