De Vrije Pers, zaterdag 9 juni 1945

Ned Ger Gemeente Turfmarkt 54 Zondafl 10 en 5 uur ds Joh v Welzen Woensdag 7 30 Vrije Evang Gemeente 8 30 uur v m In de kleine kerk 5 30 uur gebouw Zeugestraat 38 Opwekkingssamenkomst Beitle diensten worden geleld door ds H C Leep Leger des Hells 10 uur v iu Heiliglngs dlcnst 7 3G uur n m Openb Verl Samenkomst Diasdag 7 30 uur n m Ledenvergadering Deadordag 7 30 na oj enbare samenkomst Leiders Majoor en Mevr Wels BURGERLIJKE STAND GEBOREN 6 Juni Margarctha d v M Zwljnenburg en J C Gast Reg Plantsoen 5 Adtlanus Pleter z v J K Heet land en P de Klerck Rldd v Catsweg 53 Juni Robert z v M Zijlstra en O de Frankrijker Raam 257 Agatha Johanna Elizabeth d v M H de Bolster en E M M van Uiden Kon Wilhelminaweg 187 Juni Maria Magdalena d v G Janssenen S P Manschot Walestraat 6 Herman z V W Scheuter en N Hoogendoorn Gr van Bloisstr 54 9 Tuni Cornells Herman Peter z van J W Prins en M A Ros Kattensingel 44b ONDERTROUWD 7 Juni W A Piets en A C Metselaar F de Weger en D van de Graaff J Versluis en I van Roon W J G Steenland en M M van Vliet OVERLEDEN 6 Juni Gerardus Wij nandus Nederend 66 j 7 Juni Willy Helma van Willigen 3 m BINNENLANDSCH NIEUWS De rcpatriëeriag vanlandgeneoten Blijkens een mededeeling van het hoofd van den epatriëeringsdienst te Den Haag aan d bevoegde instanties zullen de transporten van repatriëereaden die niet georganiseerd zQn door den repatriëeringsdienst onnilddelli k step gezet dienen te worden Dit besluit Is geaomt in verband met het feit dat vooral in de greete steden catastrophale toestanden dreigen te ontstaan door de grooce stroom van repatriaaten Geen openbare vervoersmiddelen De bevolking wordt nogmaals gewaarschuwd zich er goed van te doordringen alvorens zij zich op reis begeeft dat er op het oogenblik geen openbare middelen van vervoer en yeen militaire transportmiddelen beschikbaar zijn waarmede vervoer van burgers is toegestaan Alle beschikbare militaire middelen van vervoer zijn voor de voedselvoorziening noodig en alle reizigers moeten bedenken dat het van het hoogste belang is om de wegen waarop de voedselcolenses rijden niet te versperren Fietsen en paarden van de Wehrmacht Tot en met 30 Mei zijn 7500 fietsen en 1792 paarden afkomstig van de Wehr macht aan het Nederlandsche voik ter beschikking gesteld De kinderuitzendingen Het laatste transport kinderen uit het Zuiden zal naar Engeland vertrekken doch in verband met de transportmeeilijkheden de repatriëering van krijgsgevangenen moet immers voorrang hebben is het vertrek een week uitgesteld Ook htt laatste transport kinderen uit het Zuiden naar Zwitserland dat 450 Limburgsche kinderen omvat is vastgesteld Het zal op 26 Juni vertrekken In het uitzendingsplan komen thans de kinderen uit het Westen aan de beurt Rost van Tonningen pleegt zelfmoord Rost van Tonolngen heeft zelfmoord gepleegd door van de 4e verdieping van het Oranjehotel aan de Pompstation weg te Scheveningen te springen Rost deed reeds eerder een poging tot zelfmoord met behulp van een scheermes e Hierbij werd hit bet apt BUITENLANDSCH NIEUWS Verklaringen van Presideat Truman Voor de pers heeft President Truman verklaard dat hij binnen 14 dagen de 3 mogendheden conferentie tusschen Engeland de Ver Staten en Rusland verwacht Truman zeide dat hij geen voorstander was van een conferentie tusschen de groote vijf over de Syrische kwestie Truman kondigde verder aan dat binnenkort te San Francisco een verklaring zal worden afgelegd over de Veto kwostle De besprekingen te San Francisco zijn over het doode punt heen Truman zeide verder het eens te zijn met het rapport van Jackson lid van het Hooger Gerechtshof over de processen tegen oorlogsmisdadigers Zonder uitstel moeten de tribunalen aan het werk gaan KORTE BERICHTEN In hun laatste gemeenschappelijke verklaring over den duikbootoorlog hebben President Truman en Minister Churchill bekendgemaakt dat de geallieerden gedurende den oorlog meer dan OO U booten tot zinkenhebben gebracht Churchill heeft in het Lagerhuis