De Vrije Pers, vrijdag 8 juni 1945

Ook Amerika helpt Europa De Amerikaaniehc Minister van Traniport de heer Taft heeft ter geleoenheid van D day een boodschap aan de Europeesche volkeren gezonden waarin hl zegt dat de voorraden van Amerika zijn verminderd ten behoeve van de millioenen manden die in Europa moeten worden gevoed Wij mopperen hier niet over en zijn dankbaar voor ce betrekkelijke overvloed die wij bezitten Wij willen de Franschcn Belgen en Nederlanders doen weten dat de levensmiddelen die zij thans ontvangen uit onze voorraadschuren komen evenals uit die van Engeland Wij doen thans cus best k len en andere grondstoffen te zeaden De oorlog in het Verre Oosten Nieuwe landingen up Mindanao Tengevolge van luchtaanvallen is een vierde deel van de Japansche stad Osaka verwoest Amerlkaansche vliegtuigen bombardeerden watervliegtuigbases bij Batavia Dedagelijk sche bombardementen p Formosa duren voort Luchtaanvallen op apanschc verbindingslijnen op Malakka KORTE BERICHTEN Persvertegenwoordigers hebben aan Ds NiemöUer gevraagd waarom de Duitschers de verschrikkingen in de concentratiekampen hebben geduli Ot Nlsmöller antwoordde Geen eerlijke man of vrouw in Duitschland voelt zich voor deze dingen verantwoordelijk Goede Duitschers beschouwen het nazidom als een nieuwe religie Deze mcnschen zijn door de onthullingen geschokt die hebben aangetoond dat het nationaal socihlisme geen idealisipe was maar een middel om misdaden te begaan Attlee heeft de aanval van Churchill op de Labourpartij beantwoord Hij zeide o a dat indien de coalitie regeering nog een jaar zou aanblijven dit een conservatieve meerderheid zou beteekenen in de belangrijke periode van wederopbouw De Raad van Arabüsche Staten is bijeen gekomen om de situatie in het Midden Oosten te bespreken Brazilië heeft den oorlog verklaard aan Japan De Britsche regeering heeft van de Fran sche regeering een neta ontvangen waarin het Fransche standpunt wordt uiteengezet t a v de komende stappen in verband met de Levant crisis Officieel is gisteren nogmaals bevestigd dat het de bedoeling is van de Ned Reg vooralsnog een weermacht van 200 000 man te vormen op de eerste plaats door vrijwillige deelneming en voor het geval dat hierdoor het getal van 200 000 nog niet be eikt zou zijn zal het resteerende gedeelte worden aangevuld door middel van die it pllcht Het koleatransport in Nederland biedt nog moeilijkheden omdat de Maas nog niet geheel bevaarbaar is wegens mijnen en andere obstakels Men verwacht dat de Maas op 20 Augustus weer geheel bevaarbaar zal zijn Namens het Finsche volk heeft Maarschalk Mannerheim aan Koningin Wilhelmina een gelukwenschtclegram gezonden naar aanleiding van de bevrijding van Nederland H M heeft aan Maarschalk Mannerheim haar dank voor dezen gelukwensch betuigd In de drie weken na de bezetting hebben de geallieerden in de provincies Noord Zuid Holland en Utrecht 69 millloeu Kg voedsel in evoerd Uit Kopenhagen is een Deensch schip met zuivelproducten naar Nederland vertrokken In Weenen zijn missies van Amerika Groot Brittancie en Frankrijk aangekomen die tezamen met de reeds in Weenen vertoevende Russische missie de macht zullen uitoefenen In Amerika Is een reusachtige vllegboot met 8 motoren geconstrueerd welke 750 uitgcrus coldaten kan vervoeren Engela id zal de Fransche eisch aan Spanje om Laval uit te leveren steunen Zweden heeft van Juni 1944 tot den vbI van Dui sch and wapens verschaft aan de Deensche ondergrondsche beweging Oproep van de AaV A Voor administratie van de door de Geallieerden beschikbaar gestelde goederen zijn voor het Bijkantoor van de A V A Aan en Verkoopbureau Akkerbouwproducten gevestigd Lange Tiendeweg 79 Gouc a Bureau Voedselvoorziening dringend noodig enkele bruikbare schrijfmachines benevens een telmachine en een vermenigvuldigmachine Deze machines zouden door genoemde Instantie gaarne in bruikleen of desnoods in huur voor ongeveer 2 maanden overgenomen worden Waar het hier een voor de Voedselvoorziening zeer belangrijke aangelegenheid betreft zou medewerking in deze buitengewoon op prijs gesteld worden Eventueele aanbiedingen liefst zoo spoedig