De Vrije Pers, woensdag 6 juni 1945

Bewaarschool te Oudewater vraagt terstond EEN LEERKRACHT tegen een salaris van i 600 per jaar Diploma voorbereidend onderwijs st fkt tot aanbeveling Sollicitatie met uitvoerige inlichtingen aan MEVR RITMAN secr pennlngnieciter Leeuwctiogatraat B I2S Oudewater Te keop een ruststoel en een kinderstoel ACHTEL DE VISCHMARKT 54 Flinke Huishoudster gevraagd in gezin van 2 pers Liefst boven 36 jaar Aanmelden Krugerlaan 31 Gevraagd Monteur Bankwerkert bekend met autogeen lasschen A J SLANGEN LANGE TIENÜEWEG 80 82 Deze pracllsch zeUverdadigingssport maakt U weer gszond en sterk Nlouwo clubs worden gevormd Vraagt Inlichtingen bij BLEEKERSSINGEL 13 GOUDA D V P tjes Te koop lomerkacheltje Moordr Verlaat 7 Gevraagd zoo spoedig mogelijk een bakkenknecht Van den Berg Bakkerij Stolwl k Te koop gevraagd een gasitel M v Nieuwkoop Steljnkade 23 Ter overname gevraagd meubelmakerswerkbank en lintzaag met of zonder motor Aanbi edingen Th Gerritsen Gouwe 159 Rullen Wie ruilt groot huis binnenstad voor klein huis rand stad Brieven naar Boekhandel Verschoor Dubbele Bunrt Weggeloopen in de omgeving van Bodegraven omstreeks einde Februari Fox terrler luisterende naar de naam Robby Tegen beiooning erug te bezorgen bij A j vanEljk KoB Wilhelminaweg 171 Gouda H B S scholier 20 j zoekt gem kamer voll In woning Ridder van Catsweg 2 4b Verleren een M G dlslributlekaart vermoedelijk omg Karttemelksleat I 9sellaan ïegeu bel terug te brengen bij v Leeuwen l sse llaan 4 3 Mevr Kamphuisen Crabethitraat 63 vraagt voor ha ir gezin van 2 personen een et melsie P G boven 2 0 jaar v lOr dag ea uacliH Opvouwbare kiaderwngen te koop Graaf van Bloiflstraat 56 + Hellen ovsrleed tot ome dle e droefheid na uu geduldig cdragen lilden geheel ovef gegeven aac Oods H Wil voorziem van de H H Sacrameatea der Sterveadin onze inaig geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de Heer Leoiurdui Jossphus v d W rf Echtgenoct v ohanna Maria Stolwijk in dcB leeftlld va 4 jaar Uit aller aaan Mei de Wed J M v d Werf Stolwl k Wij bevelen de Ziel van oaion dierbaren overledeae In Uw godvruchtige gebeden aan ReeuwUk 1 Jnnl 1945 OudReeBwijk C 46 De pl chtlge itvaart heeft Binsdaj 5 Juni plaati gehad Electro technisch Bureau D H Hortensius vraagt VAKKUNDIGE WIKKELAARS voer gro t en klein werk en tevens eenige ELECTROMONTBURS Ds DUBOIShooptvanonze welkome bondgenooten voor zijn ambtswerk te worden voorzien van een fiets Wie wil hem tot zoolang uit den nood helpen V SWIETENSTRAAT 18 Net meisje gevraagd van 8 5 uur met kost Woensdagmiddag Zaterdagmiddag en Zondag vrij Geuwe 162 Heden oalillep lo den ouderdom van S8 jaar Mevrouw GERARDA STRAVER Wed van den Heer A Demmer P BELLAART Executeur Test Gouda 4 Juni 1945 Oosthaven 40 Seen bezoek De begrafenis zal plaat hebben Donderdag 7 uni a op de Algemecne BeQraafplnat te 2 29 uur Speeiaal Heeren en Kinderkapsalon JOH GRAAFLAND de la Reijlaan 12 Vakkundig bediening Geopend van 8 1 en 2 7 uur Te koop aangeboden een z g a n zwart mantelpak maat 42 eea zwart jasje maat 42 eo twee lampekappen Te bevragen na 6 uur Dubb Buurt 15 winkel Te koop gevraagd een kleine vicr pcrsoons auto Lang dejen weg betuigt ondergeteekende uameaa zichzelf en zijn geim aan alle beke den en onbekeaden zijn hartelijken dank voer de vele zorgen aan zijn gezin besteed tijden zijn verblijf in het coneeatratiekamp te Vught Ook roept hi alle bekenden en vrienden een hartel k vaarwel toe wegens zijn vertrek naar Gouda S € Broer J Broer v d Wouden voor het verrichten van overheidswerk Brieven onder motto Auto I Boekhandel Quant Kleiweg Ml PERSISTU Het bestuur van de afd Gouda van de Fed van Arb Esperantlsten reept alle Esperantisten en belan stellenden op zich aan te sluiten bij de bovengenoemde afdeeling Inlichtingen en aanmelden bij W van Heeren Raam 92 M C Broekhuizen Onder de Boompjes 85 A de Smit Karnemelksiaot 19 Voor de vele blijken van belangstelling vanvrieadcn en kenBlsjen en de aardige attentievan mijn buurtgenooteo na mijn behoudenterugkeer uit Dultzchland mnn hartelijken dank P TAK Kitvitatraat 32 Elecfro technisch Bureau D H Hortensius GOUDA Wij zijn tot Uw dienst draait weer en maakt H H Fabrikanten attent op noodiflfe revisie van motoren e d Gevraagd op goede stand een Zit Slaapkamer Aanbiedingen W HOYNG Jr Verlorenkost 7 Openbare Leesz ial Jeuadbibliotheek RAAM 53 Uitleening iederen Woensdag van 2 6 uur Wil degene die Maandagavond 4 Juni bij ten feestje In deKopschoel bij vergissing een grijs wollen damesmantel heeft meegenomen deze aldaar ten spoedigste terugbezorgen daar de eigenaresse zeer gedupeerd Is Ook itt de toekomst gaat alies gemotoriseerd bij Reeds zijn verschillende motorvoertuigen in aankoop bij de fabriek Gouwe 156 kantoorGouwe 128 Mr A J J RIJKSEN Advocaal en Procureur Te koop gevraagd 2 Duivenklokken Benzing of Plasschaert MOLENAAR van Streijcnstraat Gouda houdt weer k anloor aan Crabeihsir 45 De middagrestauratie van Militair Gezag vraagt voor terstond een kok en een jongedame voor tafeibediening en omwascb Schriftelijke sollicitaties met opgaat vroegere werkzaamheden aan De Gerefotm Kerk i ouda vrijgemaakt naar Art 31 D vi GEMEENTCVERGADEPING op VRIJDAG 8 JUNI des avonds 8 uur in het Veemarktrestaurant Ingang Nieuwe Markt Inl over de brochure van Prof Ridderbos Kerkscheuring Belangstellenden buiten de gemeente zullen hartelijk welkom zijn OOSTHAVEN 53 Gouda Boekbinderij H J AGTEN IJSSELLAAN 28 GOUDA lljgjr adres voor het inbinden van alle soorten boeken in GEWONE en LUXE uitvoering URUKKERIJ VERZIJL GOUDA