De Vrije Pers, zaterdag 9 juni 1945

A QUANT Kleiweg 1 Gouda Wij efaleeren een mooie colleciie Herinneringsborden De borden worden op beslelling geleverd leverlijd circa 2 maanden Mei hel oog op de zeer grooie belangsjelling voor deze borden raden wij U aan zoo spoedig mogelijk Uw besielling op ie geven M V Z GOUDA l eczeksungen P DE GRUYIER 6 Zn N V vraagt FLINKE NETTE WINKELJUFFROUW Leeftijd boven 18 jaar en bij voorkeur als zoodanig werkzaam geweest zijnde Persoonlijk aan te melden op Maandag a s tusschen 4 en 6 uur in onzen winkel Markt Goudn De Algem Nederl Bouwarbeidersbond qouda roept ALLE BOUWARBEIDËRS op zich ais lid in te latea schrijven bij onderstaande adressen H VAN SOEST Koningin Wilhelmmcweg 181 H M GARDENIER Westerkade 79 L BOOT 2e Kade 22 N V Reederij De IJssel y hC G van der Garden Passagiersdienst Gouda Rottecdam v v met tttsschengelegen plaatsen ingaande MAANDAG 11 JUNI1945 op werkdagen Van GOUDA Oude Veerstal 7 uur v m 4 30 uur nam Van ROTTERDAM Oude Hoofd 7 uur v m 4 30 uur n m Goederendienst Gouda Rotterdam v v Van üOUDA Turfsingel Woensdagmorgen 7 uur Van ROTTERDAM Oosterkade Vrijdagmiddag 12 uur DRUKKERIJ VERZIJL GOUDA HIERLANGS AFKNIPPEN WOONPLAATS verzoekt hem haar te noteeren als weekaboncé van De Vrije Pers v ot wederopzegging f 0 25 p week ingaande Maandag ï S Juni a s INVULLEN IN BLOKLETTERS S V P Deze strook mede te geven aan den bezorger Met groote bll diekap en danltbaiiihcld gevea wij ktaaii van dc gaboortt van onze dochtM Maria Msgdalsna Gijl Jaouen S P an en Manichot Gouda 8 lunl 1945 Waletlraat 6 Op 16 Junl a t hopen onxc geliefde Oude G J BRON CD A I BRON v Loon den dag te herdenken waarop zi voor 25 jaar in bet kttwell k traden Oat i4 nog lang geipaard mogen blijven d waofch van bun dankbare kinderen Graddy en Verloofde Simon Nanny Jo en Martien Rie Tonay laap Gouda Pr Hendrikitraat 24 Adri van Hofwagen betuigt zijn hartelijken dank voor de zeer hartelijke ontvangst n bewijzen van be angitelling btj zijn terugkeer in het vadtriand ondervonden Gouda 4 uni Derde Kade 31 Voor de spontane hulde die allen mij hebben gebracht en voor het aardig aandenken dat mij gegeven werd dank ik U langs dezen weg van ganscher harte OPA DANKBErUICINC Voor de vele blijken van belangstelling bij mijn terugkeer uit het concentratiekamp betuig ik mijn hartelijken dank aan familie bi urtgenooten vrienden en bekenden Vtrl IJssellaan 122 A dg Langen Langt dezen weg betuig ik mijn oprechten dank voor het medeleven en da symphatie voor mijn man aan den burgemeester en kenniiseo bij zijn terugkeer uit Ouitschland Fam Oikhooff Moordretht NAAM ADRES Het Bestuur van de Mondaccordionvei nCrescenuo roept alle ledeu en oyd leden op om DINSDAG 15 JUNI aanwezig te zijn in lokaal MAGO LI Achter de Kerk 10 Verloren ten gouden Damespolshorloge gaande van Spieringstraat naar Vsndelstraaten terug Tegen hooge belooning terug te bezorgen bij RUEB Spieringstraat 145 De Algcm Ned Bond van Arbeiders in het Bakkers Choco ladeen