mogelijk in verband met de groote haast die er met de administratie gemaakt moet worden WILLEM ANTONIE PIETS en ARNOLDINA CORNELIA METSELAAR geven U hierbij kennis van liun voorgenomen Huweliik waarvan de voltrekking D V iai plaats hebben cp Woensdag 20 IuniB 8 das namiddags om half drie Huwelttkslniegcning om drieuurin deGere Kerk Turfmarkt 60 te Gouda 27 lunl 1945 Na adoop van den dienst gelegenheid om te fcliclteeren Krugerlaan ii9 Toekomstig a es Krugerlaan 149 + Heden ontvingen wii het treurige bericht dat mijn lieve man broeder schooazoen zwager en oom de heer A NIEUWENHUISEN in het gevanqenenkamp te Dachau op 11 December 1944 Is overleden Uit aller naam A Nieuwenhuiaenv i Eng Verlorenkost 3 Gouda Dankbetuiging aan de buurtvereenlglng Turfmarkt voor de betoonde belangstelling bij mijn terugkeer uit Duitschland L D BREEDIJK Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling van bekenden en buren ondervonden bij mijn thuiskomst uit Duitschland A V d BERG Vondelstraat 19 Voor de vele blijken van belangtelling van vrienden en bekenden en in het bijzonder van buren en kinderen bij de thuiskomst van mijn zoon uit DultschUnd betuig ik hierbij mijn hartelijken dank P BOOT Zeugestraat 38a Vo r de vele blijken van belangstelling van vrienden en kennissen en de aardige attentie der Muzlekvereeniging en buurgenooten na ml n behouden terugkeer uit Duitschland mijn hartelijken dank L DE JONG Kievitstraat 8 Voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn verblijf In de concentratiekampen en bij zijn thuiskomst betuigt ondergeteekende namens zichzelf en zijn gezin zijn hartelijken dank G OSKAM Goudscheweg D97 bij Gouda Hiermede betuigen wi onzen oprechten dank aan de Weled Zeergeleerde Heeren Dr H W de Planque Dr A W Vegter alsmede onzen huisarts Dr C van Elk en het verplegend personeel vau et Van ItersonZiekenhuis voor de liefdevolle behandeling tlidens de ziekte n het overlijden van ons geliefd Dochtertje lohanoa Maria Citharina Verslals Uit aller naam W VERSLUIS Karekletstraat 116 Vanaf MAANDAG 11 JUNI kunnen wi weer Tncofgoederen fee reparatie aannemen Geopend van 10 12 en van 2 uur V HEUZEN s Lingcriehuia WIJOSTRAAT 41 DOODENWACHT bij onze gevallenen door H G HOEK Dit Boek der Nationale Ge lachtenis met naamlijst der gevallenen dat Indertijd niet uitgegeven mocht worden zal nu binnenkort verschijnen Prijs nog niet vastgesteld plm P 5 7 Vervolgens zal een nieuwe bijgewerkte uit gava komen van het mooie boek ONS KONINKLIJK GEZIN door O HANS Met tal van foto s Prijs nog niet vastgesteld Iplm F 7 Tenslotte herinner ik aan de spoedige verscfaijttlng van de oorspr Ned trilogie VIA DOLOROSA DE WeS DER SMARTEN rCONCENTRATIEKAMPEN VAN HET NED VOLK geschreven door Eugene van Herpen Deel I Boek zonder titel II De duisternis der naamloozen III Het licht derwederopatasdrng Prijs der 3 deelen samen F 14 70 Ingeb TEEKEN NU IN II Boekhandel VERSCHOOR Dubbele Buurt 3 N V H Nederland s Velksiwrstel wijst U nogmaals op de Goederen inzamallnrj die in samenwerking met de Hi ip Actie Roode Kruis H A R K gehouden zal worden ten bate van onze getroffen landgenooten Tusschen 11 en 16 Junia s in Gouda op 16 Juni komen onze medewerkers bij U langs om Uw offer In ontvangst te nemen Kent Uw nationale plicht en geeft I Duizenden landgenooten moeten 4 geholpen worden Kleeding vooral mannenkleeren Schoeisel Linnengoed Keukengerei Meubilair dat alles is in onbeperkte hoeveel heden noodig I NEDERLAND ZAL HERRIJZEN ook Uw hulp is daartoe noodig PlaatsalIJke N V H burMux Gouda Ooithaven 59 Berkenwoude Ds Zevenhovan H rv Prad Haastrr iht Hoogstraat C 54 Moororecht Gouderak Dorpstraat K 36 Nieuwerkerk Stationsgebouw Reeuwijk Gemeentehuls Stolwijk Gemeentehuis Vliit Wethouder Boer Waddinxveen Oranjelaan 1 Bood van Werkmeeiters Technici en Opzichthoudend Persoatcl fd Gonla LEDENVERGADERING Zaterdag 9 Tnni des nemiddsgs 4 uur in Café CentraaL Markt Ooit nieuwe leden zijn welkom Verloren an Haastrecht naBr Gouda l g bruin kinderschoentje Tegrn belooning terug te bezorgen Gouwe 90 Giiuda Te koop aingebodeo 2 piti gasstcUm pleat Te bevr N Verschuur L NoodgoHsjteeg 15 ORUKKERIJ VERZIJL 60UDA