verklaard dat Engeland te Jalta geen enkele geheime overeenkomst heeft aangegaan Tegen oud minister president Jhr Mr D de Geer zal een gerechtelijke instructie worden bevorderd De oprichting van het Bijzondere Hof van Cassat e dat in Den Haag gevestigd zal zijn eveneens die van de Bijzondere Gerechtshoven te Den Haag en Amsterdam ter berechting van landverraders kan spoedig tegemoet worden gezien De 5 groote mogendheden hebben op decorferentie van San Fransisco volledige overeenstemming bereikt over de interpretatievai de In Jalta opgestelde formules betreffende de eenstemmig te nemen besluiten aangaande handelend optreden William Stanley de vroegere ambassadeur van de Vereenigde Staten in Rusland heeft in een oii rhoud als zijn overtuiging uitgesproken dat de Sovjet Unie zal trachten de wereldconferentie voor vrede en veiligheid te doen slagea Churchill heeft in een boodschap aan de Grieksche minister president uitdrukking gegeven aan den wen sch dat de democratische grondslagen van Griekenland spoedig zullen worden verstevigd en dat d economische en financieele crisis zal wwrden opgelost DISTRIBUTIENIEUWS Op bon 12 van de M G kaart Is voor de periode van 7 t m 16 Juni aangewezen 2 kg aardappelen I eze bon behoeft niet bij de Centrale Keuken te worden Ingeleverd De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat gedurende de week van 10 t m 16 Juni 1945 o a 125 gram boter en 100 gram kaas bebchlkbaar zullen worden gesteld De distributie van deze artikelen zal In den vervolge met Inschakeling van de gewone leveranciers plaats vinden Hiertoe heeft men bon 13 en 14 der M G kaart bij den leverancier van wien men kaas en boter wenscht te betrekken moeten Inleveren In den loop van de week van 10 t m 16 Juni a s zullen vervolgens koopbonoen worden aangewezen waarna men tegen inlevering vao deze koopbonnen tezamen met het ontvangstbewijs voor de ingeleverde bestelbonnen de boter en kaas betrekken kunnen worden De aandacht wordt er op gevestigd dat een ieder geheel vrij Is in de keuze vaneen leverancier mits deze is ingeschreven bij het Centr Distributiekantoor en vóór 7 Dec 1940 reeds was ingeschakeld bij den normalen handel in boter resp kaas Er wordt op gewezen dat bovenstaande regeling niet inhoudt dat een z g klantenbinding wordt Ingevoerd Men blijft vrij ook bij anderen dan dengeen bl wien men de bovenbedoelde bestelbonnen heeft Ingeleverd boter en kaas te koopen Slechts door da eerste verkoop in de week van 10 t m 16 Juni a s is men tegen Inlevering van den koopbon en het ontvangstbewijs verplicht de artikelen te koopen van de leveranciers bij wie men de bestelbonnen heeft ingeleverd De detaillisten in boter en kaas dienende van hun klanten ontvangen bestelbonnen 13 en 14 der M G kaarten voor resp boter en kaas op Maandag 11 Juni a s in te leveren bij den distributiedienst ter verkrijging van toewijzingen In den vervolge mogen winkeliers op de noodrantioenbonnen voor ji rantsoenen brood behalve 400 gram brood dcsgewenscht 300 gram biscuits afleveren Noodrantsoenbonnen voor grutterswaren op welke men grutterswarea niet heeft kunnen verkrijgen kunnen omgeruild worden tegen noodrantsoenbonnen voor brood op basis van één rantsoen grutterswaren is 4 rantsoenen brood Deze omruiling dient te geschieden aan loket 8 van den distributiedienst Westhaven 3J en wel op Woensdag 13 Juni a s De Vertrouwensman van het Commissariaat Noodvoorziening maakt in verband met het geldig verklaren van bonnen voor het district Gouda bekend dat de volgende distributiekringen ressorteeren onder het district Ooikla Alkemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel Gouda Haastrecht Krimpen a d IJssel Schoonhoven Woerden De bonnenlijst voor de week van 10 t m 16 Juni a s zal worden gepubliceerd in ons nummer van Maandag De oificiëele publicaties van de nieuwe bennen zullen in het vervolg s Maandags op de bekende plaatsen In de stad worden aangeplakt De verantwoordelijkheid van het burgerlijk bestuur in Noorwegen is aan Koning Haakon overgedragen