Suikerbewerkingsbedrijf roept de leden op tct een VERGADERING welke gehouden wordt op Woensdag 13 Juni in het Blauwe Krujftt Westhaven s avonds Suur Ook nieuwe leden zlin welkom 1 Hiermede betuig ik mijn grootendank aan de Weled Zeergel Heeren Dr J Buwalda en Dr G W F Bik die voor mij wisten te bereiken dat ik niet als arbeider naar Duitschland hoefde Punt 15 J VERHOEK r Dansschool H O LTH U M S E IS KARNEMELKSLOOT 46a Daaien kan men overal en elders Maar dansen Zeeren alleen onder deskundige leiding Inlichtingen dagelijksch Gymnastiek en Athletiekvereen EXCELSIOR heeft haar lessen hervat in bovenzaal Veemarkfrestaurant WOENSDAG 5 6 15 u dames senioren 6 15 7 30 dames A 7 308 45 dames B 8 45 10 heeren en heeren senioren ZATERDAG 3 4 uur meisjes A 7 10 jaar 4 5 jongens A 7 10 5 6 meisjes B 11 13 6 7 meisjes C 14 16 7 8 jongens B 13 16 Athletiektraming s Zondagsmorgene op het O N A Terrein N V H Naderland s Volksherstel Qg roept U op Goederen inzameling STAAT VOOR DE DEUR Tusschen 11 en 16 Juni a s in Gouda op 16 Juni komen onze madewerkers bij U langs om datgene in ontvangst te nemen Waar duizenden landgenooten op zitten te wachten Kleeding vooral mannenkleeren Schoeisel Linnengoed Keukengerei Meubilair dat alles Is In onbeperkte hoeveelheden noodig I Kent Uw nationale plicht 1 Geeit I NEDERL ND ZAL HERRIJZEN ook Uw hulp is daartoe nood ig D inzameling gaschladt In samenwerking met de Hulp Actie Roode Kruia H A fi K Plaatselijke N V H bureaux Gouds Oosthaveir 5 Berkenwoude Ds Zevenhoven Herv Pred Haastrecht Hoogstraat C 54 Moordrecht Goudurak Dorpstraat K 3o Nieuwerkerk Stationsgebouw Reeuwijk Gemeentehuis Stolwijk Gemeentnhuis Vlist Wethouder E oer Waddinxveen Oranjelaan 1 Gevraagd een NET DAGMEISjE met volle kost V g g v VAN LOON Graaf Florisweg 28d VEREEN VAN VRIJZINNIG NED HERVORMDEN Zondag 10 Juni iiaif elf GODSDIENSTOEFENING Kleine Kerk Peperstraat Ds J VAN ROSSUM AMERSFOORT Tabaksplanten Slitts No 25 Vorspeend per 100 stuks ƒ ö J Teekens Karnamttlksloot 3 D V P tjes Zoo spoedig mogdllk gevraagd een flinke dienstbode Adrea Mevr rïe Mol van BevernJnghlB n 5j Gouda mgang acht erzij d e Verloreii een nikkel damcipotsherloge zonder glas Aandenken lerug te bezorfeo bij Lakerveid HeerenMraat 86 H ooge h elooning B z a loagmensch vrjor diainistrntief werk of voor kantoer li in het bezit van diploma s M U L O typen en sttno Loon nader over een te komen Brieven naar Kantoorboekhandel Quant Hulp in da huishouding gevraagd go d loon met volle k ost Gal ama Gr Jacobaitr 28 Ter ruiling aangeboden bruine hooge schoent es maat 21 tegen achoent es zelfde maat G ï V Nieuwpoo ft v Rennesseplein 2 Ter ruiling aangeboden 1 paar bruine la e schoenen In z g staat ra 38 voor dito m jat 39 of 40 Te bevr C Groenendaal Bvirg MarteiiSa traat 6a Gouda Ruilen een wandelwagentje voor Heerencoatuum maat 50 idrea Gom Ketelstraat 3 Sen nette naaister gevraagd voor veritdcii nieuw werk met volle kost ƒ Teekens Karaemelksloot 3 WIWBS iK mist ia fmMa m im v