De Vrije Pers, donderdag 7 juni 1945

Sommigf gedeelten van de Betuwe sijn echter zwaar ondermijnd In het bijzonder de boomgaarden In Rlit en Bemmel zijn een aantal gezinnen teruggekeerd Eist verkeerd reedt in de gelukkige omstandigheid dat het van electriciteit wordt voorsten De eiste landbouwtractorg zijn uit Engeland in de Betuwe aangekomen Indien zij een maand eerder gearriveerd waren zouden verschillende perceelen nog geploegd en bezaaid hebben kunnen worden De Noordoostpolder nog tijdig gespaard Eerst thans is bericht dat de Noordoost Polder de grootste Zu dcizeepolder die t©t nu toe is droog gelegd ternauwernood aan de vernieling is ontkomen Dank zij het snelle oprukken der Canadeezcn konden de Duitschers de explosieve ladingen die in de dijken waren aangebracht niet tot ontploffing brengen Reeds eerder was bekend gemaakt dat slechts een deel van den Noordoostpolder in cultuur is gebracht DISTRIBUTIENIEUWS In aansluiting op het bericht dat dp zelf verzorgers de bonnen voor die artikelen waarvoor ze zclfverzorger zijn met ingang van Maandag 4 Juni 1945 niet meer mogen gebruiken wordt hierbij bïkcnd gemaakt dat selfvejzorgers voor graan 01 02 03 vleesch 05 19 melk B 468 A 04 B 03 C 07 aardappelen 11 en 20 de bonnen van de MO kaart dienen te bewaren en na oproep bij den diatributiedienst dienen in te leveren Oe Oirtctcur Generaa van de Voedselvoorziening maakt bekend dae voor de vierde w ek van de 6e periode 1945 3 t m 9 Juni voor alle Distribiitiekringen in het Distact Gouda de volgende bonne i zijn geldig verklaard i Van de Noodkaatt 447 125 grem suiker Van de MG kaartt 01 en 17 400 gram brood gratis o 03 en 18 300 gram biscuits 05 06 en 07 4 oz v leesch in blik circa 11 2 gram OS 250 gram boter of margarine of 00 gram vet 50 gram kaas I tablet choco ade of 55 gram gebrokenchocolade 11 en 20 2 k g aardappelen Van het inlegvel A 04 2 2 liter melk B B C Van de Tabakskaart R 13 1 pakje siqarettcn 20 stuks Nog geldige bonnen 468 Noodkaart 12 liter melk 03 Inlegvel 10 iiter melk 07 Inlegvel 10 liter melk A 03 Inlegvel Vj liter gepasteuriieerde karnemelk event melk Vóór inleve ring De bonnen genoem In de bonaenlijst mogen niet worden vóVingelevcrd Met uitzondering van dir vüor nrelk mogen de bonnen eerst bij aflevering der goederen aan de winkeliers worO n afgegeve ongeoorloofde voor inlevering kan tot nisbruik ten nadeele van het pi büek aanleiding geven Zelfv erzorgers Graan 01 02 03 17 en 18 Vleesch 05 Vf 07 en 19 Melk B 468 noodkaar en A 03 A 04 B 03 C 07 inkgvel Aardappelen 11 en 20 Indien op de bonnen voor vleesch in blik aflevering plaats vindt van blikken maet and vegetables vleesch en groentec dan omvangt men hierdoor het dubbele van de voor vleesch f angegeven hoeveelheid Bij aflevering van Irish Stew ontvangt men de voor vleesch aangegeven hoeveelheid dus niet het dubbfle kwantum De artikelen zijn verkrijgbaar 01 17 02 03 18 in bakkerswinkels 05 06 07 19 08 in slagerswinkels 447 noodkaart 09 10 R 13 in Roede Kruiswinkels De verkrijqbaarstplling op de bonnen A 04 inlegvel 1 en 20 behoeft geen andere toelichting Heer zoekt KAMER St met of zonder pension in Gouda Brieven naar Kleiweg 103 Gouda Met groote vreugde en dankbaarheid g ven wij U kennia van de geboorte van onze dochter MARLIESJE die bil het H Uoopsel de samen omving van MARtA ELIZABETH IDA A Dernee E A M Dernee Vonk Gouda 5 uDi 45 Krugerlaan 51 Verloofd ELSF VAN EIJK en A L C BRINKMAN Gouda van Bergen IJzendoornpark 4 Huizen N H Hooghuizenweg 30 Geen ontvangdag 0 rtr awd F DE WEGSR en D v d GRAAPF Boschweg 10 7 i igjc G uwe 99 Allen die mij een welkom thuis hebben bereid of bij mijn terugkeer in het Vaderland van hun belacgstelUng hebben blijk gegeven zeg ik hierbij hartelijk dank A Rietveld Groene weg 52 Hiermede betuig ik miin hartelijKen dank voor de belangstelling en de vele bloemen van bekenden en buurtgenooten bij mijn thuiskomst SIMON BREEDIIK Slappendel 11 AUTO Wie kan mij inlichtingen geven omtrent een Ford V 8 lichtblauw midel 1937 2 deurs motornummer 7 i88 911 2 ruitenwisschcrs Df e wagen stond op 5 Mei na de capitulatie In de Kaarenfabriek Nadien iifaH verdwenen Flmke beloonlng voor denenen die Inüchtlagen geeft die kunnen leiden tot opsporing Kleedingmagasijn DE DUIF Bodlegraven FOKK9E FLINK HEEFT GOUDA VEROVERD Reeds direct ne zijn verschijning heeft Fokkie Flink in één sleg d harten van haast alle Goudsche Jongens ee meisjes veroverd en beheerscht hij hun gesprekken Dit aardige geïllustreerde Kindarv eekblad Is ook 2 ker iets voor Uw zoon of dochter Vraagt daarom nog heden met onderstaande coupon gratis nadere inlichtingen on trent FOKKIE FLINK bij ons aan U zult er zelf ook plezier in hebben Th ALLEBRANDi Kleiweg 78 Gouda Voor elck wat wils Gelieve mij qratis reclame okkie Flink te doen toekomen Naam Adres Weekblad VDIJ NEDEDLAND verkrijgbaar bij Boakhandici VAN BUfiK Kleiww Boekh nd I DE VEN Wijdltirool Boekhandel VEDKAAIK Lanöo Tiendewefi Boekhandel DE JONG Boschweg 1 Abonnementen worden tevens door deze Boekhandelaren aanijenomen Hoo en Uut af HcdutofteL I Departementva Maddel Nijverheid ec Scheepvaart Hel Rijksbureau voor de Di tributfe van Textielproducten door den Handel DISTEX LOKAALBURRAU GOUWE 18 meV inganfl van M ANDAG 4 JUNI verplaatflt naar GOUWE 73 TEL 2908 V Z GOUDA Boekbinderij H J AGTEN IJSSELIAAN 28 GOUDA HU adres voor het inbind n van alle soorten boeken in GEWONE en LUXE uitvoering N V H Nederland s Volksherstel organiseert binnenkort in samenwerking met da Hulp Actie Roode Kruis H A R K een Coederen inzameliiif Gaat reeds thans na wut U kvni missen geeft ook wat U eigenlijk niet kunt missen maar wat U toch wenscht af te staan voor Uw zwaar getroffen landgarnoten KUedlns vooral manr eriklaereM Sehoels Llnn Rf J Keukengerc Maubllilr wordl door N V H ingezameld Kent Uw national plicht I Duizenden rekenen op U 1 Geeft I NEDERLAND ZAL HERRIJZEN ook Uw hulp is daartoe noodtg Plaatieli ke N V H buraaux Gouda Oo lhaven 59 Berkenwoud Di Zevenhoven Horv Pred Haajlrecht Hooij traal C 54 Moordrecl l Goud ralc Dorpstraat K 36 Nieuwcrkerlc Stationtoebouw Re uwi k CemBenlohui SlolwIJk Gemeentehuis Vllsl Weihouder Boer Waddinxv en Oranjelaan 1 D V P tiese Net mei i oud 20 laar lo kf dito vriendin P G liefst lan bulf a omtevios Gouda Pr naar Boekhandel Verichoor Oubbrle Buurt Govda Verloren eeaklnd r cho nl r linker ZoBd J morgen It uur hork Moordr Verlaat P Gevraagd een flinke dienstbode Nadi re inllchtln en B Qej i ¥ Il L SiL l Oevraagd meisje voor 1 Ivr dagen Vrijdag den geheelen dag Liefs P Cadet de Btion p ei 3 OWUKKEmj VERZIJL GOUDA